Z protokolu plenární schůze
kolínské Demokratické společnosti 11. srpna 1848


Když byl přečten a na doporučení prozatímního předsedy Marxe schválen protokol z předcházející plenární schůze, předčítá pan Wolff protest ve věci dělení Polska,[a] adresovaný německému Národnímu shromáždění, který je nadšeně uvítán a schválen aklamací.

Pan Rittinghausen uvádí řadu důkazů, že panu Marxovi náleží státní občanství, které mu pruská krajská správa nedávno odepřela.[b] Pokládá za nejlepší, aby hned zítra deputace přiměla krajskou správu odvolat tento nezákonný a úplně směšný krok, a jestliže to krajská správa neučiní, aby byl zaslán protest proti jejímu postupu přímo ministrovi. Protest je přečten a schválen a v případě, že zamítnutí Marxova státního občanství nebude odvoláno, předloží se dnes večer k podpisu.

Pan Marx odůvodňuje ještě podrobněji, proč je opatření proti němu bezprávím, a shromáždění jednomyslně uznává přesvědčivost jeho argumentů. Skutečná příčina, proč pruská krajská správa odepřela Marxovi státní občanství, je v tom, že se až dosud marně snažila získat Marxe na svou stranu.

Pan Engels mluví o novém fatálním policejním opatření proti Schapperovi, kterému hrozí vyhoštění.[c] Mluví o přehmatu policie a zdůrazňuje zejména, že Schapper jako nasavský občan má nesporné právo být pokládán za Němce a jako Němec může žít podle usnesení frankfurtského Národního shromáždění v kterémkoli z 38 německých států.

Za členy deputace, pověřené přednést vládnímu presidentovi a policejnímu řediteli Marxovu a Schapperovu záležitost a žádat zrušení příslušných ustanovení, byli zvoleni Rittinghausen, Schneider a Bürgers.

Poslanec Gladbach, kterého shromáždění uvítalo bouřlivým potleskem, vysvětluje obšírně, proč nelze očekávat ani od berlínského, ani od frankfurtského shromáždění nic dobrého.

Pan Engels vyzvedává, že právě Gladbach vynikal vždy svobodomyslností, smělostí a vyznamenal se zejména energickým protestem proti tomu, jak se jednalo se šlesvicko-holštýnskými občany ve Špandavě.[d]

Nato shromáždění provolali Gladbachovi třikrát "ať žije!"...


Otištěno v listu „Wächter am Rhein“,
2. ročník, čís. 2 z 25. srpna 1848,
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Viz zde. (Pozn. red.)

b Viz zde. (Pozn. red.)

c Viz zde. (Pozn. red.)

d Viz zde a zde. (Pozn. red.)