Karel Marx a Bedřich EngelsProhlášení emigrantského výboru


Berlínská „Abend-Post“ ze 14. dubna přináší tuto zprávu, datovanou ve Štětíně 11. dubna:

„K otázce londýnských uprchlíků bylo přijato usnesení: peněžní zásilky se budou posílat Bucherovi, který naváže spojení se Schrammem (ze Striegau[a]), protože druhé dva výbory žijí ve vzájemných neshodách a zasílané peníze rozdělují stranicky.“

V Londýně existuje fakticky jen jeden emigrantský výbor, a to výbor podepsaný, který byl založen v září loňského roku, když začala emigrace do Londýna. Od té doby došlo k pokusům založit další emigrantské výbory; pokusy byly bezvýsledné. Podepsaný výbor měl až dosud prostředky k podpoře strádajících emigrantů (i když jen tolik, aby nehladověli), a všichni emigranti, s výjimkou čtyř nebo pěti lidí, se obraceli na nás. Ale nynější masový příliv emigrantů, způsobený vypovídáním ze Švýcarska, má za následek, že se i prostředky tohoto výboru nakonec téměř vyčerpaly. Tyto prostředky byly rozdíleny úplně rovnoměrně všem, kdo prokázali, že se zúčastnili německého revolučního hnutí a potřebují pomoci, ať patřili ke kterékoli straně. Přijal-li podepsaný výbor název „sociálně demokratický“, nebylo to proto, že podporoval pouze emigranty této strany, ale protože se obracel s žádostí o peněžní prostředky především k této straně, jak to vysvětlil už ve své výzvě v listopadu loňského roku[182].

Pověst, že je zde v Londýně pro emigranty uložena spousta peněz, byla zřejmě vyvolána tím, že se ve Švýcarsku připravuje loterie ve prospěch emigrantů. Tato pověst způsobila, že se na náš výbor obracejí lidé s požadavky, které nelze uspokojit. A na druhé straně pověsti o neshodách mezi konkurujícími si výbory, rozšiřované v současné době záměrně v novinách, vedly k tomu, že do Londýna přestaly docházet peněžní zásilky v potřebném množství.

Podepsaný výbor, chtěje zjistit, zda existují i jiné výbory a mají-li jiné prameny prostředků pro podporu emigrantů, navrhl emigrantům, aby vyslali delegaci k občanům Struvovi, Rudolfu Schrammovi a Luisi Bauerovi (ze Stolpu[b]). Návrh byl přijat a delegace přinesla tyto odpovědi:

Občan Schramm (ze Striegau) prohlásil, že nepatří k žádnému emigrantskému výboru, dostal jen několik losů od Galeera z Ženevy s příkazem, že má výtěžek prodeje poslat do Ženevy. Jiný výbor prý neexistuje, leda na papíře.

Občan Struve prohlásil, že peníze nemá, že má jen losy, které ještě neprodal.

Občan Bauer podal toto písemné prohlášení:

„V odpovčď na dotaz emigranta Kleinera prohlašuji tímto, že zdejší emigrantský výbor při Demokratickém spolku není s to podporovat ani jediného politického emigrauta; z pokladny spolku byly k tomuto účelu vydány 2 libry št. 15 šil. a pokladna už nadále nebude moci poskytovat pomoc.

Londýn 8. dubna 1850

  Dr. Bauer, předseda podpůrného
výboru při Demokratickém spolku“

Pánové Struve a Schramm doporučili emigrantům, aby zvolili ze svého středu nebo z osob politicky neutrálních emigrantský výbor. Členové níže podepsaného výboru emigrantům navrhli, aby uvedené doporučení přijali. Emigranti odpověděli na tento návrh tímto prohlášením:

„Sociálně demokratickému emigrantskému výboru.

Londýn 7. dubna 1850. — My, podepsaní emigranti, pokládáme za svou povinnost prohlásit k otázce, nemá-li se péče o nás předat výboru, zvolenému z našeho středu, toto: podle upřímného přesvědčení starých i nedávno přicestovalých emigrantů sluší vyjádřit nynějšímu výboru hlubokou vděčnost za jeho činnost a za práci, které se ujal při správě našich záležitostí, přičemž prostředky, jimiž měl možnost disponovat, byly rozdělovány k naší plné spokojenosti. Zbývá nám vyjádřit přání, aby tito soudruzi o nás pečovali i nadále, dokud je od této povinnosti neosvobodí námi všemi toužebně očekávaná blízká revoluce.

S bratrským pozdravem
   (následují podpisy)“

Tento dokument, sepsaný emigranty samými, je nejlepší odpovědí na uvedenou zprávu a na další podobné insinuace v tisku. Neodpovídali bychom na ně, ale domníváme se, že podobná tvrzení musíme objasnit široké veřejnosti právě v zájmu strádajících emigrantů.

Londýn 20. dubna 1850

                  Sociálně demokratický emigrantský výbor
K. Marx — předseda, H. Bauer, B. Engels, A. Willich, K. Pfänder
Otištěno v „Neue Deutsche Zeitung“
čís. 102, 28. dubna 1850
  Podle rukopisu B. Engelse,
srovnaného s textem novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Polský název: Strzegom. (Pozn. red.)

b Polský název: Słupsk. (Pozn. red.)


182 Jde o usnesení, jež bylo přijato na společné schůzi londýnského Německého dělnického vzdělávacího spolku a německých politických emigrantů v Londýně 18. listopadu 1849. Toto usnesení bylo uvedeno ve výroční zprávě Výboru pro podporu německých emigrantů v Londýně z 3. prosince 1849 (viz zde).