Saedt


Kolín 17. února. Každý městys má svůj esprit fort[a]; má ho i kolínská prokuratura. Esprit fort kolínské prokuratury je jistý Saedt, homo novus atque ignotus[b] (jinými slovy: hluboký myslitel).

Existuje drzost dvojího druhu: drzost převahy a drzost duševní omezenosti, která čerpá sílu ze svého úředního postavení, z vědomí, že bojuje privilegovanými zbraněmi atd. Kterou tuto drzost projevil esprit fort kolínské prokuratury ve své včerejší obžalovací řeči proti Kinkelovi,[217] to rozhodne sama veřejnost, až budou uveřejněny soudní protokoly. Uváží při tom, že pan Saedt je ještě mladý.

Neučinili bychom však zadost své žurnalistické povinnosti, kdybychom otáleli seznámit evropskou veřejnost s jedním výrokem našeho esprit fort. Víme, že Démosthenes kolínské prokuratury se snažil napravit tuto pasáž dodatečnou interpretací. Příliš si však vážíme bezprostředního projevu překypujícího génia, než abychom připustili, aby byl překroucen a okleštěn později vymyšleným komentářem.

Pan Saedt, zástupce státního návladního, prohlásil:

Německy: „Sie dürfen Ailes, was ich sage, widerlegen, aber sie dürfen meinen Vortrag nicht kritisieren.“[c]

Francouzsky: M. Saedt substitut du procureur du roi sʼadressant à lʼaccusé:

„Libre à vous de réfuter tout ce que je viens de dire, mais il ne vous appartient pas de critiquer le réquisitoire dʼun substitut du procureur du roi.“ (Avis à la „Réforme“, à la „République“ et à la „Révolution“.[218]) [d]

Anglicky: The queenʼs counsel, Mr. Saedt, to the defendant:

„You may refute all I say, but you have no right to criticize my speech.“ (NB. Our English contemporaries, principally the „Northem Star“[219], are requested to publish the above.)[e]

Italsky: Sig. Saedt, accusatore publico, replicò:

„Dite quanto volete in rifutazione di questo che ho detto, ma vi è difeso di criticare il mio requisitorio.“ (Avviso allʼ „Alba“, al „Contemporaneo“ ed alla „Concordia“.[220])[f]

Španělsky: El fiscal, Sennor Saedt, dijo, hablando al acusado:

Sennor, Vmd puede refutar todo que ho dicho; pero el que vengo de decir por requisitorio, es defendido de tocarlo.“ (Pregamos los jornales radicales de Madrid de publicar esas lineas.)[g]

Dánsky: „De kunne gjensige alt hvad jeg siger, men De have intet Ret at kritisere mit Requisitoire (Angreb).“ (De danske demokratiske Tidender ville vaere meget glaedt at meddele det danske Publikum den foregaaende Bewiis af de preussiske Magistraters Saudhed.)[h]

Nechť si pan Saedt sám vybere, v které řeči zní jeho výrok nejzábavněji.
Napsdno 17. února 1849
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 225 z 18. února 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a — svou bystrou hlavu. (Pozn. red.)

b — nový a neznámý člověk. (Pozn. red.)

c „Můžete všechno, co říkám, vyvrátit, ale nesmíte mou řeč kritisovat.“ (Pozn. red.)

d Pan Saedt, zástupce královského prokurátora, k obviněnému:

„Můžete vyvrátit všechno, co jsem řekl, ale nemáte právo kritisovat obžalovací řeč zástupce královského prokurátora.“

(Na vědomí listům „Réforme“, „République“ a „Révolution«.) (Pozn. red.)

e Královský rada, pan Saedt, prohlásil obviněnému:

„Můžete vyvrátit všechno, co říkám, nemáte však právo kritisovat mou řeč.“ (NB. Prosíme naše vrstevníky Angličany, zejména „Northern Star‘, aby slova otiskli.) (Pozn. red.)

f Pan Saedt, státní žalobce, namítl:

„Říkejte si co chcete na vyvrácení toho, co jsem řekl, nesmíte však mou obžalovací řeč kritisovat.“ (Na vědomí listům „Alba“, „Contemporaneo“ a „Concordia“.) (Pozn. red.)

g Prokurátor, pan Saedt, prohlásil obviněnému:

„Seňore, vaše milost může vyvracet všechno, co říkám, nemáte však právo dotýkat se toho, co jsem řekl v obžalovací řeči.“ (Prosíme radikální madridské listy, aby tyto řádky otiskly.) (Pozn. red.)

h „Můžete vyvracet všechno, co říkám, nemáte však právo kritisovat mou obžalovací řeč.“ (Dánské demokratické listy rády seznámí dánskou veřejnost s tímto prohlášením, které svědčí o pravdymilovnosti pruských úředníků.) (Pozn. red.)


217 16. a 17. února 1849 se konal v Kolíně proces proti Kinkelovi, který byl obviněn z urážky jednotek pruské posádky v Mohuči. Kinkel byl odsouzen na měsíc do vězení.

218La Réforme“ [„Reforma“] — francouzský deník, orgán maloburžoasních demokratů a republikánů; list vycházel v Paříži v letech 1843 až 1850. Od října 1847 do ledna 1848 v něm Engels uveřejnil řadu článků.

La République“ [„Republika“] — francouzský deník, orgán maloburžoasních republikánů; vycházel v Paříži od 26. února 1848 do 2. prosince 1851 za redakce Eugèna Barresta.

La Révolution démocratique et sociale“ [„Demokratická a sociální revoluce“] — francouzský deník, orgán maloburžoasních demokratů a republikánů; vycházel v Paříži od 7. listopadu 1848 do 13. června 1849 za redakce Charlese Delescluze.

219The Northern Star“ [„Severní hvězda“] — anglický týdeník, ústřední orgán chartistů; byl založen roku 1837, vycházel do roku 1852, zpočátku v Leedsu a od listopadu 1844 v Londýně. Zakladatelem a redaktorem listu byl Feargus OʼConnor, členem redakce byl také George Julian Harney. Od roku 1843 do roku 1850 otiskoval list články a poznámky B. Engelse.

220 Jde tu o italské demokratické listy — „LʼAlba“ [„Úsvit“], který vycházel ve Florencii v letech 1847 až 1849 a „Il Contemporaneo“ [„Současník“], který vycházel v Římě v letech 1846 až 1849, a také o buržoasně liberální list „La Concordia“ [„Svornost“], který vycházel v Turínu v letech 1848 až 1849.