Podlost německých profesorů


Kolín 29. listopadu. Lokajská povaha německých profesorů našla své ideální ztělesnění v učených pánech z Berlína a Halle. Za takovou otrockou poníženost by se styděl i ruský nevolník. Zbožný buddhista, který nábožně polyká exkrementy svého dalajlámy, bude naslouchat s úžasem vyprávění o berlínsko-hallských buddhistech, jejichž prostituce před královskou mocí „z boží milosti“ bude mu připadat jako báchorka. Uvěří teprve tehdy, až uvidí adresy berlínských a hallských profesorů pruskému králi z 24. a 21. listopadu i s jejich vlastnoručními podpisy.

„Byla zrušena svoboda rokování, život poslanců ohrožen, důstojnost shromáždění a čest národa zhanobeny a nejlépe míněné a nanejvýš spravedlivé návrhy, jak této hrůzovládě učinit přítrž, ztroskotávaly na odporu těch, jimž tato hrůzovláda sloužila.“

S pomocí těchto a podobných drzých lží a s psovským ujišťováním o své vrozené věrnosti vyrábí osmdesát berlínských profesorů — mezi nimi Hengstenberg, Schönlein, Ehrenberg, Böckh, oba Grimmové a jiní — adresu králi, v níž mu vyjadřují své učené uspokojení nad násilnostmi Brandenburgovy vlády.

Podobně zní adresa devatenácti hallských profesorů, kteří však jdou ve své komičnosti tak daleko, že mluví ještě o „vážnosti svého povolání“.

Obě adresy jsou diktovány týmž bezmezným vztekem nad odepřením daní. Jakpak by ne! Nebudou se platit daně — a privilegovaná učenost zbankrotuje. Stačí, aby byl sebeméně ohrožen měšec tohoto hamižného profesorského plemene, a celá věda je vzhůru. Jejich monopol je založen na královské moci „z boží milosti“. Vyjadřují králi v adresách svou oddanost, tj. jsou k smrti oddáni svému vlastnímu monopolu. Jestliže lid nakonec zvítězí, budou se tito pánové přes všechnu „vážnost svého vědeckého povolání“ rychle stavět na stranu lidové svrchovanosti, kterou nyní tak zatracují. Lid jim však potom řekne své „už je pozdě!“ a s celou tou mrzkou privilegovanou učenou bandou rychle skoncuje.
Napsáno 29. listopadu 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 156 z 30. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny