Karel MarxVyšetřovací výbor


Londýn 7. března. Pověsti o tom, že parlament má být rozpuštěn pod záminkou, že vyšetřovací výbor kompromituje spojenectví s Francií, se jak se zdá potvrzují. Dopisovatel listu „Morning Advertiser“ k tomu poznamenává:

„Kdo učinil z výboru veřejnou záležitost? Lord Palmerston, který, jak se proslýchá, chce rozpustit parlament. Roebuck, který vyšetření žádal a vynutil, trval na tom, aby bylo tajné. Lord Palmerston, který byl proti vyšetřování a byl k souhlasu donucen, prosazoval zveřejnění. Nejdříve nutí výbor, aby zvolil postup, který je pro našeho zahraničního spojence nejurážlivější, a potom mu tato urážlivost poslouží jako důvod, aby rozpustil parlament, zastavil vyšetřování a potají se tomu i onomu vysmál.“

„Morning Herald“ o tom v jednom úvodníku píše mimo jiné toto:

„Když spojenecké armády u Sevastopolu zaujaly svá postavení, byl anglický kontingent větší než francouzský; pozdější zkázu naší armády je třeba přičíst plně na vrub tomu, že ve Středozemním moři nebyly zálohy a v samé Anglii organizovaná milice, neboť z těchto důvodů nemohla anglická armáda dostat nezbytné posily. Pokus zaplést do debaty jméno našich spojenců je celkem průhledný úskok zoufalých a nesvědomitých lidí, kteří se chtějí uchránit před vyšetřováním, o němž vědí, že bude pro jejich budoucí politickou existenci nutně osudné. Lord Clarendon se nepřípustným způsobem domáhal schůzky s francouzským císařem jen proto, aby z něho vymámil nějaké prohlášení nebo názor, který by se dal vyložit jako nesouhlas s vyšetřovacím výborem. Když se to podařilo, chtějí se tito vlastenečtí ministři pokusit zastrašit sněmovnu hrozbou, že ji rozpustí, a obrátit se k zemi s heslem: spojenectví s Francií je ohroženo!

Je jasné, že používá-li anglická vláda této záminky k tomu, aby se zbavila vyšetřovacího výboru, ohrožuje tím zároveň spojenectví s Francií a připravuje tak právě to, čemu prý chce zabránit. Francouzského spojence kompromituje už samo tvrzení, že výbor je třeba rozpustit, protože by prý mohl odhalit „delikátní a nebezpečná“ tajemství, která by kompromitovala francouzského spojence. Potlačení výboru by proti němu mluvilo mnohem víc, než může učinit sám výbor. Ostatně každý, kdo jen trochu zná nestálost anglického veřejného mínění, musí být přesvědčen, že vědomí tak velkého ústupku cizí mocnosti, jakým by bylo potlačení parlamentního výboru nebo rozpuštění parlamentu na domnělou žádost Bonapartovu, by na druhé straně při nejbližší příležitosti vyvolalo obrovskou reakci proti francouzskému vlivu.

Ze zpráv o prvních dvou zasedáních vyšetřovacího výboru uvedeme výpovědi generála sira de Lacy Evanse. Na Maltě, kam byl nějaký čas předtím, než armáda opustila Anglii, poslán intendant, zjistil k svému úžasu, že nebyla zakoupena ani jedna mula. Ve Skutari nebyly učiněny nezbytné přípravy k porážení dobytka a pečení chleba. Již tehdy se projevil rušivý vliv některých finančních předpisů. Evans je pevně přesvědčen, že na začátku války vládla iluze, že se celá záležitost vyřídí bez jediného výstřelu, a že proto není nutné zřizovat nějaká skladiště. I když je intendantura pod kontrolou velícího generála, je přesto těsně spjata také se státní pokladnou (tedy ministerským předsedou) a úředníkům intendantury se zřejmě vštípilo, že by bylo pošetilé vydávat peníze potřebné na skutečnou válku. Ve Varně nebylo připraveno téměř nic k přijímání a ošetřování raněných. Zřejmě převládal dojem, že v této válce žádní ranění nebudou. Nebyly učiněny žádné přípravy, aby armáda byla připravena ke službě v poli. Když Rusové přešli Dunaj, požádal Ömer paša Angličany o pomoc a dostal odpověď, že armáda nemá nezbytné dopravní prostředky, o něž ovšem mělo být už dávno postaráno. Vláda stále ještě čekala na nóty a protokoly z Vídně a nevyvíjela příliš velké úsilí, aby se armáda mohla vydat na pochod. Za tyto průtahy je ovšem odpovědná vláda, a ne intendantura. Rusové už obléhali Silistru, a armáda stále ještě nebyla připravena vyrazit. Obstaráváním potravin byly pověřeny dva resorty — intendantura a generální ubytovatel. Konflikty s intendanturou byly na denním pořádku. Její úředníci by možná byli dobrými písaři v ministerstvu financí. Ve skutečnosti se také zabývali jen dopisováním na toto ministerstvo. V poli se ukázali jako neschopní. Dokonce už 18 mil od Varny bylo nanejvýš obtížné sehnat potraviny. Ukázalo se, že personál intendantury ve Varně je tak malý, že jí muselo být přiděleno 100 poddůstojníků. Úmrtnost vojáků ve Varně byla způsobena hlavně sklíčeností v důsledku úmorné a dlouhé nečinnosti.

Pokud jde o situaci vojsk na Krymu, opakoval de Lacy Evans zčásti už známé věci — nedostatek potravin, oděvu, dřevěných baráků atd. Uvedeme jen tyto jeho výroky, protože obsahují zajímavé podrobnosti:

„Přestárlý Filder, který byl pověřen vedením intendantury už za pyrenejského tažení a nyní je generálním ubytovatelem, se s ním nikdy neradil o potřebách jeho (Evansovy) divize, ač to byla jeho povinnost; on (Evans) jej k tomu vyzýval, Filder to však odmítl. Filder je sice podřízen Raglanovi, ale mimoto je v přímén písemném spojení se státní pokladnou.“ „Používání dělostřeleckých a jezdeckých koní k pícování také naprosto nevyhovovalo. Tím se stalo, že jeho (Evansovy) kanóny měly v poslední době jen polovinu koní.“ „Cesta z balaklavského přístavu do tábora byla strašně rozmoklá a rozbředlá. Kdyby se na ni bylo poslalo 1000 vojáků, byli by ji v 10 dnech učinili sjízdnou; on (Evans) se však domnívá, že všichni lidé, kteří mohli být uvolněni, byli posláni kopat zákopy.“

O tom, proč tak prořídla anglická armáda u Sevastopolu, Evans nakonec prohlašuje:

„Jsem přesvědčen, že ani nedostatečný přísun šatstva nebo potravin a topiva by v armádě nevyvolal tak úžasnou úmrtnost a nemocnost, kdyby vojáci nebyli přetíženi prací v zákopech. Vyčerpání lidí napáchalo velké škody. Od začátku se jim ukládalo mnohem víc práce, než mohli při svém počtu zvládnout. Neúnosné vypětí sil při nočních pracích bylo nepochybně hlavní příčinou všech útrap armády.“Napsal K. Marx 7. března 1855
Otištěno v „Neue Oder-Zeitung“,
čís. 117 z 10. března 1855
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny