Protest kolínské Demokratické společnosti
proti připojení Poznaňska k Německému spolku[285]


Kolín 12. srpna. Kolínská "Demokratická společnost" zaslala Národnímu shromáždění protest tohoto znění:

Slavné Národní shromáždění!

U vědomí toho,

1) že Německo bojující za svou svobodu nechce utiskovat jiné národy, nýbrž naopak podporovat jejich úsilí o svobodu a samostatnost;

2) že osvobození Polska je pro Německo existenční otázkou;

3) že tři despotové uloupili Polákům svobodu a národní samostatnost už několikrát;

4) že od roku 1792 všechny úklady reakce proti Polsku a všechna jeho dělení byly namířeny vždy proti svobodě celé Evropy, a naopak pokaždé, kdykoli se národy osvobozovaly, usilovalo se též o obnovení Polska;

5) že i výbor padesáti[286] s rozhořčením odmítl jakoukoli účast na zločinu páchaném ve jménu německého národa na Polsku a jasně prohlásil, že je povinností německého národa napomáhat obnovení samostatného Polska;

6) že dokonce pruský král pod tlakem veřejného mínění po březnové revoluci slavnostně přislíbil, že bude provedena reorganisace Poznaňska;

7) že nehledě k tomu všemu frankfurtské Národní shromáždění, vzešlé ovšem z nepřímých voleb, se na zasedání z 27, července rozhodlo začlenit tři čtvrtiny poznaňského velkovévodství do ještě vůbec neexistující německé říše, a tím se dopustilo nového dělení Polska a potupilo svobodu stejně jako vídeňský kongres a německý Spolkový sněm;

8) že však zdravá část německého lidu se nechce a nemůže podílet na potlačování polské národnosti ve prospěch reakce a v zájmu hrstky pruských byrokratů statkářů a čachrářů,

usnáší se kolínská Demokratická společnost na svém dnešním zasedání

slavnostně protestovat proti usnesení německého Národního shromáždění z 27. července o poznaňském velkovévodství a takto se energicky ohradit před tváří Německa, Polska a celé Evropy proti tomuto svévolnému přivtělení Poznaňska, které prospívá jen reakční straně v Prusku, Rusku a Rakousku.

  Za Demokratickou společnost  
výborOtištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 74 z 13. srpna 1848,
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

285 Toto usnesení bylo přijato 11. srpna 1848 na plenární schůzi kolínské Demokratické společnosti, jíž předsedal Marx (viz zde).

286 Většina členů výboru padesáti, zvoleného předparlamentem v dubnu 1848, byli buržoasní liberálové. V provolání „Německému národu“ ze 6. dubna vyzýval výbor německý národ, aby „napomáhal tomu, aby Polákům byla navrácena jejich vlast“.