Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel MarxProhlášení zaslané listu „Kölnische Zeitung“

„Kölnische Zeitung“[116] čís. 51 přinesla zprávu datovanou: Paříž 25. února, v níž se v souvislosti s takzvaným německo-francouzským spiknutím[117] píše mimo jiné:

„Několik obžalovaných uprchlo, mezi nimi jistý A. Majer, o němž se uvádí, že je to agent K. Marxe a společníků...“

Že tato informace, která mi připisuje nejen „společníky“, ale i „agenta“, je falešná, dokazují tato fakta: A. Majer, jeden z nejdůvěrnějších přátel pana K. Schappera a bývalého pruského poručíka Willicha, byl vždy uváděn jako pokladník emigrantského výboru[118], v jehož čele tito pánové stáli. O odjezdu této mně zcela cizí osoby z Londýna jsem sc dověděl teprve z dopisu svého ženevského přítele, který mi psal, že jakýsi A. Majer o mně rozšiřuje ty nejnejapnější pomluvy. Z francouzských novin jsem se pak dověděl, že tento A. Majer je „politická osobnost“.

Londýn 3. března 1852 Karel MarxOtištěno v „Kölnische Zeitung“,
čís. 57 z 6. března 1852
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání).

116Kölnische Zeitung“ [„Kolínské noviny“] — německý deník, který pod tímto názvem vycházel v Kolíně nad Rýnem od roku 1802; za revoluce 1848—l 849 a v době reakce, která po ní následovala, se v něm odrážela zbabělá a zrádcovská politika pruské liberální buržoazie; vedl neustále úporný boj proti „Neue Rheinische Zeitung“.

117 V září 1851 byli ve Francii zatčeni někteří členové místních obcí Willichovy a Schapperovy frakce, která se v září 1850 odtrhla od Svazu komunistů. Maloburžoazní spiklenecká taktika, ignorující skutečné podmínky a zaměřená na okamžité organizování povstání, kterou tato frakce přijala, umožnila francouzské a pruské policii za pomoci provokatéra Chervala, který stál v čele jedné z pařížských obcí, vykonstruovat takzvané německo-francouzské spiknutí. Zatčení byli v únoru 1852 odsouzeni pro přípravu státního převratu. Provokatéru Chervalovi byl umožněn útěk z vězení. Pokusy pruské policie dokázat, že se na německo-francouzském spiknutí podílel Svaz komunistů, vedený Marxem a Engelsem, úplně ztroskotaly. Člen Svazu komunistů Konrad Schramm, zatčený v září 1851 v Paříži, byl brzy pro nedostatek důkazů propuštěn. Lživé výpovědi policejního rady Stiebera v kolínském procesu, jimiž se snažil dokázat, že se obvinění zúčastnili německo-francouzského spiknutí, odhalil Marx (viz zde).

118 V září 1849 byl Marx zvolen do Výboru pro podporu německých politických emigrantů, který byl vytvořen při Německém dělnickém vzdělávacím spolku v Londýně. Aby se čelilo pokusům maloburžoazně demokratických emigrantů podřídit proletářské živly londýnské emigrace jejich vlivu, byl Výbor na návrh Marxe a jiných přeměněn v Sociálně demokratický emigrantský výbor, do jehož vedení byli přijati Marx a Engels. V polovině září 1850 Marx a Engels oznámili, že z emigrantského výboru vystupují, protože většina členů se dostala do vleku Willichovy a Schapperovy frakce.