Shromáždění lidu a bezpečnostní výbor


Kolín 14. září. Vracíme se k včerejšímu shromáždění lidu a jeho výsledkům, neboť vyvolaly v našem městě dosti značný rozruch.

Shromáždění lidu zahájil krátce po dvanácté hodině na Franském náměstí pan W. Wolff, který stručně oznámil, proč bylo svoláno, a navrhl za předsedu pana H. Bürgerse. Pan Bürgers, zvolený aklamací, vystoupil na tribunu a udělil opět slovo panu Wolffovi, který nyní navrhl, aby byl utvořen bezpečnostní výbor jako orgán zastupující tu část kolínského obyvatelstva, která není zastoupena v existujících zákonných orgánech moci. Tento návrh podporoval pan B. Engels, rovněž tak pánové H. Becker a E. Dronke. Za bouřlivého potlesku nejméně pěti- až šestitisícového shromáždění byl návrh schválen všemi hlasy proti pěti, když přes opakované výzvy proti němu nikdo nevystoupil. Potom byl stanoven počet členů výboru na 30 a všech 30 bylo zvoleno.[288] Protože mezi zvolenými byli také oba zatčení, Gottschalk a Anneke, byli za ně ještě zvoleni dva náhradníci.

Nato navrhl pan Bedřich Engels tuto adresu berlínskému shromáždění:

Shromáždění svolanému, aby dohodlo pruskou ústavu, v Berlíně.

Podepsaní kolínští občané,
u vědomí toho,
že shromáždění svolané, aby dohodlo pruskou ústavu, uložilo vládě za povinnost, aby splnila usnesení z 9. srpna a neprodleně vydala nařízení proti reakčním snahám důstojníků,[a] uklidnila tak zemi a zabránila roztržce se shromážděním;

že v důsledku tohoto usnesení Auerswaldova-Hansemannova vláda odstoupila a král pověřil právě svrženého říšského ministra Beckeratha sestavením nové vlády;

že osobnost pana Beckeratha vůbec neposkytuje nutné záruky, že usnesení shromáždění bude splněno, naopak, při jeho známých kontrarevolučních názorech se spíše dá čekat, že se pokusí shromáždění rozpustit;

že shromáždění zvolené lidem, aby dohodlo mezi králem a lidem ústavu, nemůže být rozpuštěno jednostranným zásahem, neboť pak by koruna nestála vedle shromáždění, nýbrž nad ním;

že rozpuštění shromáždění by v tomto případě bylo státním převratem,

vyzývají shromáždění,

aby poslanci, dojde-li k pokusu shromáždění rozpustit, splnili svou povinnost a bránili svá místa i proti bodákům.

Tato adresa byla jednomyslně přijata a shromáždění lidu bylo zakončeno.

Ačkoli na horním konci náměstí stáli četní představitelé Měšťanského spolku[289], a jak se tvrdí, mnozí známí "vzdychalové" se všemožně snažili, aby penězi i přemlouváním svedli lidi k výtržnostem, ačkoli tu byla přítomna ve značném počtu policie v civilu, mělo shromáždění tolik taktu, že potlačilo každý pokus o porušení klidu.

Mezitím zasedali na radnici páni velitelé občanské gardy a radili se, co by se mělo podniknout, neboť někteří mysleli, že určitě dojde k nepokojům. Uprostřed jednání se otevřely dveře a dovnitř se vřítili vůdcové Měšťanského spolku a prohlašovali, že bezpečnostní výbor je prvním krokem k revoluci, Kolín žeje v nebezpečí a že každým okamžikem může být vyhlášena rudá republika; jestliže občanská garda sama nestačí udržet pořádek, dává prý Měšťanský spolek své životy i statky k disposici panu von Wittgensteinovi! Pan von Wittgenstein byl tak moudrý, že tuto nabídku odmítl a nepovolal do zbraně ani občanskou gardu. Výsledky ukazují, že občanská garda měla tentokrát pravdu.

Pánové z Měšťanského spolku s tím spokojeni nebyli, dali ještě během shromáždění lidu vylepit "protest", který dále otiskujeme. Protest nebyl podepsán a během pěti minut ze všech rohů beze stopy zmizel. K večeru vyšel zase jako leták vytištěný tučnými typy v tiskárně "Kölnische Zeitung" a byl rozeslán předplatitelům tohoto listu. Tentokrát měl tento zábavný úvod:

Kolín 13. září 1848

Takzvaní demokraté se snaží těžit z pobouření, které vyvolala poslední usnesení frankfurtského a berlínského shromáždění, aby znovu získali půdu, kterou krok za krokem ztrácejí, a aby stůj co stůj vyprovokovali konflikt. Proto srážku mezi vojskem a občany, k níž došlo 11. t. m. zde v Kolíně,[290] nehorázným způsobem co do významu a nebezpečí záměrně zveličují a zneužívají jí ke svým zločinným cílům. Dnes ráno byly dokonce vylepeny plakáty svolávající na 12 hodin tábor lidu a tento tábor lidu skutečně zvolil aklamací bezpečnostní výbor z osob, jejichž seznam byl podle předběžné dohody předem připraven.

Není pochyb, že takovýto orgán, který vyšel z náhodně shromážděného davu a byl zvolen bez ohledu na existující moc, nemůže být nikým uznán a že členové tohoto výboru, jestliže se opováží jako takoví vystupovat, budou neprodleně stíháni podle zákona. Konečně je lépe předcházet zločinům než je trestat, když už si třeba vyžádaly velké oběti.

Je proto naší povinností varovat všechny občany a upozornit je na hrozící nebezpečí.

Za tím účelem se uveřejňuje tento protest a výzva:

PROTEST

Utvoření bezpečnostního výboru je prvním krokem k

revoluci.

Vyzýváme všechny, komu je drahá pravá svoboda a pořádek, aby ze všech sil podporovali stávající úřady, aby vystupovali proti trestuhodným záměrům menšiny a protestovali proti utvoření bezpečnostního výboru.

Vyzýváme zejména všechny členy občanské gardy, aby konali svou povinnost a se zbraní v ruce chránili zákon a pořádek. Předstírané nebezpečí ze strany vojska je odstraněno, vzniká však skutečné nebezpečí ustavením bezpečnostního výboru.

Někteří členové předsednictva
kolínského Měšťanského spolku

Bezpečnostní výbor se ustavil včera večer a nejprve vzal na vědomí tento zábavný protest, čímž snad budou pánové z Měšťanského spolku uspokojeni. Byl zvolen předseda, tajemník a tři členové výkonného výboru, nato schválen přípis presidentovi krajské správy, veliteli města, městské radě a velitelství občanské gardy, v němž bezpečnostní výbor ohlašuje těmto orgánům své ustavení a prohlašuje, že bude všemi zákonnými prostředky sledovat jako svůj úkol to, aby pokud možno ve shodě s těmito orgány udržoval klid, ale zároveň aby bděl nad zachováváním práv lidu. Výbor dále rozhodl, aby toto sdělení kolínským občanům bylo plakátováno. Zítra oba dokumenty uveřejníme.

Dnes ráno se už nálada poněkud uklidnila. Všichni se smějí svému včerejšímu strachu, že viděli v bezpečnostním výboru prozatímní vládu, výbor veřejného blaha (Comité de salut public), spiknutí pro rudou republiku, zkrátka všechno možné, jenom ne to, čím bezpečnostní výbor skutečně je: přímo a veřejně lidem volený výbor, který si klade za úkol zastupovat zájmy té části obyvatelstva, která není zastoupena v zákonných orgánech, výbor, který používá pouze zákonné cesty a nemá v úmyslu usurpovat jakoukoli jinou moc, než je morální vliv, který mu poskytuje spolčovací právo, zákony a důvěra jeho voličů.
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 103 z 15. září 1848,
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Viz zde. (Pozn. red.)

288 Do kolínského bezpečnostního výboru byli kromě jiných zvoleni redaktoři „Neue Rheinische Zeitung“ Marx, Engels, Wilhelm Wolff, Dronke a Bürgers a také vedoucí funkcionáři kolínského Dělnického spolku Schapper a Moll.

289 O měšťanských spolcích viz poznámku 54.

290 11. září 1848 došlo ke srážce mezi vojáky 27. pluku, ubytovaného v Kolíně nad Rýnem, a kolínským občanstvem, které podporovala demokratická část občanské gardy.