Karel Marx
Kapitál, I. díl


SEZNAM LITERATURY

Seznam obsahuje pouze literaturu citovanou v I. dílu „Kapitálu“ a v Marxových a Engelsových předmluvách. Spisy, které vyšly anonymně a jejichž autory Marx jmenuje, jsou také uvedeny mezi neanonymními díly; v tomto připadě jsou jména těchto autorů opatřena kulatými závorkami. Kde Marx neuvádí vydání, je doplněno v kulatých závorkách. Český překlad názvů je připojen v hranatých závorkách.
[Reference na čísla stránek se vztahují k českému tištěnému vydání. Později budou doplněné reference do tohoto textu. Pozn. editora internetové verze.]

I. NEANONYMNÍ DÍLA


ADDINGTON, Stephen, „An Inquiry into the Reasons for and against Enclosing Open-Fields“ [Zkoumání důvodů pro ohrazování otevřených polí a proti němu]. Vyd. 2. Londýn 1772. — 766.
AlKIN, John, „Description of the Country from 30 to 40 miles round Manchester“ [Popis krajiny v okruhu 30 až 40 mil kolem Manchestru]. Londýn 1795. — 627, 791, 799.
ANDERSON, Adam, „An Historical and Chronological Deduction of the Origin of Commerce from the earliest Accounts to the Present Time“ [Historické a chronologické odvozeni původu obchodu, od nejstarších zpráv až k přítomnosti]. Londýn 1764, — 785, 800
ANDERSON, James, „Observations on the Means of exciting a spirit of National Industry, chiefly intended to promote the Agriculture, Commerce, Manufactures, and Fisheries of Scotland. — In a series of letters to a friend written in the year 1775“ [Úvahy o prostředcích, jak podnítit ducha národního průmyslu, zejména s úmyslem povzbudit skotské zemědělství, obchod, manufaktury a rybářství. — Serie dopisů příteli, napsaných roku 1775]. Edinburgh 1777. — 590, 591,769.
— „The Bee“ [Včela]. 18 svazků. Edinburgh 1791—1793. Sv. III. — 652.
APPIAN z Alexandrie, „Römische Geschichten“ [Římské povídky]. (Přel. Ferd. L. I. Dillenius, Stuttgart 1830.) Citováno jako „Römische Burgerkriege“ [Římské občanské války]. — 767.
ARISTOTELES, „Ethicorum ad Nicomachum libri decem“ [Ethika, deset knih Nikomachovi]. (Kniha I. Vyd. Bekker, Berlín 1831.) — 76, 77.
— „De Republica“ [O státě]. (Kniha I. Vyd. Bekker, Berlín 1831.) — 103,171,183.
ASHLEY, lord, ‚‚Ten Hours' Factory Bill. — The Speech of Lord Ashley.March 15th 1844“ [Návrh zákona o desetihodinovém továrním pracovním dni. — Řeč lorda Ashleye z 15. března 1844]. Londýn 1844, —- 429—430, 440—441.
ATHENAEUS z Naukratisu, „Deipnosophistarum libri quindecim” [Hostina učenců, patnáct knih]. Kniha 4. Vyd. Schweighäuser, Štrasburk 1802. — 118, 151.
AUGIER, Marie, „Du Crédit Public et de son histoire depuis les temps anciens jusqu'd nos jours“ (O veřejném úvěru a jeho dějinách od starých časů až po naše dny]. Paříž 1842. — 801.
BABBAGE, Charles „On the Econamy of Machinery and Manufactures“ [O ekonomii strojů a manufaktur]. Vyd. 1. Londýn 1832. — 372, 376, 402,418, 432.
BACON, Francis, lord Verulámský, „The Reign of Henry VII. Verbatim reprint from Kanet's ‚England‘ ed. 1719“ [Vláda Jindřicha VII. Doslovný otisk z Kennetovy „Anglie“, vyd. 1719]. Londýn 1870. — 758 n.
— „Essays or Councils, civil and moral“ [Občanské a morální pojednání aneb rady]. Londýn 1597. — 759.
(BAILEY, Samuel), „A Critical Dissertation on the Nature, Measure, and Causes of Value, chiefly in reference to the writings of Mr. Ricardo and his followers. By the author of Essays on the formation and publication of opinions etc.“ [Kritický rozklad o podstatě, míře a příčině hodnoty; hlavně vzhledem k spisům pana Ricarda a jeho následovníků. Od autora pojednání o tvoření a uveřejňování názorů atd.]. Londýn 1825. 80, 101, 564.
BAILEY, Samuel, ‚“Money and its Vicissitudes in Volue; as they affect National Industry and pecuniary Contracts: with a Postscript on Joint Stock Banks“ [Peníze a kolísáni jejich hodnoty; jak ovlivňuji národní průmysl a peněžní smlouvy: s dodatkem o akciových bankách]. Londýn 1837. — 67, 643.
BARBON, Nicolas, „A Discourse concerning Coining the New Money lighter, in Answer to Mr. Locke's Considerations about raising the value of money“ [Pojednání o ražení nových lehčích peněz, jako odpověď na úvahy pana Locka o zvýšení hodnoty peněz]. Londýn 1696. — 51, 53, 54, 147, 162, 163.
BARTON, John, „Obsenations on the Circumstances which influence the Condition of the Labouring Classes of Society“ [Úvahy o okolnostech, které ovlivňují postavení pracujících tříd společnosti]. Londýn 1817. — 665—666, 710.
BECCARIA, Cesare, „Elementi di Economia Publica“ [Základy veřejné ekonomie]. „Scrittori Classici Italiani di Economia Politica. Parte moderna“ [Klasičtí italští ekonomičtí spisovatelé. Novodobá část]. Sv. Xl. Vyd. Custodi, Milán 1804. — 392.
BELLERS, John, „Essays about the Poor, Manufactures, Trade, Plantations and Immorality“ [Pojednání o chudých, manufakturách, obchodu, plantážích a nemorálnosti]. Londýn 1699. — 149, 164, 509—510.
— „Proposals for Raising a College of Industry of all useful Trades and Husbandry“ [Návrhy na zřízení vysoké školy průmyslové pro všechna užitečná řemesla a zemědělství]. Londýn 1696. — 156, 351, 519, 648.
BENTHAM, Jeremias (Jeremy), „Théorie des Peines et des Récompenses“ (Theorie trestů a odměn]. Přel. Ed. Dumont. Sv. I. Vyd. 3, Paříž 1826. — 642—643.
BERKELEY, George, ‚‚The Querist“ [Ten, kdo se ptá]. Londýn 1750. — 361, 380.
BIDAUT, J. N., „Du Monopole qui s'établit dans les Arts industriels et le Commerce, au moyen des grands appareils de fabrication. Deuxième livraison. Du Monopole de la fabrícation et de la vente“ [O monopolu, který vzniká v průmyslových uměních a obchodu používáním velkých výrobních strojů. 2. sešit. O monopolu výroby a prodeje]. Paříž 1828. — 346.
BIESE, Franz, „Die Philosophie des Aristoteles in ihrem innern Zusammenhange, mit besonderer Berücksichtigung des philosophischen Sprachgebrauchs, aus dessen Schriften entrwickelt“ [Aristotelova filosofie ve své vnitřní souvislosti, se zvláštním zřetelem k filosofickému způsobu vyjadřováni, vyložená na základě jeho spisů]. Sv. II. Berlín 1842. — 435.
BLAKEY, Robert, „The History of Political Literature from the earliest Times“ [Dějiny politické literatury od nejstarších dob]. Sv. II. Londýn 1855. — 761.
BLANQUI, Jérôme Adolphe, „Cours d'Economie Industrielle. Année 1837/38“ [Kursy průmyslové ekonomie. 1837/38]. Sebral Ad. Blaise. Paříž 1838—1839. — 363.
— „Des Classes ouvrires en France pendant l'année 1848“ [O dělnických třídách ve Francii roku 1848]. 1.—2. díl. Paříž 1849. — 298.
BLOCK, Maurice, „Les Théoriciens du Socialisme en Allemagne“. Extrait du Journal des Economistes, juillet et août 1872 [Theoretikové socialismu v Německu. Výtah z časopisu „Journal des Economistes“ z července a srpna 1872]. Paříž 1872. — 28.
BOILEAU, Etienne, „Réglements sur les arts et métiers de Paris, rédigés au 13ième siècle et connus sous le nom du Livre des Métiers“ [Nařízeni o řemeslech a živnostech v Paříži z XIII. stol., známá pod názvem Kniha řemesel (Livre des métiers)]. Uveřejnil G. B. Depping. Paříž 1837. — 516.
BOISGUILLEBERT, Pierre de, „Dissertation sur la nature des richesses, de l'argent et des tributs“ [Pojednáni o podstatě bohatství, peněz a poplatků]. Collection des principaux économistes [Sbírka význačných ekonomů]. Sv. I.: Economistes Financiers du XVIIIième siècle [Finanční ekonomové XVIII. stol.]. Vyd. Daire. Pařiž 1843. — 159.
BOXHORN, M. S., „Institutiones Politicae“ [Politická zřízení]. Leyden 1663. —456.
BROADHURST, J., „Treatise on Political Economy“ [Pojednáni o politické ekonomii]. Londýn 1842. — 72.
BROUGHAM, Henry, „An Inquiry into the Colonial Policy of the European Powers“ [Zkoumání koloniální politiky evropských mocností]. Sv. II. Edinburgh 1803. — 800.
BRUCKNER, J., „Theorie du système animal“ [Theorie živočišné soustavy]. Leyden 1767. — 651.
BUCHANAN, David, „Inquiry into the Taxation and Commercial Policy of Great Britain“ [Zkoumáni daňové a obchodní politiky Velké Britannie]. Edinburgh 1844. — 144.
Adam Smith „Wealth of Nations“. With notes, and an additional volume by D. Buchanan [Adam Smith „Bohatství národů“. S poznámkami a doplňkovým svazkem od D. Buchanana]. Sv. I—IV. Edinburgh 1814. — 589, 769.
BUCHEZ, Philippe, et ROUX-LAVERGNE, Pierre, „Histoire Parlamentaire de la Révolution Française ou Journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815“ [Parlamentní dějiny francouzské revoluce aneb deník národních shromáždění od roku 1789 do roku 1815]. Sv. X. Paříž 1834. — 782.
BURKE, Edmund, „A letter from the Rt. Hon. Ed. Burke to a noble Lord, on the attacks made upon him and his pension in the House of Lords, by the Duke of Bedford and the Earl of Lauderdale“ [Dopis ctihodného pána Ed. Burka šlechetnému lordu, o útocích vévody Bedforda a hraběte Lauderdala, podniknutých v Horní sněmovně proti němu a jeho důchodu]. Londýn 1796. — 763.
„Thoughts and Details on Scarcity, originally presented to the Rt. Hon. W. Pitt in the Month of November 1795“ [Myšlenky a podrobnosti o nouzi, předložené původně ctihodnému W. Pittovi v listopadu 1795]. Londýn 1800. — 225, 253, 348, 801.
CAIRNES, J. E., „The Slave Power“ [Síla otroků]. Londýn 1862. — 216, 287, 358.
CAMPBELL, George, „Modem India. A sketch of the system of civil government“ [Moderní Indie. Náčrt systému občanské vlády]. Londýn 1852. — 385.
CANTILLON, Richard, „Essai sur la Nature du Commerce en Général“ [Pojednání o podstatě obchodu všeobecně]. Amsterodam 1756. — 585.
„The Analysis of Trade, Commerce, Coin, Bullion, Banks and Foreign Exchanges“ [Zkoumání průmyslu, obchodu, peněz, neraženého zlata, bank a zahraničních směnečných kursů]. Londýn 1759. — 585.
CARD, viz Rouard du Card.
CAREY, Henry Charles, „Essay on the Rate of Wages: with an Examination of the Causes oj the Differences in the Conditions of the Labouring Population throughout the World“ [Pojednání o výši mezd: se zkoumáním příčin rozdílů v postavení dělnického obyvatelstva na celém světě]. Philadelphia 1835. — 593.
„The Slave Trade, Domestic and Foreign: Why it exists, and how it may be extinguished“ [Domácí a zahraniční obchod s otroky: proč existuje a jak by mohl být odstraněn]. Philadelphia 1853. — 771, 789.
CARLI, G. R., Poznámky k P. Verriho „Meditazioni sulla Economia Politica“ [Úvahy o politické ekonomii]. Ve sbírce: Scrittori Classici Italiani di Economia Politica. Parte Moderna [Klasičtí italští ekonomičtí spisovatelé. Novodobá část]. Sv. XV. Vyd. Custodi, Milán 1804. — 355.
CARLYLE, Thomas, “llias Americana in nuce“ [Americká llias v kostce]. „Macmillan's Magazine“, srpen 1863. — 275.
CAZENOVE, John, Poznámky k jeho vydání Malthusových „Definitions in Political Economy“ [Definice v politické ekonomii]. Londýn 1853. — 599, 629.
COBBETT, William, „A History of the Protestant ‚Reformation‘ in England and Ireland. Showing how that event has impoverished and degraded the main body of the people in those countries. In a Series of Letters, addressed to all sensible and just Englishmen“ [Dějiny protestantské „reformace“ v Anglii a Irsku, které ukazují, jak tato událost v těchto zemích ochudila a ponížila velikou část lidu. V serii dopisů všem soucitným a spravedlivým Angličanům]. Dublin 1868. — 761.
COLINS, H., „L'Economie Politique. Source des Révolutions et des Utopies prétendues socialistes“ [Politická ekonomie, zdroj revolucí a rádoby socialistických utopií]. Sv. III. Paříž 1857. — 648, 731, 812.
COMTE, Charles, „Traité de la Législation“ [Pojednání o zákonodárství]. Sv. III. a IV. Vyd. 3. Brusel 1837. — 792.
CONDILLAC, E. B. de, „Le Commerce et le Gouvernement“ [Obchod a vláda]. (1776). Collection des principaux économistes [Sbírka význačných ekonomů]. Sv. XIV. Mélange d'Economie politique [Různí ekonomové]. Vyd. Daire a Molinari, Paříž 1847. — 178. CORBET, Th., „An Inquiry into the Causes and Modes of the Wealth of Individuals; or the Principles of Trade and Speculation explained“ [Zkoumání příčin a způsobů bohatství jednotlivců; aneb vysvětlení zásad obchodu a spekulace]. Londýn 1841. — 169, 621.
CORBON, A., „De l'enseignement professionnel“ [O odborném vyučování]. Vyd. 2. Paříž 1860. — 518.
COURCELLE-SENEUIL, J. R., „Traité théorique et pratique des entreprises industrielles, commerciales et agricoles ou Manuel des affaires“ [Teoretické a praktické pojednání o průmyslovém, obchodním a zemědělském podnikání aneb Obchodní příručka]. Vyd. 2. Paříž 1857. — 251, 630.
CUVIER, George, „Discours sur les révolutions de la surface du globe“ [Pojednáni o převratech v kůře zemské]. Red. V. Hoefer. Paříž 1863. — 543.
ČERNYŠEVSKIJ, N., „Очерки политической экономии по Миллю“ [Nástin politické ekonomie podle Milla]. Petrohrad 1865. — 24.
DANTE ALIGHIERI, „Divina Comedia“ [Božská komedie]. — 121.
DARWIN, Charles, „On the Origin of Species by means of Natural Selection“ [O původu druhů přirozeným výběrem]. Londýn 1859. — 367.
DE QUINCEY, Thomas, „The Logic of Political Economy“ [Logika politické ekonomie]. Londýn 1844. — 422.
DESCARTES, René, „Discours de la Méthode pour bien conduire sa raison“ [Rozprava o metodě, jak správně vést svůj rozum]. Paříž 1668. — 417.
DESTUTT DE TRACY, „Elements d'idéologie. IV. et V. Parties: Traité de la Volonté et de ses effets“ [Elementy ideologie, IV. a V. díl: Pojednání o vůli a jejích účincích]. Paříž 1826. — 176, 182, 350, 353, 683.
DIETZGEN, Josef, „Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie etc.“ [Kapitál. Kritika politické ekonomie atd.]. Článek v „Demokratisches Wochenblatt“ red. W. Liebknechtem. Lipsko 1., 22., 29. srpna 1868. — 27.
DIODORUS SICULUS, „Historische Bibliothek“ [Historická knihovna]. (Přel. J. Fr. Wurm. Sv. I. a III. Stuttgart 1828—1829.) — 254, 366, 542—543.
DUCPÉTIAUX, Ed., „Budgets économiques des classes ouvrières en Belgique. Subsistances, salaires, population“ [Hospodářský rozpočet pracujících tříd v Belgii. Životní náklady, mzdy, populace]. Brusel 1855. — 706, 708.
DUFFY, Gavan, „The Land Law of Victoria“ [Pozemkový zákon Viktorie]. Londýn 1862. — 814.
DUNNING, T. I., „Trades' Unions and Strikes: their Philosophy and Intention“ [Odbory a stávky: jejich filosofie a cíl]. Londýn 1860. — 580, 584, 802.
DUPONT, Pierre, „Chant des Ouvriers“ [Píseň dělníků] (1846). V souborném vydání jeho díla. Paříž 1854. — 731.
EDEN, Frederic Morton, „The State of the Poor: or an History of the Labouring Classes in England, from the conquest to the present period“ [Postavení chudých: aneb dějiny pracujících tříd v Anglii od dobytí až do přítomnosti]. Sv. I. — III. Londýn 1797. — 634, 650, 710, 762, 764, 798.
ENGELS, Bedřich, „Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie“ [Náčrt kritiky národní ekonomie]. Vyšlo v „Deutsch-französische Jahrbücher“ [Německo- francouzské ročenky]. Vyd. Arnold Ruge a Karel Marx. 1. a 2. sešit. Paříž 1844. — 93, 171, 183, 669.
„Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Nach eigner Anschauung und authentischen Quellen“ [Postavení dělnické třídy v Anglii. Podle vlastního pozorování a autentických pramenů]. Lipsko 1845. — 258, 263, 273, 288, 426, 451, 453, 474, 639.
„Die englische Zehnstundenbill“ [Anglický zákon o desetihodinovém pracovním dni]. Vyšlo v „Neue Rheinische Zeitung“, dubnové číslo. Hamburk 1850. — 314, 325.
ENSOR, George, „An Inquiry concerning the Population of Nations, containing a refutation of Mr. Malthus's Essay on Population“ [Zkoumání populace u různých národů, obsahující odmítnutí pojednání pana Malthuse o populaci]. Londýn 1818. — 769—770.
FAWCETT, Henry, „The Economic Position of the British Labourer“ [Hospodářské postavení britských dělníků]. Cambridge a Londýn 1865. — 588, 644—645, 688.
FERGUSON, Adam, „An Essay on the History of Civil Society“ [Pojednání o dějinách občanské společnosti]. Edinburgh 1767. — 380, 388, 389, 390.
FERRIER, F. L. A., „Du Gouvernement considéré dans ses Rapports avec le commerce“ [Úvaha o vládě a jejích vztazích k obchodu]. Paříž 1805. — 78.
FIELDEN, John, „The Curse of the Factory System: or, a short account of the origin of factory cruelties, etc.“ [Prokletí továrního systému aneb stručná zpráva o původu krutostí v továrnách atd.]. Londýn 1836. — 430, 440, 798—799.
FLEETWOOD, William, „Chronicon Preciosum: Or, an Account of English Gold and Silver Money“ [Kronika cen: nebo zpráva o anglických zlatých a stříbrných penězích]. Londýn 1707. 2. vydání. Londýn 1745. — 293.
FONTERET, A. L., „Hygiène physique et morale de l'ouvrier dans les grandes villes en général, et dans la ville de Lyon en particulier“ [Fysická i mravní hygiena dělníků ve velkých městech vůbec a ve městě Lyonu zvláště]. Paříž 1858. — 390.
FORBONNAIS, Fr. Veron de, „Eléments du commerce“ [Základy obchodu]. Sv. II., nové vyd. Leyden 1766. — 109.
(FORSTER, Nathaniel), „An Inquiry into the Causes of the Present High Price of Provisions“ [Zkoumání příčin současných vysokých cen potravin]. Londýn 1767. — 295, 456, 543, 765.
FORTESCUE, John, „De laudibus legum Angliae“ [Chvála zákonů Anglie]. Napsáno kolem roku 1470. Vyd. 1. 1537. — 757.
FRANKLIN, Benjamin, „The Works“ [Dílo]. Vyd. Sparks, Boston 1836. — 68, 183.
FULLARTON, John, „On the Regulation oj Currencies, being an examination of the principles on which it is proposed to restrict within certain fixed limits the future issues on credit of the Bank of England and of the other banking establishments troughout the country“ [O úpravě oběživa, průzkum zásad, na jejichž základě se v určitých pevně stanovených hranicích navrhuje omezení budoucích emisí na úvěr Anglické banky a ostatních bankovních závodů v celé zemi]. Vyd. 2. Londýn 1845. — 146, 160, 163.
GALIANI, Ferdinando, „Della Moneta“ [O penězích] (1750). Ve sbírce: Scrittori Classici Italiani di Economia Politica, Parte Moderna [Italští klasičtí ekonomičtí spisovatelé, Novodobá část]. Sv. III. Vyd. Custodi. Milán 1803. — 92, 107, 108, 117, 172, 177, 330, 678.
GANILH, Charles, „La théorie de l'Economie Politique“ [Theorie politické ekonomie]. Paříž 1815. — 198.
„Des Systèmes de l'Economie politique, de la valeur comparative de leurs doctrines, et de celle qui parait la plus favorable aux progrès de la Richesse“ [O systémech politické ekonomie, o poměrné hodnotě jejích nauk a o takové, která se jeví nejvýhodnější pro rozvoj bohatství]. Sv. I—II. Paříž 1821. — 193, 198, 476, 477.
GARNIER, Germain, „Abrégé élémentaire des principes de l'Economie politique“ [Základní nástin zásad politické ekonomie]. Paříž 1796. — 582.
Poznámky k francouzskému překladu „Wealth of Nation“ od A. Smitha. Paříž 1802. — 389, 390.
GASKELL, P., „The Manufacturing Population of England with an examination of infant labour“ [Průmyslové obyvatelstvo Anglie a průzkum dětské práce]. Londýn 1833. — 464, 473.
GENOVESI, Antonio, „Lezioni di Economia Civile“ [Přednášky o občanské ekonomii]. Ve sbírce: Scrittori Classici Italiani di Economia Politica. Parte moderna [Klasičtí italští ekonomičtí spisovatelé. Novodobá část]. Sv. VIII. Vyd. Custodi, Milán 1803. — 179.
GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Etienne, „Notions synthétiques, historiques et physiologiques de Philosophie naturelle“ [Synthetická, historická a fysiologická učebnice přírodní filosofie]. Paříž 1838. — 785.
GISBORNE, Thomas, „Inquiry into the Duties of Men in the Higher Rank and Middle Classes of Society in Great Britain“ [Zkoumání povinností lidí vyšších stavů a středních tříd společnosti ve Velké Britannii]. Sv. II. 1795. — 799.
(GREG, R. H.), „The Factory Question, considered in relation to its effects on the health and morals of those employed in Factories. And the Ten Hours Bill“ [Otázka továren vzhledem k jejich vlivu na zdraví a morálku těch, kdož v nich pracují. A návrh zákona o desetihodinové pracovní době]. Londýn 1837. — 314.
GREGOIR, H., „Les Typographes devant le Tribunal Correctionnel de Bruxelles“ [Typografové před trestním soudem v Bruselu]. Brusel 1865. — 585.
GROVE, W. R., „On the Correlation of Physical Forces“ [O vzájemném vztahu tělesných sil]. Londýn 1846. — 555.
GÜLICH, Gustav v., „Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unserer Zeit“ [Historické vylíčení obchodu, průmyslu a zemědělství nejvýznamnějších obchodních států naší doby]. Sv. I—II. Jena 1830. — 22, 794.
HALLER, Carl Ludwig v., „Restauration der Staatswissenschaften, oder Theorie des natürlich-geselligen Zustandes, der Chimäre des künstlich-bürgerlichen gegenübergestellt“ [Obnovení státních věd, aneb theorie přirozeně družného stavu, konfrontovaná s chimérou stavu uměle občanského]. Bern 1816—1834. — 417.
HAMM, Wilhelm, „Die landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen Englands. Ein Handbuch der landwirtschaftlichen Mechanik und Maschinenkunde, mit einer Schilderung der britischen Agrikultur“ [Zemědělské nářadí a stroje v Anglii. Příručka zemědělské mechaniky a strojeznalství, s vylíčením britského zemědělství]. Vyd. 2. Brunšvik 1856. — 534.
HANSSEN, Georg, „Die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Umgestaltung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse überhaupt in den Herzogtümern Schleswig und Holstein“ [Zrušení nevolnictví a změna vrchnostensko-rolnických poměrů v Šlesvickém a Holštýnském vévodství]. Petrohrad 1861. — 255.
HARRIS, James, „Dialogue concerning Happiness“ [Rozhovor o štěstí]. Londýn 1741. Znovu vytištěno v „Three Treatises etc.“. Vyd. 3. Londýn 1772. — 392.
HARRISON, William John, „Description of England. Prefixed to Holinshed's ‚Chronicles‘“ [Popis Anglie. Jako úvod k Holinshedově „Kronice“]. Londýn 1578. — 758, 783.
HASSALL, A. H. ‚ „Adulterations Detected or plain instructions for the discovery of frauds in food and medicine“ [Odhalené falšování potravin, aneb jasné instrukce k odhalování falšování potravin a léčiv]. Vyd. 2. Londýn 1861. — 193, 267.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften“, 1. Teil: „Die Wissenschaft der Logik“ [Encyklopedie filosofických věd, 1. díl: „Logika jako věda“]. Berlín 1840. — 198, 282, 333. — „Grundlinien der Philosophie des Rechts“ [Nástin filosofie práva]. Berlín 1840. — 61, 109, 187.
HOBBES, Thomas, „Leviathan; or the Matter, Form and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil“ [Leviathan, aneb způsob, forma a moc církevní a měšťanské pospolitosti]. Works [Dílo]. Vyd. Will. Molesworth, Londýn 1839—1844. — 189.
(HODGSKIN, Thomas), „Labour Defended against the Claims of Capital; or the unproductiveness of capital proved. By a Labourer“ [Obrana práce proti nárokům kapitálu; aneb důkaz neproduktivnosti kapitálu. Napsal dělník]. Londýn 1825. — 381, 605.
„The Natural and Artificial Rights of Property Contrasted“ [Srovnání přirozených a umělých práv vlastnictví]. Londýn 1832. — 791.
HODGSKIN, Thomas, „Popular Political Economy“ [Názorná politická ekonomie]. Londýn 1827. — 365, 379, 566.
HOLINSHED, Raphael, „Chronicles of England, Scotland and Ireland“ [Kroniky Anglie, Skotska a Irska]. Vyd. F. Harrison. Londýn 1578. — 758, 776.
HOMÉR, Odyssea. — 393.
HOPKINS, Thomas, „On Rent of Land and its Influence on Subsistence and Population: with observations on the operating causes of the Condition of the Labouring Classes in various Countries“ [O pozemkové rentě a jejím vlivu na obživu a populaci: s poznámkami o příčinách působících na postavení pracujících tříd v různých zemích]. Londýn 1828. — 248.
(HORNE, George), „A letter to Adam Smith, L. L. D. on the Life, Death and Philosophy of his Friend David Hume. By one of the People called Christians“ [Dopis Adamu Smithovi, doktoru práv, o životě, smrti a filosofii jeho přítele Davida Huma. Od jednoho z těch, jimž se říká křesťané]. Vyd. 4. Oxford 1784. — 651.
HORNER, Leonhard, „A Letter to Mr. Senior etc.“ [Dopis panu Seniorovi atd.]. Londýn 1837. — 243.
„Suggestions for Amending the Factory Acts to enable the Inspectors to prevent Illegal Working, now becoming very prevalent.“ [Návrhy na doplnění továrních zákonů — aby bylo inspektorům umožněno zabránit nyní stále více převládajícím nezákonným praktikám]. Vyšlo ve: Factories Regulation Act. Ordered by the House of Commons to be printend 9. Aug. 1959 (? zřejmě omyl v českém knižném vydání). — 259, 317.
HOUGHTON, John, „Husbandry and Trade improved“ [Zlepšení zemědělství a průmyslu]. Sv. I—IV. Londýn 1727. — 456.
HOWITT, William, „Colonization and Christianity: A Popular History of the Treatment of the Natives by the Europeans in all their Colonies“ [Kolonisace a křesťanství: populární dějiny toho, jak Evropané zacházeli s domorodci ve všech svých koloniích]. Londýn 1838. — 792.
HUNTER, Julian, Zprávy, srov. „Public Health“ 6., 7., 8. hlášení. Londýn 1864, 1865, 1866. — 425, 694, 695, 696, 697, 698, 701 nn., 715n., 718, 719, 720—724, 730 n.
HUTTON, Charles, „Course of Mathematics“ [Kurs matematiky]. Sv. I—II. Vyd. 12. Londýn 1841—1843. — 397.
CHALMERS, Thomas, „On Political Economy in connection with the Moral State and Moral Prospects of Society“ [O politické ekonomii ve spojení s morálním stavem a s morálními vyhlídkami společnosti]. Vyd. 2. 1832. — 172.
CHAMBERLAIN, Joseph, „Speech at Sanitary Congress, Birmingham“ [Zahajovací proslov na zdravotnické konferenci v Birminghamu]. „Times“, 15. I. 1875. — 676.
CHERBULIEZ, A. E., „Riche ou Pauvre“ [Chudý nebo bohatý]. Paříž 1840. Marx cituje podle nového vydání „Richesse ou pauvreté“. Paříž 1841. — 204, 616.
ISOKRATES, „Busiris“. Ve sbírce „Orationes et Epistolae“ [Řeči a dopisy]. — 394.
JACOB, William, „An Historical Inquiry into the Production and Consumption of the Precious Metals“ [Historické zkoumání výroby a spotřeby drahých kovů]. Londýn 1831. — 57, 238.
JONES, Richard, „An Essay on the Distribution of Wealth, and on the sources of Taxation“ [Pojednání o rozdělení bohatství a o zdrojích zdanění]. Londýn 1831. — 354.
„An Introductory Lecture on Political Economy“ [Úvodní přednáška o politické ekonomii]. Londýn 1833. — 666.
„Textbook of Lectures on the Political Economy of Nations“ [Kniha s texty přednášek o politické ekonomii národů]. Hertford 1852. — 346, 359, 600, 620, 631.
K-H, И, „Точка зренйя политико-економической критики у Карла Маркса“ [Hledisko kritiky politické ekonomie u Karla Marxe]. Článek ve „Вестник Европы“ [Evropský věstník] (J. J. Kaufmann), květen 1872. — 28.
KOLUMBUS, Dopis z Jamaiky, 1503. — 149.
KOPP, H., „Entwicklung der Chemie in der neueren Zeit“ [Vývoj chemie v poslední době]. Mnichov 1871—1874. (Geschichte der Wissenschaften in Deutschland [Dějiny věd v Německu]. Sv. XII.) — 333.
LABORDE, Alexandre de, „De l'esprit d'Association dans tous les intérêts de la Communauté“ [O družném duchu ve všech stránkách pospolitosti]. Paříž 1818. — 562.
LAING, Samuel, „National Distress; its Causes andRemedies“ [Národní pohroma, její příčiny a náprava]. Londýn 1844. — 217.
LANCELLOTTI, Secondo, „Farfalloni degli Antichi Historici“ [Lži starých dějepisců]. Benátky 1636. — 456.
„L'Hoggidi, overo gl'ingegni non inferiori a'passati“ [Dnešní doba, aneb moderní lidé nezůstávají pozadu za lidmi minulosti]. Z knihy: L'Hoggidi overo il mondo non peggiore ne più calamitoso del passato etc. Parte seconda [Dnešní doba, aneb svět ani horší ani nešťastnější než v minulosti atd. Část druhá]. Sv. II. Benátky 1658. — (Marxem citované místo je na str. 457 této knihy.) — 456.
LASSALLE, Ferdinand, „Die Philosophie Herakleitos des Dunklen von Ephesos. Nach einer neuen Sammlung Seiner Bruchstücke und der Zeugnisse der Alten dargestellt“ [Filosofie Herakleita Temného z Efesu. Sestaveno podle nové sbírky zlomků jeho díla a svědectví antických spisovatelů]. Sv. I. Berlín 1858. — 123.
„Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ökonomische Julian oder Kapital und Arbes“ [Pan Bastiat-Schulze von Delitzsch, ekonomický Julián, aneb kapitál a práce]. Berlín 1864. — 15.
LAW, John, „Considérations sur le numéraire et le commerce“ [Úvahy o hodnotě mincí a obchodu]. Ve sbírce: Collection des principaux économistes. Sv. I: Economistes Financiers du XVIII ième siècle. Vydal Daire. Paříž 1843. — 108.
LE TROSNE, „De l'lntérêt social“ [O společenském zájmu]. Ve sbírce: Collection des principaux économistes. Sv. II: Physiocrates. Vyd. Daire, Paříž 1846. — 52, 56, 109, 119, 129, 134, 137, 163, 176n., 229.
LEVI, Leone, Lecture before the Society of ATS [Přednáška ve Společnosti umění]. Duben 1866. — 773.
LIEBIG, Justus v., „Ueber Theorie und Praxis in der Landwirtschaft“ [O theorii a praxi v zemědělství]. Brunšvik 1856. — 353.
„Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie“ [Chemie použitá v zemědělství a fysiologii]. Sv. I. Vyd. 7. Brunšvik 1862. — 258, 535 n., 604.
LINGUET, N., „Théorie des Lois Civils ou Principes fondamentaux de la Société“ [Theorie občanských zákonů aneb základní zásady společnosti]. Sv. II. Londýn 1767. — 251, 360.
LOCKE, John, „Some Considerations on the Consequences of the Lowering of Interest and raising the value of money“ [Několik úvah o následcích snížení úroků a stoupání hodnoty peněz] (1691). Works, Sv. II. Vyd. 8. Londýn 1777. — 52, 142.
LUTHER, Martin, „An die Pfarrherrn wider den Wucher zu predigen. Vermanung“ [Farářům, aby kázali proti lichvě. Napomenutí]. Wittenberg 1540. — 153, 211, 625.
MACAULAY, Thomas Babington, „History of England from the Accession of James the Second“ [Dějiny Anglie od nastoupení Jakuba II.]. Vyd. 10. Londýn 1854. — 294, 756.
MACCULLOCH, John Ramsay, „The Principles oj Political Economy: with a sketch of the Rise and Progress of the Science“ [Zásady politické ekonomie: s náčrtkem o vzniku a pokroku vědy]. Vyd. 2. Londýn 1830. — 172, 471.
„The Literature of Political Economy, a classified Catalogue of select publications in the different departments of that science“ [Literatura politické ekonomie, uspořádaný katalog publikací různých odvětví této vědy]. Londýn 1845. — 162, 766.
„A Dictionary, practical, theoretical, and historical of Commerce and Commercial Navigation“ [Praktická, theoretická a historická příručka o obchodu a obchodní plavbě]. Londýn 1847. — 169.
MACLAREN, James, „A Sketch of the History of the Currency“ [Nástin dějin oběživa]. Londýn 1858. — 115.
MACLEOD, Henry Dunning, „The Theory and Practice of Banking: with the elementary Principles of Currency, Prices, Credit and Exchanges“ [Teorie a praxe bankovnictví: se základními zásadami oběživa, cen, úvěru a směnečného obchodu]. Sv. I. Londýn 1855. — 173.
MALTHUS, Thomas Robert, „Essay on the Principle of Population“ [Pojednání o zásadě populace]. Londýn 1798. (Vyšlo anonymně.) — 379, 650.
„An Inquiry into the Nature and Progress of Rent and the Principles by which it is regulated“ [Zkoumání povahy a vzestupu renty a zásad, jimiž se řídí]. Londýn 1815. — 338, 557, 587.
„Principles of Political Economy considered with a view to the practical application“ [Zásady politické ekonomie s hlediska praktického použití]. Vyd. 2. Londýn 1836. — 231, 611, 620, 621, 628, 668—669.
„Definitions in Political Economy“ [Definice v politické ekonomii]. Vyd. Cazenove, Londýn 1853. — 599, 604, 611.
MANDEVILLE, Bernard de, „The Fable of the Bees, or Private Vices, Public Benefits“ [Bajka o včelách aneb soukromé neřesti, veřejná dobrodiní]. Vyd. 1. bez poznámek 1706. Vyd. 2. s pozn. 1714. — 381. — Vyd. 5. Londýn 1728. 649. MARTINEAU, Harriet, „A Manchester Strike, A Tale“ [Manchesterská stávka. Povídka]. Illustrations of Political Economy [Ilustrace k politické ekonomii] Č. VII. Londýn 1832. — 669.
MARX, Karel, „Misère de la Philosophie. Réponse à la Philosophie de la Misère par M. Proudhon“ [Bída filosofie. Odpověď na Filosofii bídy od p. Proudhona]. Paříž a Brusel 1847. — 99, 383, 387, 448, 566, 680—681.
— a ENGELS, Bedřich, „Manifest der Komunistischen Partei“ [Manifest Komunistické strany]. Londýn 1848. — 517, 804.
„Lohnarbeit undKapital“ [Námezdní práce a kapitál], vyšlo v „Neue Rheinische Zeitung“, duben 1849, Kolín. — 607, 648, 806.
„Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“ [Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta]. Vyd. 2. Hamburk 1869. — 731.
„Zur Kritik der politischen Oekonomie“ [Ke kritice politické ekonomie]. Berlín 1859. — 15, 21, 23, 28, 51, 56, 58, 94, 95, 100, 105, 107, 112, 114, 115, 119, 132, 141 n., 155, 156, 161, 162, 212, 568, 654.
Inaugurální adresa Mezinárodního dělnického sdružení (1864). „Address and Provisional Rules of the International Working Men's Association, established September 28, 1864, at a public Meeting held at St. Martin's Hall, Long Acre, London“ [Adresa a prozatímní stanovy Mezinárodního dělnického sdružení, založeného 28. září 1864 na veřejné schůzi v St. Martin's Hall, Long Acre v Londýně]. Londýn 1864. — 44, 45, 46n.
„Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie“. [Kapitál. Kritika politické ekonomie]. — 22, 27 n., 41, 46, 125, 546.
1. díl — 15, 36, 41, 125. 2. díl — 20, 23, 36, 41, 523, 623. 3. díl — 20, 36, 41, 234, 434, 595, 623, 752. 4. díl — 20, 331.
„Kapitál“, 1. díl, Vyd. 1. Hamburk 1867. — 15, 29n., 36, 38.
— — Vyd. 2. Hamburk 1872. — 21n., 35, 38, 39, 56, 63, 68, 72, 78, 79, 89, 92, 94n., 114, 115, 117n., 131, 155, 163, 199, 233, 236, 238, 320, 382, 419, 445, 461, 629, 653, 740, 745.
— — Vyd. 3. Hamburk 1883. — 36n., 39, 43, 44, 156, 234, 255, 272, 333, 378, 415, 548, 561, 663.
— — Vyd. 4. Hamburk 1890. — 43nn., 57, 64, 163, 363, 458, 533n., 661.
„Капитал, Критика политической економии“, díl I, přel. Nikolaj -on (Danielson). Petrohrad 1872. — 27, 125, 546.
„Le Capital. Critique de l'économie politique“. Díl I, přel. J. Roy, Paříž 1873. — 32, 35, 36, 39, 40, 43, 547.
„Capital. A Critical Analysis of Capitalist Production“, díl I, přel. S. Moore a E. Aveling, vydal B. Engels, Londýn 1887. — 15, 39n., 43, 63.
(MASSIE, Joseph), „An Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of Interest“ [Pojednání o příčinách, jež určují přirozenou úrokovou míru]. Londýn 1750. — 544.
MAURER, Georg Ludwig v., „Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadtverfassung und der öffentlichen Gewalt“ [Úvod do dějin markového, dvorcového, vesnického a městského zřízení a veřejné moci]. Mnichov 1854. — 89.
„Geschichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und der Hofverfassung in Deutschland“ [Dějiny robotních dvorů, selských dvorů a dvorcového zřízení v Německu]. Sv. IV. Erlangen 1863. — 255.
MAYER, Sigmund, „Die soziale Frage in Wien. Studie eines ‚Arbeitsgebers‘“ [Sociální otázka ve Vídni. Studie jednoho „zaměstnavatele“]. Vídeň 1871. — 22.
MEITZEN, August, „Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhältnisse des preussischen Staates nach dem Gebietsumfange von 1866“ [Půda a zemědělské poměry pruského státu podle rozlohy z roku 1866]. Atlas, Berlín 1871. — 255.
MERCIER DE LA RIVIÈRE, „L'Ordre naturel et Essentiel des Sociétés Politiques“ [Přirozený a základní řád politických společností]. Ve sbírce: Collection des principaux économistes. Sv. II: Physiocrates. Vyd. Daire, Paříž 1846. — 127, 128, 148, 166, 169, 176, 180, 210.
MERIVALE, Herman, „Lectures on Colonization and Colonies“ [Přednášky o kolonisaci a koloniích]. Sv. I—II. Londýn 1841—1842. — 668, 811.
MILL, James, „Elements of Political Economy“ [Základy politické ekonomie]. Londýn 1821. — 173, 205, 379. — Franc. překlad od Parissota, Paříž 1823. — 598, 602, 604.
„Colony“ [Kolonie]. Heslo v dodatcích k Encyklopaedia Britannica, 1831. — 217.
MILL, John Stuart, „System of Logic“ [Systém logiky]. Londýn 1843. — 622.
„Essays on some unsettled Questions of Political Economy“ [Pojednání o některých nevyřešených otázkách politické ekonomie]. Londýn 1844. — 142, 632.
„Principles of Political Economy with some of their applications to social philosophy“ [Základy politické ekonomie a použití některých v sociální filosofii]. — 397, 536, 644.
Londýn 1848. — 142. Londýn 1868. — 545—547.
„Reports on Bank-Acts. J. St. Mill's Evidence,“ [Zprávy o bankovních zákonech. Svědectví J. St. Milla] (1857). — 153.
MIRABEAU, Victor R. de, „De la Monarchie Prussienne sous Frédéric le Grand“ [O pruské monarchii za vlády Bedřicha Velikého]. Sv. II.—IV. Londýn 1788. — 757, 772—773, 787, 798.
MOLINARI, Gustave de, „Etudes Economiques“ [Ekonomické studie]. Paříž 1846. — 451, 630, 811.
MOMMSEN, Theodor, „Römische Geschichte“ [Římské dějiny]. Sv. I.—III. Vyd. 2. Berlín 1856—1857. — 186, 190.
MONTEIL, Amans Alexis, „Traité des Matériaux Manuscrits de divers genres d'histoire“ [Pojednání o rukopisných materiálech z různých oborů historie]. Nové vydání. Sv. I. Paříž 1836. — 785.
MONTESQUIEU, Charles de, „De l'esprit des Lois“ [O duchu zákonů]. Vyšlo v Oeuvres [Dílo]. Londýn 1767. — 109, 142, 796.
MORTON, John, C., „Labourer“ [Dělník]. Heslo v A Cyclopaedia of Agriculture, practical and scientific. Londýn 1855. — 584.
Pojedndní o sildch používaných v zemědělství, přednáška v „Society of Arts“ v lednu 1861. — 402.
MORE, Thomas, „Utopia“. Originally printed in Latin, 1516. Trans!. into English by Ralph Robinson [Utopie. Původně vytišt. latinsky 1516. Překlad do angličtiny od Ralpha Robinsona]. Vyd. Ed. Arbor. Londýn 1869. — 759, 776.
MÜLLER, Adam Heinrich, „Die Elemente der Staatskunst“ [Prvky státnického umění]. Sv. II. Berlín 1809. — 143.
MUN, Thomas, „England's Treasure by Foreign Trade. Or the Balance of our Foreign Trade is the Rule of our Treasure“ [Anglický poklad a zahraniční obchod. Aneb rovnováha našeho zahraničního obchodu je pravidlem pro náš poklad]. Londýn 1669. — 543.
MURPHY, John Nicolas, „Ireland Industrial, Political, and Social“ [Irsko průmyslové, politické a sociální]. 1870. — 745.
MURRAY, Hugh, WILSON, James etc., „Historical and Descriptive Account of British India etc.“ [Historická a popisná zpráva o Britské Indii atd.]. Sv. II. Edinburgh 1832. — 366.
NEWMAN, Francis William, „Lectures on Political Economy“ [Přednášky o politické ekonomii]. Londýn 1851. — 763, 769.
NEWMAN, Samuel Phillips, „Elements of Political Economy“ [Základy politické ekonomie]. Andover a New York 1835. — 178, 226.
NEWMARCH, W., viz Tooke, Th.
NEWNHAM, G. B., „A Review of the Evidence before the Committees of the two Houses of Parliament on the Cornlaws“ [Přehled výpovědí před výbory obou parlamentů o obilních zákonech]. Londýn 1815. — 635.
NIEBUHR, Berthold Georg, „Römische Geschichte“ [Římské dějiny]. Berlín 1863. — 253.
(NORTH, sir Dudley), „Discourses upon Trade; principally directed to the cases of the Interest, coynage, clipping, increase of money“ [Pojednání o obchodu, hlavně o úroku, ražbě a zlehčování mince a rozmnožování peněz]. Londýn 1691. — 139, 143, 152, 417.
OLMSTED, Frederic Law, „A Journey in the Seaboard Slave States with remarks on their economy“ [Cesta pobřežními otrokářskými státy s poznámkami o jejich hospodářství]. New York 1856. — 216.
OPDYKE, George, „A Treatise on Political Economy“ [Pojednání o politické ekonomii]. New York 1851. — 182.
ORTES, Giammaria, „Della Economia Nazionale. Libri sei“ [O národním hospodářství. 6 knih] (1777). Ve sbírce: Scrittori Classici Italiani di Economia Politica. Parte Moderna. Vydal Custodi, Milán 1804. — 681.
OTWAY, J. H., „Judgement of Mr. J. H. Otway, Belfast, Hilary Sessions, County Antrim“ [Soudní rozsudek pana J. H. Otwaye v Belfastu, tribunál Hilary, hrabství Antrim]. 1860. — 299.
OWEN, Robert, „Observations on the Effects of the Manufacturing System“ [Poznámky o účincích továrního systému]. Vyd. 2. Londýn 1817. — 430.
PAGNINI, Gio. Francesco, „Saggio sopra il giusto pregio delle cose, la giusta valuta della moneta et sopra il commercio dei romani“ [Pojednání o správné ceně věcí, o správné hodnotě mincí a o obchodu Římanů] (1751). Ve sbírce: Scrittori Classici Italiani di Economia Politica. Parte moderna. Sv. II. Vyd. Custodi. Milán 1803. — 109.
PARRY, Charles Henry, „The Question of the Necessity of the existing Cornlaws considered, in their relation to the agricultural labourer, the tenantry, the landholder and the country“ [Otázka nutnosti existujících obilních zákonů v jejich vztahu k zemědělským dělníkům, pachtýřům, pozemkovým vlastníkům a venkovu]. Londýn 1816. — 634, 635, 710.
PETTY, William, „A Treatise oj Taxes and Contributions“ [Pojednání o daních a poplatcích]. Londýn 1667. — 110, 140, 651.
„Political Anatomy of Ireland“ [Politická anatomie Irska] (1672). Londýn 1691. — 160, 164.
„Quantulumcunque concerning Money, 1682. To the Lord Marquis of Halifax“ [Všelicos o penězích, 1682. Lordu markýzi Halifaxovi]. Londýn 1695. — 119, 164.
PINTO, Isaac, „Traité de la Circulation et du Crédit“ [Pojednání o oběhu a úvěru]. Amsterdam 1771. — 169.
PLATO, „De Republica“ [O státě]. I. Platonis opera omnia. Vyd. J. G. Baiter, J. C. Orelli, A. G. Winckleman. 21 sv. Curych 1839/1841. — 393.
POSTLETHWAYT, Malachy, „First Preliminary Discourse, also supplement to Universal Dictionary of Trade and Commerce“ [První úvodní pojednání, také doplnění k všeobecné příručce řemesel a obchodu]. Londýn 1751. — 295, 296.
„Britain's Commercial Interest explained and improved“ [Britské obchodní zájmy vysvětlené a zlepšené]. Londýn 1757. — 295.
PRICE, Richard, „Observations on Reversionary Payments“ [Úvahy o čekatelských platech]. Sv. II. Vyd. 6. Londýn 1803. — 709, 766.
QUESNAY, Franois, „Dialogues sur le Commerce et les Travaux des Artisans“ [Rozhovory o obchodu a pracích řemeslníků]. Ve sbírce Collection des principaux économistes. Sv. II. Physiocrates. Vyd. Daire. Paříž 1845. — 126, 345.
„Maximes générales du gouvernement économique d'un royaume agricole“ [Všeobecné zásady hospodářské politiky agrárního státu] (1758). Ve sbírce: Collection des principaux économistes. Sv. II. Physiocrates. Vyd. Daire.‘ Paříž 1846. — 126—127.
RAFFLES, Thomas Stamford, „The History of Java“ [Dějiny Jávy]. Sv. I. Londýn 1817. — 385, 792.
RAMAZZINI, Bernardini, „De morbis artificum diatriba“ [Pojednání o nemocech řemeslníků] (1713). Francouzský překlad 1781, znovu otišt. v Encyclopédie des Sciences Médicales. 7ième Discours. Auteurs Classiques. 1841. — 390.
RAMSAY, George, „An Essay on the Distribution of Wealth“ [Pojednání o rozdělení bohatství]. Edinburgh 1836. — 181, 184, 341, 536—537, 598, 666.
RAVENSTONE, Piercy, „Thoughts on the Funding System and its Effects“ [Myšlenky o systému státního dluhu a jeho účincích]. Londýn 1824. — 458, 540.
READ, George, „The History of Baking“ [Dějiny pekařství]. Londýn 1848. — 270.
REDGRAVE, Alexander, „Report of a lecture delivered at Mechanic's Institute in Bradford“ [Zpráva o přednášce v Ústavu mechaniky v Bradfordu]. V prosinci 1871. V „Journal of the Society of Arts“. Londýn 15. ledna 1872. — 477.
REGNAULT, Elias, „Histoire Politique et Sociale des Principautés Danubiennes“ [Politické a sociální dějiny podunajských knížetství]. Paříž 1855. — 257.
REICH, Eduard, „Ueber die Entartung des Menschen“ [O degeneraci člověka]. Erlangen 1868. — 390.
RICARDO, David, „On the Principles of Political Economy and Taxation“ [O zásadách politické ekonomie a zdanění]. Vyd. 3. Londýn 1821. — 98, 185, 206, 248, 414, 419, 420, 459, 460, 466, 604, 621, 622, 666.
RICHARDSON, B. W., „Work and Overwork“ [Práce a nadměrná práce]. V „Social Science Review“, 18. července 1863. Londýn. — 274, 276.
ROBERTS, George, „The Social History of the People of the Southern Counties of England in Past Centuries“ [Sociální dějiny lidu jižních hrabství Anglie v minulých stoletích]. Londýn 1856. — 760.
RODBERTUS-JAGETZOW, Karl, „Soziale Briefe an v. Kirchmann. Dritter Brief: ‚ Widerlegung der Ricardoschen Lehre von der Grundrente und Begründung einer neuen Rententheorie‘“ [Sociální listy panu v. Kirchmannovi. Třetí dopis: „Vyvrácení Ricardova učení o pozemkové rentě a zdůvodnění nové theorie pozemkové renty“]. Berlín 1851. — 561.
„Briefe und sozialpolitische Aufsätze“ [Dopisy a sociálně politické články]. Vyd. Rudolf Meyer. Sv. I. Berlín 1881. — 561.
ROGERS, James E. Thorold, „A History oj Agriculture and Prices in England from the year after the Oxford Parliament (1259) to the Commencement of the Continental war — 1793“ [Dějiny zemědělství a cen v Anglii od roku po oxfordském parlamentu (1259) až do začátku kontinentální války (1793)]. Sv. I. Oxford 1866. — 709, 715, 762.
ROSCHER, Wilhelm, „Die Grundlagen der Nationalökonomie“ [Základy národní ekonomie]. V: „System der Volkswirtschaft“ [Systém národního hospodářství]. Sv. I. Vyd. 3. Stuttgart a Augsburg 1853. — 110, 178, 225, 235.
ROSSI, P., „Cours d'Economie Politique“ [Kurs politické ekonomie]. Brusel 1842. — 192.
ROUARD DU CARD, Franois, Pie Marie, „De la falsification des Substances Sacramentales“ [O falšování svatých substancí]. Paříž 1856. — 268.
ROUSSEAU, Jean Jacques, „Discours sur l'Economie Politique“ [Pojednáni o politické ekonomii]. (Nové vydání, Ženeva 1760.) — 786.
RUMFORD, Benjamin Count of (Benjamin Thompson), „Essays, political, economical and philosophical“ [Politická, ekonomická a filosofická pojednání]. Sv. I.—III. Londýn 1796—1802. — 633—634.
SADLER, Michael Thomas, „Ireland, its Evils and their Remedies“ [Irsko, jeho zlořády a prostředky proti nim]. Vyd. 2. Londýn 1829. — 744.
SAY, Jean Baptiste, „Traité d'Economie Politique, ou simple Exposition de la Manière dont se forment, se distribuent et se consomment les Richesses“ [Pojednání o politické ekonomii, aneb prostě výklad o tom, jak se tvoří, rozděluje a spotřebovává bohatství]. Sv. I. a III. Vyd. 3. Paříž 1817. — 172, 182, 225.
„Lettres à M. Malthus sur différents sujets d'Economie Politique, notament sur les causes de la stagnation générale du commerce“ [Dopisy p. Malthusovi o různých ekonomických předmětech, zvlášť o důvodech všeobecné obchodní stagnace]. Paříž 1820. — 639—640.
SCROPE, G. P., „Political Economy“ [Politická ekonomie]. Vyd. A. Potter, New York 1841. — 630. SENIOR, William Nassau, „Three Lectures on the Rate of Wages“ [Tři přednášky o výši mzdy]. Londýn 1830. — 574, 578.
„Outlines of Political Economy“ [Nástin politické ekonomie]. Londýn 1836.— 247.
„Principes Fundamentaux de l'Economie Politique“ [Základní zásady politické ekonomie]. Přel. I. Arrivabene, Paříž 1836. — 247, 629.
„Letters on the Factory Act, as it affects the Cotton Manufacture“ [Dopisy o továrním zákonu, pokud postihuje bavlnářský průmysl]. Londýn 1837. — 242, 243, 247, 433.
Předndška na 7. sjezdu „National Association for the Promotion of Social Science“ [Národní společnosti pro šíření sociální vědy]. Uveřejněno v Reports of Proceedings, Londýn 1863. — 513, 514, 523.
„Journals, Conversations, and Essays relating to Ireland“ [Deníky, rozhovory a články o Irsku]. Londýn 1868. — 752, 771.
SHAKESPEARE, William, „Timon of Athens“ [Timon Athénský]. (Něm. překlad Schlegel a Tieck, Berlfn 1832.) — 150.
SCHORLEMMER, Carl, „The Rise and Development of Organic Chemistry“ [Vznik a rozvoj organické chemie]. Londýn 1879. — 333.
SCHOUW, Joakim Frederik, „Die Erde, die Pflanzen und der Mensch“ [Země, rostliny a člověk]. Z dánštiny přel. H. Zeise. Vyd. 2. Lipsko 1854. — 544.
SCHULZ, Wilhelm, „Die Bewegung der Produktion. Eine geschichtlich-statistische Abhandlung zur Grundlegung einer neuen Wissenschaft des Staats und der Gesellschaft“ [Pohyb výroby. Historicko-statistické pojednání jako zaklad nové vědy o státu a společnosti]. Curych a Winterthur 1843. — 398.
SISMONDI, I. Ch. L. Simonde de, „De la richesse Commerciale ou Principes, d'Economie Politique, appliqués à la législation du Commerce“ [O obchodním bohatství aneb zásady politické ekonomie aplikované na obchodní zákonodárství]. Sv. I. Ženeva 1803. — 565.
„Nouveaux principes de l'Economie Politique“ [Nové zásady politické ekonomie]. Sv. I. a II. Paříž 1819. — 174, 192, 598, 609, 614, 617n., 683, 803.
„Etudes sur l'Economie Politique“ [Studie o politické ekonomii]. Nové vydání, sv. I. Brusel 1836. — 340, 627.
SKARBEK, Frédéric, „ Théorie des Richesses sociales“ [Theorie společenského bohatství]. Sv. I. Vyd. 2. Paříž 1840. — 352, 378.
SMITH, Adam, „An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“[Zkoumání o povaze a důvodech bohatství národů]. — 63, 141, 379, 381, 389, 600, 627, 653, 656, 678. Vyd. E. G. Wakefleld, Londýn 1835—1839. — 565. Vyd. David Buchanan, Edinburgh 1814. — 589, 769.
SOFOKLES, „Antigona“ (Něm. překlad J. A. Hartunga, Lipsko 1850). — 150—151.
SOMERS, Robert, „Letters from the Highlands, or the Famine of 1847“ [Dopisy z vysočiny aneb hlad z roku 1847]. Londýn 1848. — 772.
(STAFFORD, William), „A Compendious or brief Examination of Certayne Ordinary Complaints of Divers of our Countrymen in these our Days. By W. S. Gentleman“ [Hutné aneb stručné zkoumání jistých všeobecných stížností mnohých našich krajanů v této naší době. Od W. S. Gentlemana]. Londýn 1581. — 784.
STEUART, James, „An Inquiry into the Principles of Political Economy. Being an Essay on the Science of Domestic Policy in Free Nations“ [Zkoumání zásad politické ekonomie, pojednání o vědě vnitřní politiky svobodných národů]. Sv. I. Londýn 1767. Vyd. 2. Dublin 1770. — 197, 358, 458.
„Works“ [Spisy]. Vyd. sir J. Steuart, Londýn 1801. — 167, 769.
STEWART, Dugald, „Lectures on Political Economy“ [Přednášky o politické ekonomii]. V sebraných spisech: The Collected Works of Dugald Stewart. Sv. VIII. Vyd. sir W. Hamilton, Edinburgh 1855. — 346, 371, 387, 516.
STOLBERG, Christian von, „Gedichte aus dem Griechischen übersetzt“ [Básně přeložené z řečtiny]. Hamburk 1782. — 435.
STORCH, H. Fr., „Cours d'Economie Politique; ou Exposition des Principes qui déterminent la prospérité des nations“ [Kurs politické ekonomie aneb výklad zásad, které určují blahobyt národů]. Sv. II. a III. Petrohrad 1815. — 193, 388, 623, 682. Paříž 1823. — 377, 386—387.
STRANGE, W., Zdraví 1864. — 277.
STRYPE, John, „Annals of the Reformation and Establishment of Religion, and other various Occurences in the Church of England during Queen Elizabeth's Happy Reign“ [Letopisy o reformaci a ustanovení náboženství a různých jiných událostech v anglikánské církvi za šťastného panování královny Alžběty]. Vyd. 2. 1725. — 776.
THIERS, Adolphe, „De la Propriété“ [O vlastnictví]. (Paříž 1848.) — 471.
THOMPSON, William, „Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth, most conductive to Human Happiness, applied to the newly proposed system of voluntary equality of Wealth“ [Zkoumání zásad rozdělování bohatství, jež nejvíce přispívají k lidskému štěstí; použito na nedávno navržený systém dobrovolné rovnosti bohatství]. Londýn 1824. — 388.
THOMPSON, Benjamin, viz Rumford.
THORNTON, William Thomas, „Overpopulation and its Remedy“ [Přelidnění a jak mu odpomoci]. Londýn 1846. — 190, 290.
THUKYDIDES, „Geschichte des Peloponesischen Krieges“ [Dějiny peloponéské války]. (Něm. překl. A. Wahrmunda, Stuttgart 1864.) — 393.
THÜNEN, Johann Heinrich v., „Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie“ [Isolovaný stát po stránce zemědělství a národního hospodářství]. Rostock 1863. — 655.
TOOKE, Thomas a NEWMARCH, W., „A History of Prices and of the State of the Circulation from 1793 to 1856“ [Dějiny cen a stavu cirkulace od 1793 do 1856]. Londýn 1838—1857. — 318.
TORRENS, Robert, „An Essay on the external Corn Trade“ [Pojednání o zahraničním obilním obchodu]. Londýn 1815. — 190.
„An Essay on the Production of Wealth; with an Appendix, in which the Principles of Political Economy are applied to the actual circumstances of this country“ [Pojednání o produkci bohatství s dodatkem, ve kterém jsou zásady politické ekonomie použity na současné poměry této země]. Londýn 1821. — 180, 203.
„On Wage and Combination“ [O mzdách a sdružování]. Londýn 1834. — 432.
(TOWNSEND, Joseph), „A Dissertation on the Poor Laws. By a Well-Wisher of Mankind“ [Pojednání o chudinských zákonech. Od lidumila]. Londýn 1786. Nové vydání, Londýn 1817. — 682.
TREMENHEERE, H. S., „The Grievances complained of by the Journeymen Bakers etc.“ [Křivdy, na něž si stěžují pekařští dělnici]. Londýn 1862. Viz; „Report etc. relative to the grievances etc.“ — 193, 268.
TUCKETT, J. D., „A History of the Past and Present State of the Labouring Population, icluding the Progress of Agriculture, Manufactures and Commerce, showing the Extremes of Opulence and Destitution among the operative classes, with practical means for their employment and future prosperity“ (Dějiny dřívějšího a současného postavení pracujícího obyvatelstva, včetně pokroku v zemědělství, průmyslu a obchodu, s vylíčením extrémů přebytku a bídy pracujících tříd, a praktické prostředky k jejich zaměstnání a k jejich budoucímu blahobytu]. Londýn 1846. — 389, 761, 789.
TURGOT, A. R. J., „Réflexions sur la Formation et la Distribution des Richesses“ [Úvahy o tvoření a rozdělování bohatství]. (1766.) V „Oeuvres“, vyd. Daire, sv. I. Paříž 1844. — 198, 338, 563.
URE, Andrew, „The Philosophy of Manufactures: or an Exposition of the Scientific, Moral, and Commercial Economy of the Factory System of Great Britain“ [Filosofie manufaktur: aneb výklad vědecké, mravní a obchodní ekonomie továrního systému ve Velké Britannii]. Vyd. 2. Londýn 1835. — 376, 395n., 406, 431, 448, 449, 452, 461, 465, 466, 582, 587, 591.
„Philosophie des Manufactures on Economie Industrielle de la Fabrication du coton, de la laine, du lin et de la soie, avec la description des diverses machines employées dans les Ateliers anglais“ [Filosofie manufaktur aneb průmyslová ekonomie továren na bavlnu, vlnu, len a hedvábí s popisem různých strojů používaných v anglických dílnách]. Paříž 1836. — 323.
URQUHART, David, „Portfolio. Diplomatic Review. New Series“ [Portefeuille. Diplomatický přehled. Nová řada]. Londýn 1843. — 771.
„Familiar Words as affecting England and the English“ [Důvěrná slova, která se týkají Anglie a Angličanů]. Londýn 1855. — 118, 391, 535, 788, 789.
VANDERLINT, Jacob, „Money answers all Things“ [Peníze jsou vše]. Londýn 1734. — 141, 149, 163, 295, 338, 356.
VERRI, Pietro, „Meditazioni sulla Economia Politica“ [Úvahy o politické ekonomii] (1773). Ve: Scrittori Classici Italiani di Economia Politica, Parte Moderna. Sv. XV. Milán 1804. — 60, 108, 152, 355.
VISSERING, S., „Handboek van Praktische Staatshuishoudkunde“ [Příručka praktického národního hospodářství]. Amsterdam 1860—1865. — 533.
(WADE, John), „History of the Middle and Working Classes etc.“ [Dějiny středních a pracujících tříd atd.]. Vyd. 3. Londýn 1835. — 262, 293, 653.
WAKEFIELD, Edward Gibbon, „England and America. A comparison of the social and political state of both nations“ [Anglie a Amerika. Srovnání sociálního a politického stavu obou národů]. Londýn 1833. — 289, 614, 711, 806—814.
Poznámky k jeho vydání Smithova „Wealth oj Nations“, viz Smith.
„A View of the Art of Colonization“ [Názor na uměni kolonisace]. Londýn 1849. — 351.
WARD, John, „History of the Borough of Stoke-upon-Trent“ [Dějiny městysu Stoke-upon-Trent]. Londýn 1843. — 287.
WATSON, „Paper read before the Society of Arts“ [Přednáška ve „Společnosti umění“]. 14. dubna 1860. — 418.
WATTS, John, „Facts and Fictions of Political Economists, being a review of the principles of the science“ [Skutečnosti a domněnky politických ekonomů, přehled vědeckých zásad]. Manchester 1842. — 580.
„Trade Societies and Strikes, Machinery and Co-operative Societies“ [Odbory a stávky, stroje a kooperativní spolky]. Manchester 1865. — 580.
WAYLAND, F., „The Elements of Political Economy“ [Základy politické ekonomie]. Boston 1853. — 182, 226—227.
(WEST, Edward), „Essay on the Application of Capital to Land. By a Bellow of University College of Oxford“ [Pojednání o použití kapitálu v zemědělství; Od člena kolegia Oxfordské university]. Londýn 1815. — 572.
„Price of Corn and Wages of Labour, with observations upon Dr. Smith's, Mr. Ricardo's and Mr. Malthus's doctrines upon those subjects etc.“ [Cena obilí a mzdy s úvahami o poučkách p. Smitha, p. Ricarda a p. Malthuse o tomto předmětu atd.]. Londýn 1826. — 572, 573.
WILKS, Mark, „Historical Sketches of the South of India from the origin of the Hindoo Government of that state to the extinction of the Mahommedan Dynasty in 1799“ [Historické skizzy z jižní Indie od vzniku hindustanské vlády v tomto státě až po vymření mohamedánské dynastie roku 1799]. Londýn 1817. — 385.
WILSON, James, viz Murray.
WRIGHT, Thomas, „A short Address to the Public on the Monopoly of Large Farms“ [Krátký proslov k veřejnosti o monopolech velkých farem]. Londýn 1779. — 765.
XENOFON, „Kyropaidia“ [Vychování Kyrovo]. — 394.
YOUNG, Arthur, „Political Arithmetic, containing observations on the present state of Great Britain, and the Principles of her Policy in the encouragemen of Agniculture“ [Politická aritmetika, obsahující úvahy o současném stavu Velké Britannie a zásadách její politiky v otázce podpory zemědělství]. Londýn 1774. — 140, 248.
„A Tour in Ireland, with general observations on the present state of that Kingdom, made in the years 1776, 1777 and 1778 and brought down to the end of 1779“ [Cesta po Irsku s všeobecnými úvahami o tomto království, počínaje rokem 1776, a dále v roce 1777 a 1778 a konče rokem 1779]. Vyd. 2. Londýn 1780. — 718.
ZIBER, N. I., „Теория ценности и капитала Д. Рикардо“ [Ricardova teorie hodnoty a kapitálu]. Kyjev 1871. — 27.

II. ANONYMNÍ DÍLA
(Jména známých nebo domnělých autorů jsou připojena v závorkách.)


„The Advantages of the East -India Trade to England“ [Výhody východoindického obchodu pro Anglii] (St. Addington). Londýn 1720. — 344, 370, 371, 374, 392, 541.
„The Case of our English Wool“ [Situace naší anglické vlny]. Londýn 1685. — 270.
„The Character and Behaviour of King William, Sunderland etc. as represented in Original Letters to the Duke of Shrewsbury from Somers, HalifaX, Oxford, Secretary Vernon etc.“in Original Letters to the Dnhe oj Shrewsbítrj from So,ners, HalťfaX, Oxford, Secretary Vernon etc.“ [Charakter a počínáni krále Viléma, Sunderlanda aj., jak se projevuje v původních dopisech hraběti ze Shrewsbury od Somera; Halifaxe; Oxforda, tajemníka Vernona atd.]. Ve sbírce Sloane Manuscript Collection v Britském museu Č. 4224. — 763.
„On Combination of Trades“ [O kombinaci výrobních oborů] (H. I. Collins). Nov. vyd. Londýn 1834. — 588.
„A compendions or brief Examination etc.“, viz: Stafford, William.
„Considerations concerning Taking o the Bounty on Corn exported“ (Úvahy o zrušení vývozní prémie za obilí). Londýn 1753. — 345.
„Considerations on Taxes as they are supposed to effect the price of labour“ [Úvahy o daních a o jejich domnělém vlivu na cenu práce] (J. Cunningham). Londýn 1765. — 295.
„A Critical Díssertation on the Nature, Measure, and Causes oj Value etc.“, viz Bailey.
„The Currency Theory Reviewed; in a Letter to the Scottish People. By a Banker in England“ [Theorie oběživa, zkoumaná v dopise skotskému národu. Napsal anglický bankéř]. Edinburgh 1845. — 158.
„A Defence of the Landowners and Farmers of Great Britain“ [Obhajoba statkářů a farmářů Velké Britannie]. Londýn 1814. — 587.
„A Discourse concerning Trade and that in particular of the East Indies“ [Pojednáni o obchodu, zvláště východoindickém]. Londýn 1689. — 108.
„A Discourse on the General Notions of Money, Trade and Exchange, as they stand in Relations to each other. By a Merchant“ (Pojednání o všeobecném pojetí peněz, obchodu a směnečném kursu a o jejich vzájemném vztahu. Napsal obchodník). Londýn 1695. — 108.
„A Discourse on the Necssity oj Encouraging Mechanic Industry“ [Pojednání o nutnosti podpory mechanického průmyslu]. Londýn 1689. — 294.
„The East India Trade a most Profitable Trade“ [Obchod s východní Indii je velmi výnosným obchodem]. (Thomas Papillon.) Londýn 1677. — 108.
„Essay on the Application of Capita[ to Land“, viz West, Edward.
„An Essay on Credit and Bankrupt Act“ [Pojednání o úvěru a o zákonu o úpadku]. Londýn 1707. — 154.
„An Essay on the Political Economy of Nations“ [Pojednání o politické ekonomii národů]. Londýn 1821. — 218, 331.
„Essays on Political Economy in which are illustrated the Principal Causes of the Present National Distress“ [Pojednání o politické ekonomii, které osvětlují hlavní příčiny nynější národní bídy]. Londýn 1830. — 558.
„An Essay upon Public Credit“ [Pojednání o veřejném úvěru]. Vyd. 3. Londýn 1710. 158.
„An Essay on Trade and Commerce, containing Observatíans on Taxation etc.“ (Pojednání o řemesle a obchodu, obsahující úvahy o zdanění atd.] (J. Cunningham). Londýn 1770. — 250, 251, 295—297, 395 573, 633, 649, 671, 775.
‚‚The Essential Principles of the Wealth of Nations“ [Základní zásady bohatství národů] (John Gray). Londýn 1797. — 179.
„The Factory Question etc.“, viz Greg, R. H.
„History of the Middle and Working classes etc.“, viz Wade, John.
„The Industry of Nations. Part II. A Survey of the existing state of arts, machines and manufactures“ [Průmysl národů. II. díl. Přehled o současném stavu řemesel, strojů a manufaktur]. Londýn 1855. — 370, 411.
„An Inquiry into the Connection between the present Price of Provisions and the size oj Farms etc. By a Farmer“ [Zkoumání vztahů současných cen životních prostředků k rozsahu pachtů. Napsal farmář] (J. Arbuthnot). Londýn 1773. — 332—333, 351, 353, 762, 767.
„Inquiry into thore Principles respecting the Nature of Demand and the Necessity of Consumption, lately advocated by Mr. Malthus“ [Zkoumáni zásad, týkajících se podstaty poptávky a nutnosti spotřeby, jak je nedávno hájil p. Malthus). Londýn 1821. — 181, 469, 628 640.
„Die Krankheiten, welche verschiedenen Ständen, Altern und Geschlechtern eigentümlich sind“ [Nemoce, vlastní různým stavům, různému stáři a pohlaví]. 6 sv. Ulm 1860. — 390.
„Labour defended against the Claims of Capital“, viz Hodgskin, H.
„A Letter to Adam Smith etc.“, viz Horne, George.
„A Letter to Sir T. C. Bunbury. Bart. On the Poor Rates and the High Price of Provisions. — By a Suffolk Gentleman“ [Dopis siru T. C. Bunburymu, Bart. O chudinské dani a vysokých cenách potravin. — Napsal gentleman ze Suffolku]. Ipswich 1795. 762.
„The Natural and artificial Rights of Property contrasted“, viz Hodgskin, Th. „Observations on certain verbal disputes in Politícal Economy, particularly relating to Value and to Dernand and Supply“ [Poznatky z jistých polemik v politické ekonomii, zvlášť pokud se týkají hodnoty, jakož i poptávky a nabídky]. Londýn 1821. — 101, 223, 565, 632.
„Our old Nobility. By Nobtesse oblige“ [Naše stará šlechta. Od „Šlechtictví zavazuje“] (N. Howart Evans). Londýn 1879. — 763.
„Outlines of Political Economy etc.“ [Nárys politické ekonomie atd.]. Londýn 1832. — 217, 343 552.
„The Perils of the Nations. An Appeal to the Legislature etc.“ [Nebezpečí pro národy. Apel na zákonodárství atd.] (K. E. Seeley).Vyd. 2. Londýn 1843. — 767.
„A political Inquiry into the Consequences of Enclosing Waste Lands and the causes of the present high price of butchers meat“ [Politické zkoumání následků ohrazováni neobdělané půdy a příčina současných vysokých cen jatečního masa]. Londýn 1785. -— 764.
„Price of Corn and Wages of Labour etc.“, viz West, Edward.
„A Prize Essay on the Comparative Merits of Competition and Cooperation“ [Soutěžní pojednáni o srovnání výhod konkurence a kooperace]. Londýn 1834. — 345, 460.
„Public Economy concentrated, or a connected view of currency, agriculture and manufactures. By an enquirer into first principles“ [Zhuštěná veřejná ekonomie, aneb souvislý přehled oběhu peněz, zemědělství a průmyslu. Od zkoumatele základních zásad]. Carlisle 1833. — 423.
„Reasons for a limited Exportation of Wool“ [Důvody pro omezení vývozu vlny]. Londýn 1677. — 602.
„Reasons for the late Increase of the Poor Rates: or a comparative View of the Prices of Labour and Provisions etc.“ [Příčiny nedávného vzrůstu chudiny aneb srovnávací přehled cen práce a potravin]. Londýn 1777. — 602, 709.
„Remarks on the Commercial Policy of Great Britain“ [Poznámky o obchodní politice Velké Britannie]. Londýn 1815. — 586.
„Sophisms of Free-Trade and popular Political Economy examined by a Barrister“ [Sofismata svobodného obchodu a lidová politická ekonomie, zkoumaná advokátem] (I. B. Byles). Vyd. 5. Londýn 1850. [Marx cituje podle 7. vyd.] — 292, 778.
„The Source and Remedy of the National Difficulties. A Letter to Lord John Rosel“ [Zdroje národních obtíží a jak jim odpomoci. Dopis lordu Johnu Russelovi]. Londýn 1821. — 620.
„The Theory of the Exchanges. The Bank Charter Act of 1844“ [Theorie směnečných kursů. Bankovní zákon z r. 1844]. Londýn 1864. — 157, 688.
„Same Thoughts on the Interest of Money in general, and particularly in the Public Funds etc.“ (Několik myšlenek o úrocích povšechně a o státním dluhu speciálně atd.]. Londýn asi 1739—1740. (Kat. Brit. musea č. 1750.) — 56, 64.
„Точка зрения политико-економческой критики у Карла Маркса“. Viz K-N. И.
„Two Letters on the Flour Trade and the Dearness of Corn. — By a Person in Bnsiness“ [Dva dopisy o obchodu s moukou a drahotě obili. — Napsal obchodník]. Londýn 1767. — 765.

III. ČASOPISY A NOVINY


BAYERISCHE ZEITUNG. 9. května 1862. — 258.
BENGAL HURKARU, Bi-Monthly Overland Summary of News. 22. července 1861. — 354.
BURY GUARDIAN. 12. května 1860. — 288.
CONCORDIA. Zeitschrift für Arbeiterfrage. 7. března 1872. — 44. — 4. července 1872. — 45. — 11. července 1872. — 46n.
DAILY TELEGRAPH. 17. ledna 1860. — 263.
DEMOKRATISCHES WOCHENBLATT. Lipsko 1868, viz Dietzgen.
DEUTSCH-FRANZÖSISCHE JAHRBÜCHER. Vyd. Arnold Ruge a Karel Marx. 1. a 2. sešit. Paříž 1844. — 93, 171.
ECONOMIST. Londýn 29. března 1845. — 713.
— 15. dubna 1848. — 247.
— 19. července 1859. — 620.
— 21. ledna 1860. — 673.
— 2. června 1866. — 773.
EVENING STANDARD. Londýn 1. listopadu 1886. — 42.
GLASGOW DAILY MAIL. 25. dubna 1849. — 335.
HANSARD PARLIAMENTARY DEBATES. [Hansardovy zprávy o parIamentnich debatách.] „Speech of Mr. Gladstone on the Budget, Feb. 14th 1843«. Londýn 1843“. — 481.
„Speech of Mr. Gladstone on the Budget, April l6th, 1863“. Londýn 1863. — 44—48, 687.
„Speech of Mr. Ferrand, April 27th, 1863“. Londýn 1863. — 444, 606.
„Speech of Mr. Gladstone, April 7th, 1864“. Londýn 1864. — 48, 687.
JOURNAL OF THE SOCIETY OF ARTS. Londýn 5. ledna 1872. — 445.
MACMILLAN's MAGAZINE. Srpen 1863. — 275.
MORNING ADVERTISER. Londýn 17. dubna 1863. — 46.
MORNING CHRONICLE. — 711.
MORNING STAR. Londýn 1861 — 1865. — 569.
— 17. dubna 1863. — 46, 687.
— 23. června 1863. — 275.
— 7. ledna 1867. — 704.
NEUE RHEINISCHE ZEITUNG. Organ derDemokratie. Kolín n. R. 7. dubna 1849. — 806.
NEUE RHEINISCHE ZEITUNG. Politisch-ökonomische Revue. Hamburk, duben 1850. — 305.
NEW YORK DAILY TRIBUNE. 9. února 1853. — 771.
THE OBSERVER. Londýn 24. dubna 1864. — 157.
PALL MALL GAZETTE. — 689.
С.-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ. 20. dubna 1872. — 27.
PHILOSOPHIE POSITIVE. Paříž listopad—prosinec 1863. — 27.
REVOLUTIONS DE PARIS. Paříž 1791, č. 101. — 782.
REVUE POSITIVISTE viz Philosophie posítive.
REYNOLDS NEWSPAPER. Leden 1866. — 273.
— 4. února 1866. — 273.
— 20. ledna 1867, — 704.
SATURDAY REVIEW. — 27.
SOCIAL SCIENCE REVIEW. 18. července 1863. — 276.
SPECTATOR. 26. května 1866. — 357.
STANDARD. 275.
— 26. října 1861. — 588.
— 5. dubna 1867. — 706.
TIMES. Londýn 14. ůnora 1843. — 686.
— 5. listopadu 1861. — 290.
— 26. listopadu 1862. 226, 431.
— 24. března 1863. — 318, 605, 608.
— 17. dubna 1863. — 44—48.
— 2. července 1863. — 275.
— 26. února 1864. — 502.
— (koncem) 1866. — 633, 750.
— (počátkem) 1867. — 633, 750.
— 26. ledna 1867. — 532.
— 3. záři 1873. — 633.
— 29. listopadu 1883. — 4.
TO-DAY. Únor 1884. — 47.
VOLKSSTAAT. Lipsko. — 27.
1. června 1872. — 44.
7. srpna 1872. — 46.
ВЕСТНИК ЕВРРОПЫ. Květen 1872. — 28.
WORKMAN's ADVOCATE. 13. ledna 1866. — 272.
WESTMINSTER REVIEW. — 80.

IV. PARLAMENTNÍ A ÚŘEDNÍ ZPRÁVY, PUBLIKACE RŮZNÝCH INSTITUCÍ


„Agricultural Labourers (Ireland). Return of the Average Rate of Weekly Earnings of Agricultural Labourers in Ireland“ [Zemědělští dělníci (Irsko). Zpráva o průměrném výdělku zemědělských dělníků v Irsku]. 1861. — 745.
„Agricultural Statistics, Ireland. General Abstracts“ [Zemědělská statistika, Irsko. Všeobecný přehled]. Duben 1860 nn. — 740.
„Agricultural Statistics, Ireland. Tables showing the Estimated Average Produce of the crops for the year 1866“ (Zemědělská statistka Irsko. Tabulky odhadovaného průměrného výtěžku sklizně na rok 1866]. Dublin 1867. — 740.
„Arbeiten der Kaiserlich Russischen Gesandtschaft zu Peking über China, sein Volk, seine Religíon, seine Institutionen, sozialen Verhältnisse usw.“ [Práce ruského carského vyslanectví v Pekingu o Číně, jejím lidu, náboženství, institucích, sociálních poměrech atd.]. Z ruštiny podle originálu uveřejněného v letech 1852—1857 v Petrohradě přeložil Carl Abel a F. A. Mecklenburg. Sv. I. Berlín 1858. — 145.
„Census of England and Wales for the year 1861. Vol. 3: General Report“ [Sčítáni lidu v Anglii a Walesu za rok 1861. Sv. 3: Všeobecná zpráva]. Londýn 1863. — 472, 665, 677, 683—686, 714.
„Children's Employment Commission. Report1 — 6 of the Commíssioners on the employment of children and young person in trades and manufactures not already regutated by law“ [Komise pro vyšetřování práce dětí. Zpráva 1—6 komise zaměstnávání dětí a mladistvých osob v průmyslových odvětvích a továrnách dosud neupravených zákonem). — 193, 258, 263, 321, 422, 454, 474.
— 1st Report, Londýn 1863. — 263nn. 267, 291, 499, 576, 584.
— 2nd Report, Londýn 1864. — 491, 496—499, 501 —504, 507, 520, 576, 583.
— 3rd Report, Londýn 1864. — 194, 277, 424, 495, 502, 507, 521, 577, 578, 583.
— 4th Report, Londýn 1865. — 277—281, 283, 284, 286, 376, 429, 464, 508 509.
— Sth Report, Londýn 1866. — 279, 424, 461, 482, 492, 494, 510, 511, 513, 514, 520—522, 576.
— 6th Report, Londýn 1867. — 723, 732—736.
„Committee of 1853 on the Adulteration of Breaď‘ [Komise z roku 1855 o falšování chleba]. — 193.
Compte Rendu [Zpráva] Mezinárodního statistického kongresu v Paříži 1855. — 323.
„Conespondence with Her Majery's Missions Abroad, regarding Industrial Questions and Trades Unions“ [Korespondence se zahraničním vyslanectvím Jejího Veličenstva o otázkách průmyslu a odborových organizací]. 1867. — 20.
„Factories Inquiry Commission. First Report of the Central Board of His Majery's Commissioners on the Employment of Children in Factories. With Minutes of Evidence“ [Komise pro vyšetřování továren. První zpráva ústřední rady komisařů Jeho Veličenstva o zaměstnávání dětí v továrnách. S protokolem svědeckých výpovědi]. Londýn 1833. — 243, 308.
„Factories Regulation Acts. Ordered by the House of Commons to be printed 9th August 1859“ [Zákony o úpravě práce v továrnách. Vytištěno z příkazu Dolní sněmovny 9. srpna 1859]. — 259, 317.
„First and Second Report from the Lords Committee, on the State of the Growth, Commerce, and Consumption of Grain, and all Laws relating thereto“ (První a druhá zpráva výboru Horní sněmovny o stavu, růstu, obchodu a spotřebě obili a všechny k tomu patřící zákony]. 1814—1815. — 586.
„General Statutes of Massachusetts“. — 292.
„House of Lords Committee“ [Výbor Horní sněmovny). 1848. — 145.
„Jahresbericht der Handelskammer zu Essen‘‘ [Výroční zpráva essenské obchodní komory]. 1863. — 417.
Manifest der Maatschappij De Vlamingen Vooruit! Gerigt tot alle de Voorstanders von de eerlikje en regtzinnige uitvoering der Belgische Grondwet, gestemd door het National Congress van 1830“. Brusel 1860. — 708.
„The Master Spinners' and Manufacturers' Defence Fund. Report of the Committee“ [Obranný fond přádelníků a továrníků. Zpráva komise]. Manchester 1854. — 452.
„Miscellaneous Statistics of the United Kíngdom“ [Různé statistiky Spojeného království]. Část VI. Londýn 1866. — 687.
„Parliamentary Return“ [Parlamentní zpráva]. 1839, 1850, 1856, 1862. — 442.
„Public Health. Report of the Medical officer of the Privy Council“ [Veřejné zdraví. Zpráva zdravotního úředníka Tajné rady]. — 390, 422, 426, 494, 702.
— 3rd Report 1860, Londýn 1861. — 263, 264.
— 4th Report 1861, Londýn 1863. — 494.
— 6th Report 1863, Londýn 1864. — 194, 290,425, 426,494,495,577,690—692, 717n.
— 7th Report 1864, Londýn 1865. — 693, 699—703, 715, 719, 721 —724, 730, 735, 760.
— 8th Report 1865, Landýn 1866. — 493, 693—699.
„Report from the Select Committee on Petitions respecting the Corn Laws of this Kingdom; together with the Minutes of Evidence and an Appendix of accounts“ [Zpráva užšího výboru pro petice o obilních zákonech tohoto království; připojen protokol svědeckých výpovědí a dodatek s hlášeními]. 1813/1814. 586.
„First and Second Report from the Select Committee on the Adulteration of Food etc.“ [První a druhá zpráva zvláštního výboru o falšováni potravin atd.). 1855. — 193.
„Report from the Select Committee on the Bankacts“ [Zpráva užšího výboru o bankovních zákonech]. Červenec 1858. — 158.
„Report from the Select Committee on Mines“ [Zpráva užšího výboru o dolech]. 1866. — 258, 525.
„Report of the Commissioners... relating to Transportation and Penal Servitude“ [Zpráva komisařů... o vypovídáni a nucených pracích]. Londýn I 863. 716.
„Report of the Committee on the Baking Trade in Ireland for 1861“ [Zpráva výboru pro vyšetřování pekařské živnosti v Irsku na rok 1861]. — 271n.
„Report etc. relative to the Grievances complained of by the Journeymen Bakers; with Appendix of Evidence“ [Zpráva atd. o křivdách, na něž si stěžují pekařští dělníci; s dodatkem se svědeckými výpovědmi]. Londýn 1862. — 193, 268— 270, 579.
„Report of the Officer of Health of St. Martin's-in-the-Fields“ [Zpráva zdravotního úředníka ze St. Martin's in the Fields]. 1865. — 694.
„Report of the Registrar General of Firth, deaths and marriages in England for October 1861“ [Zpráva vrchního matričního úřadu o narozeních, úmrtích a svatbách v Anglii za říjen 1861]. — 290.
„Report of the Social Science Congress ot Edinburgh“ [Zpráva z kongresu společenských věd v Edinburghu]. 1863. — 421.
„Fourth Report oj the Commissoners of Her Majesty's Inland Revenue“ [Čtvrtá zpráva komisařů pro vnitřní příjmy Jejího Veličenstva]. Londýn 1860. — 685.
„Tenth Report of the Commissioners of Her Majesty's Inland Revenue“ [Desátá zpráva komisařů pro vnitřní příjmy Jejího Veličenstva). Londýn 1866. — 684, 741.
„Reports by Her Majesty's Secretaries of Embassv and Legation on the Manufactures, Commerce etc. of the Countries, in which they reside‘‘ [Zprávy tajemníků velvyslanectví a vyslanectví Jejího Veličenstva o průmyslu, obchodu atd. v zemích, kam byli vysláni]. Č. 6, 1863. — 369.
„Reports from the Poor Law Inspectors on the Wages of Agricultural Labourers in Dublin“ [Zprávy chudinských inspektorů o mzdách zemědělských dělníků v Dublinu]. 1870. — 745—749.
„Reports of the Inspectors of Factories etc.“ [Zprávy továrních inspektorů atd.]. — 194.
— for the half year ending 31st December 1841“. Londýn 1842. — 299.
— for 1844 and the quarter ending 30th Apríl 1845“. Londýn 1845. — 303, 305, 315, 438n. 442.
— for the half year ending 30th Apríl 1848“. Londýn 1848. — 308, 310, 576, 578.
— for 31st October 1848“. Londýn 1849. — 246, 247, 303, 305—309, 310, 312, 313, 321, 324, 555.
— for 30th Apríl 1849“. Londýn 1849. — 310—313, 335.
— for 31st October 1849“. Londýn 1850. — 302, 312.
— for 30th Apríl 1850“. Londýn 1850. — 314, 325.
— for 31st October 1850“. Londýn 1851. — 309.
— for 30th April 1852“. Londýn 1852. — 315.
— for 30th Apríl 1853“. Londýn 1853. — 317.
— for 31st October 1853“. Londýn 1854. — 194, 289.
— for 30th Apríl 1855“. Londýn 1855. — 246.
— for 31st October 1855“. Londýn 1856. — 289, 298, 427, 455, 554.
— for 31st October 1856“. Londýn 1856. —259, 261, 406, 428, 443, 461, 478, 479.
— for 30th June 1857“. Londýn 1857. — 427.
— for 31st October 1857“. Londýn 1857/1858. — 318, 429.
— for 30th Apríl 1858“. Londýn 1858. — 259, 260, 584, 587.
— for 31st October 1858“. Londýn 1859. — 420, 423, 428, 461.
— for 30th April 1859“. Londýn 1859. — 581.
— for 31st October 1859“. Londýn 1860. — 303, 325 n.
— for 30th April 1860“. Londýn 1860. — 261, 289, 300, 317, 443, 577.
— for 31st October 1860“. Londýn 1861. — 260, 581.
— for 30th Apríl 1861“. Londýn 1861. — 260.
— for 31st October 1861“. Londýn 1862. — 316, 323.
— for 31st October 1862“. Londýn 1863. — 260, 318, 319, 324, 426,433, 442, 444, 447, 477, 485, 509.
— for 30th Apríl 1863“. Londýn 1863. — 320, 325, 454, 488, 576.
— for 31st October 1863“. Londýn 1864. — 260, 450, 455, 486, 577, 671.
— for 30th Apríl 1864“. Londýn 1864. — 487.
— for 31st October (December) 1864“. Londýn 1865. — 321, 325.
— for 31st October 1865“. Londýn 1866. — 438, 477, 488, 490, 505, 506n., 512, 513, 520.
— for 30th Apríl 1866“. Londýn 1866. — 403.
— for 31st October (December) 1866“. Londýn 1867. — 450, 455, 591nn., 676, 750.
Resoluce dělníků z Dunkirku ve státě New York, 1866. — 324.
„Revised Statutes of the State of Rhode Island“ [Revidované zákony státu Rhode Island]. 1857. — 292.
„Royal Commission 1864“. Zpráva o rudných dolech. — 701.
„Royal Commission on Railways. Minutes of Evidence taken before the Commissioners March 1865 to May 1866“ [Královská železniční komise. Protokol výpovědí před komisaři v době od března 1865 do května 1866]. Londýn 1867. — 461, 591.
„State of New Jersey. An act to limit the hours of labour etc.“ [Stát New Jersey. Zákon o omezení pracovní doby atd.). 1855. — 292.
„Statistical Abstract for the United Kingdom“ [Statistický přehled pro Spojené království]. Čís. 8 z roku 1846 až 1860. Londýn 1861. — 447.
Čís. 13 z let 1857 až 1865. Londýn 1866. — 447.