Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx a Bedřich Engels

Dopis Etiennu Cabetovi. -
Prohlášení proti německé demokratické společnosti v Pařiži[2]


Občane Cabete,

prosíme Vás, abyste v příštím čísle "Populaire" uveřejnil přiložené prohlášení. Jde o to, aby se na komunistickou stranu nesvalovala odpovědnost za podnik a postup, které už nyní u části německého národa probudily staré nacionalistické a reakční předsudky proti francouzskému lidu. Svaz německých dělníků, sdružení různých dělnických spolků ve všech evropských zemích, jehož členy jsou také pánové Harney a Jones, vůdci anglických chartistů, se skládá výhradně z komunistů a otevřeně o sobě prohlašuje, že je komunistický; takzvaná Německá demokratická společnost v Paříži je v jádře protikomunistická, neboť prohlašuje, že neuznává antagonismus a boj mezi třídou proletářů a třídou buržoasní. Je tedy třeba zakročit, učinit prohlášení v zájmu komunistické strany, a proto doufáme, že nám vyjdete vstříc. (Tento přípis je důvěrný.)

Bratrský pozdrav
                                        Fréderic Engels
                                        Charles Marx
Výbor, který je tu podepsán, pokládá za svou povinnost prohlásit různým odbočkám Svazu německých dělníků v různých evropských zemích, že se nijakým způsobem neúčastnil akcí, výzev a prohlášení, žádajících na francouzských občanech šatstvo, peníze a zbraně. Jediný spolek v Paříži, který je ve spojení se Svazem, je Klub německých dělníků, a ten nemá nic společného se společností, která se nazývá Německá demokratická společnost v Paříži a v jejímž čele stojí pan Herwegh a pan von Bornstedt.

Ústřední výbor Svazu německých dělníků
(Podpisy) K. Marx, K. Schapper,
H. Bauer, B. Engels, J. Moll, W. Wolf


Napsáno koncem března 1848   Podle textu rukopisu
Přeloženo z francouzštiny__________________________________

Poznámky:

2 Marxův a Engelsův dopis Etiennu Cabetovi a prohlášení proti Německé demokratické společnosti v Paříži se tu uveřejňují podle fotokopie rukopisu, kterou Institutu marxismu-leninismu dalo k disposici Historické museum v Montreuil (Francie, departement Seine).

Podle toho, že jak prohlášení, tak dopis jsou napsány Engelsem, lze soudit, že oba tyto dokumenty pocházejí z konce března 1848, z doby po Engelsově příjezdu do Paříže. Marx, Engels a další členové ústředního výboru Svazu komunistů tehdy bojovali proti Německé demokratické společnosti, jejíž vůdci Herwegh a Bornstedt měli v úmyslu importovat do Německa republiku prostřednictvím legie organisované ve Francii. Pro tento nápad byl Bornstedt, bývalý redaktor "Deutsche-Brüsseler-Zeitung" 16. března vyloučen ze Svazu komunistů.

Z iniciativy vedoucích Členů Svazu komunistů byl počátkem března 1848 v Paříži založen Klub německých dělníků, jehož stanovy vypracoval Marx. Kolem tohoto klubu chtěli Marx a Engels semknout německé dělníky, kteří žili jako emigranti v Paříži, vysvětlit jim taktiku proletariátu v buržoasně demokratické revoluci a jako protiváhu k Herweghovu a Bornstedtovu dobrodružnému záměru organisovat návrat německých dělníků do vlasti individuálně, aby se tam mohli zúčastnit revolučního boje.