Zpráva o svolání porýnského krajského sjezdu
demokratických spolků[283]


Kolín 4. srpna. Podle usnesení demokratického kongresu ve Frankfurtu, který určil za centrum [Vorort] pruské Porýnské provincie Kolín a pověřil tamní demokratické spolky svoláním krajského sjezdu, který by zorganisoval demokratické strany v provincii, vyzývá ústřední výbor zdejších spolků[284] všechny spolky s demokratickou tendencí v Porýnské provincii, aby jmenovaly na tento sjezd své zástupce. Sjezd se bude konat v neděli 13. srpna zde. Delegáti nechť se ohlásí v horním sále Stollwerkovy restaurace.

Ústřední výbor tří demokratických spolků v Kolíně

Schneider II., Marx (za Demokratickou společnost)
Moll, Schapper (za Dělnický spolek)
Becker, Schützendorf (za Spolek dělníků a zaměstnavatelů)

Ve chvíli, kdy reakce v celé zemi přehlíží a soustřeďuje své síly pod firmou "konstitučních" sjezdů, svolávaných na nejrůznějších místech, není třeba, abychom demokratům podrobně vysvětlovali nutnost energické protiakce. Nechť demokraté jen využívají týchž svobod, kterým se těší spolek "S Bohem za krále a vlast" a jeho odbočky.
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 66 z 5. srpna 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

283 První porýnský sjezd demokratů se konal v Kolíně nad Rýnem ve dnech 13. a 14. srpna 1848. Marx i Engels se ho účastnili. Sjezd potvrdil ústřední výbor tří kolínských demokratických spolků (viz poznámku 284) ve funkci Porýnského krajského výboru demokratů. Činnost tohoto výboru, v němž měl vedoucí úlohu Marx, byla podle usnesení sjezdu rozšířena nejen na Porýnskou provincii, ale také na Vestfálsko. Sjezd se usnesl, že je nutno pracovat mezi továrními dělníky i mezi rolníky.

284 Ústřední výbor, složený ze zástupců tří kolínských demokratických organisací — Demokratické společnosti, Dělnického spolku a Spolku dělníků a zaměstnavatelů — byl ustaven koncem června na základě usnesení prvního demokratického kongresu ve Frankfurtu nad Mohaniem. Tento výbor plnil dočasně, až do svolání porýnského sjezdu demokratů, funkci krajského výboru.