Shromáždění lidu ve Worringenu


Kolín 18. září. Včera se konalo u Worringenu velké shromáždění lidu. Z Kolína vyplulo dolů po Rýně pět nebo šest velkých lodí, každá s několika sty lidi, s rudou vlajkou na přídi. Z Neussu, Düsseldorfu, Krefeldu, Hitdorfu, Frechenu a Rheindorfu byly přítomny větší či menší deputace. Shromáždění, které se konalo na louce na břehu Rýna, se zúčastnilo nejméně 6000- 8000 osob.

Za předsedu byl zvolen Karl Schapper z Kolína, za tajemníka Bedřich Engels z Kolína. Na dotaz předsedy se shromáždění všemi hlasy proti jednomu hlasu vyslovilo pro republiku, a to pro demokraticko-sociální, pro rudou republiku.

Na návrh Ernsta Dronka z Kolína schválilo také worringenské shromáždění jednomyslně tutéž adresu k berlínskému shromáždění, která byla přijata minulou středu na Franském náměstí v Kolíně (a v níž se shromáždění vyzývalo, kdyby mělo být rozpuštěno, aby necouvlo ani před bodáky)[a].

Na návrh Josefa Molla z Kolína byl uznán bezpečnostní výbor zvolený v Kolíně na veřejném shromáždění lidu a na návrh jednoho z přítomných byla výboru provolána třikrát sláva.

Na návrh Bedřicha Engelse z Kolína byla jednomyslně schválena tato adresa:

Německému Národnímu shromáždění ve Frankfurtu.

Shromáždění zde němečtí říšští občané prohlašují:

jestliže pro odpor pruské vlády proti usnesením Národního shromáždění a ústřední moci vznikne konflikt mezi Pruskem a Německem, jsou odhodláni bojovat za Německo do poslední kapky krve.

Worringen 17. září 1848.

Na návrh Schulta z Hitdorfu bylo usneseno, že "Kölnische Zeitung" nezastupuje zájmy Porýnské provincie.

Kromě toho promluvil na shromáždění W. Wolf z Kolína, F. Lassalle z Düsseldorfu, Esser z Neussu, Weyll, Wachter, Becker a Reichhelm z Kolína, Wallraf z Frechenu, Müller, člen worringenského Dělnického spolku, Lewen z Rheindorfu a Imandt z Krefeldu. Na závěr manifestace promluvil krátce Henry Brisbane z New Yorku, známý redaktor demokraticko-socialistického listu "New York Tribune".

Během jednání bylo ze spolehlivého pramene oznámeno, že "v úterý mají být znovu povoláni do Kolína sedmadvacátníci, že sem mají být rovněž staženy ostatní prapory pluku, vyprovokovány srážky mezi vojskem a občany a při této příležitosti ve městě vyhlášen stav obležení, odzbrojena občanská garda, zkrátka a dobře, že se s námi má jednat jako v Mohuči".

Kdyby se ukázalo, že tato zpráva odpovídá skutečnosti, a kdyby došlo ke srážce, slíbili přítomní obyvatelé z okolí Kolína Kolínským svou pomoc. A vskutku, Worringenští jsou připraveni objevit se v Kolíně na první výzvu.

To pro informaci bývalého velitele občanské gardy pana Wittgensteina.
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 106 z 19. září 1848,
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Viz zde.