Bedřich EngelsCar a jeho vasalská knížata


Kolín 8. května. Francouzský vyslanec v Berlíně prý protestoval proti vpádu Prusů do Saska.

Konečně tedy francouzská vláda vidí, že východoevropská kontrarevoluce ohrožuje i ji, že konečným nejvyšším cílem nové svaté aliance je dobytí a tentokrát snad i rozdělení Francie.

Dobře víme, že ve smlouvě, kterou uzavřel pravoslavný car se svými dvěma vasalskými knížaty z Olomouce a Postupimi, bylo vyhlášeno za konečný cíl aliance dobytí Francie, odstranění republiky a dosazení „legitimního krále“, „syna svatého Ludvíka“, blbečka Jindřicha z Bordeaux na francouzský a navarrský trůn.

Lze sotva pochybovat, že by Odilon Barrot neměl co dělat s tímto spiknutím.

Tak to se od vás očekává, pruští zeměbranci! Volají vás od rodného krbu, od žen a dětí, abyste bojovali nejprve proti svým bratřím v Německu a v Prusku, abyste pomáhali zničit poslední zbytek svobody, kterou jste si loni vydobyli — a potom proti Maďarům, kteří jdou na pomoc vaší ohrožené svobodě — a až toto dílo vykonáte ke spokojenosti svých knížat a svého nejvyššího pána a velitele cara Mikuláše, pak vás povedou přes Rýn proti tomu národu, jehož hrdinská povstání v letech 1789—1794, 1830 a 1848 vám přinesla všechny svobody, kterých požíváte.

Za to jste loni bojovali na barikádách a jako hrozivé masy lidu si dobyli některé svobody, abyste je teď jako příslušníci zeměbrany pomáhali zas potlačovat a nakonec ve službách svého nejvyššího pána, ruského cara, zničili i obě bašty svobody, Uhry a Francii!
Napsal B. Engels 8. května 1849
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 293 z 9. května 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny