Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx
Kapitál, I. díl


Podrobný obsah
Kapitál I. ve formátu pdf


Předmluvy a doslovy


1867: Věnování Vilému Wolffovi
1867: Předmluva k prvnímu (německému) vydání
1872: Doslov k druhému (německému) vydání
1873: Předmluva k francouzskému vydání
1875: Doslov k francouzskému vydání
1883: Předmluva k třetímu (německému) vydání
1886: Předmluva k anglickému vydání
1890: Předmluva ke čtvrtému (německému) vydání
1867: Marxův dopis Engelsovi

Oddíl I: Zboží a peníze

Kap. 1: Zboží

1. Dva činitelé zboží: užitná hodnota a hodnota (substance hodnoty, velikost hodnoty)
2. Dvojaký charakter práce tkvící ve zboží
3. Forma hodnoty čili směnná hodnota

A. Prostá, jednotlivá čili nahodilá forma hodnoty

1. Dva póly výrazu hodnoty: relativní forma hodnoty a ekvivalentní forma
2. Relativní forma hodnoty

a. Obsah relativní formy hodnoty
b. Kvantitativní určitost relativní formy hodnoty

3. Ekvivalentní forma
4. Prostá forma hodnoty jako celek

B. Úplná čili rozvinutá forma hodnoty

1. Rozvinutá relativní forma hodnoty
2. Zvláštní ekvivalentní forma
3. Nedostatky úplné čili rozvinuté formy hodnoty

C. Všeobecná forma hodnoty

1. Změněný charakter formy hodnoty
2. Vztah mezi vývojem relativní formy hodnoty a ekvivalentní formy
3. Přechod od všeobecné formy hodnoty k peněžní formě

D. Peněžní forma

4. Zbožní fetišismus a jeho tajemství

Kap. 2: Směnný proces

Kap. 3: Peníze čili oběh zboží

1. Míra hodnot

(Cena. Měřítko cen. Všeobecný vzestup nebo všeobecný pokles cen. Početní názvy peněz, počítací peníze. Kvantitativní inkongruence [neshodnost] mezi velikostí hodnoty a cenou. Kvalitativní rozpor mezi nimi. Cena je jen ideální forma hodnoty zboží.)

2. Oběživo

a. Metamorfosa zboží

(Koloběh Z — P — Z. Prodej: Z — P. Koupě: P — Z. Metamorfosa zboží jako celek. Rozdíl mezi zbožním oběhem a výměnou výrobků.)

b. Oběh peněz

(Metamorfosa zboží a oběh peněz. Peníze mění dvakrát místo. Množství obíhajících peněz. Rychlost oběhu. Průběh a váznutí oběhu. Činitelé určující masu obíhajících peněz.)

c. Mince. Známky a hodnoty

(Mince a prutové zlato, opotřebovávání mince. Známka hodnoty. Stříbrné a měděné známky. Papírové peníze. Zákon oběhu papírových peněz s nuceným kursem.)

3. Peníze

a. Hromadění pokladů
b. Platidlo
c. Světové peníze

Oddíl II: Přeměna peněz v kapitál

Kap. 4: Přeměna peněz v kapitál

1. Všeobecný vzorec kapitálu
2. Rozpory všeobecného vzorce
3. Koupě a prodej pracovní síly

("Svobodný dělník". Hodnota pracovní síly. Zvláštní povaha zboží „pracovní sila“.)

Oddíl III: Výroba absolutní nadhodnoty

Kap. 5: Pracovní proces a zhodnocovací proces

1. Pracovní proces

(Pracovní proces, pracovní předmět, surovina, pracovní prostředek. Výrobní prostředek. Produktivní spotřeba. Pracovní proces jako proces spotřeby pracovní síly kapitalistou.)

2. Zhodnocovací proces

(Hodnototvorný proces. Hodnota pracovní síly a hodnota, kterou vytváří v pracovním procesu, jsou dvě různé veličiny. Zkodnocovací proces, genese kapitálu.)

Kap. 6: Konstantní kapitál a variabilní kapitál

Kap. 7: Míra nadhodnoty

1. Stupeň vykořisťování pracovní síly
2. Vyjádření hodnoty výrobku v poměrných částech výrobku
3. Seniorova „poslední hodinka“
4. Nadvýrobek

Kap. 8: Pracovní den

1. Hranice pracovního dne
2. Nenasytná chtivost nadpráce, továrník a bojar
3. Anglická průmyslová odvětví bez zákonné hranice vykořisťování

(Krajkářský průmysl. Hrnčířství. Výroba zápalek. Výroba Čalounů. Pekařství. Železnice. Modistky. Kováři.)

4. Denní a noční práce. Systém směn

(Hutnictví a kovodělný průmysl.)

5. Boj za normální pracovní den. Zákony vynucující prodlužováni pracovního dne od poloviny XIV. stoleti až do konce XVII. století

(Bezohlednost kapitálu ke zdraví a životu dělníků. Anglické dělnické statuty. Hranice pracovního dne v XVII. století až do epochy velkého průmyslu.)

6. Boj za normální pracovní den. Nucené omezováni pracovní doby. Anglické tovární zákonodárství v letech 1833—1864

(Zákon z roku 1833, 1844, 1847 a 1850. Hedvábnické továrny. Tiskárny kartounu. Barvírny a bělírny.)

7. Boj za normální pracovní den. Vliv anglického továrního zákonodárství na jiné země

Kap. 9: Míra a masa nadhodnoty

Oddíl IV: Výroba relativní nadhodnoty

Kap. 10: Pojem relativní nadhodnoty

Kap. 11: Kooperace

(Východisko kapitalistické výroby. Kvantitativní odlišnost kapitalistické výroby od cechovní výroby. Společenská průměrná práce. Úspora výrobních prostředků. Společenské produktivní síly kooperativní práce. Dřívější formy kooperace. Její kapitalistická forma.)

Kap. 12: Dělba práce a manufaktura

1. Dvojí původ manufaktury
2. Dílčí dělník a jeho nástroj
3. Dvě základní formy manufaktury: heterogenni manufaktura a organická manufaktura
4. Dělba práce uvnitř manufaktury a dělba práce uvnitř společnosti
5. Kapitalistický charakter manufaktury

Kap. 13: Stroje a velký průmysl

1. Vývoj strojů
2. Přenášení hodnoty strojů na výrobek
3. Nejbližší účinky strojové výroby na dělníka

a) Přivlastňování dalších pracovních sil kapitálem. Práce žen a dětí
b) Prodlužování pracovního dne
c) Zintensivnění práce

4. Továrna
5. Boj mezi dělníkem a strojem
6. Kompensační theorie o dělnících vytlačovaných stroji
7. Odpuzování a přitahování dělníků v souvislosti s rozvojem strojové výroby. Krise v bavlnářském průmyslu
8. Revolucionování manufaktury, řemesla a domácké práce velkým průmyslem

a) Zrušení kooperace, založené na řemesle a dělbě práce
b) Zpětný vliv továrny na manufakturu a domáckou práci
c) Moderní manufaktura
d) Moderní domácká práce (Krajkářství. Slaměnkářství.)
e) Přechod moderní manufaktury a domácké práce ve velký průmysl. Urychlení této revoluce rozšířením továrních zákonů na tyto způsoby výroby (Šicí stroj.)

9. Tovární zákonodárství. (Doložky o zdravotní péči a o výchově.) Jeho všeobecné rozšířeni v Anglii
10. Velký průmysl a zemědělství

Oddíl V: Výroba absolutní a relativní nadhodnoty

Kap. 14: Absolutní a relativní nadhodnota

Kap. 15: Změny ve velikosti ceny pracovní síly a nadhodnoty

I. Velikost pracovního dne a intensita práce jsou stálé (dány), produktivita práce se mění
II. Pracovní den a produktivní síla práce jsou stálé, intensita práce se mění
III. Produktivní sila a intensita práce jsou stálé, pracovní den se mění
IV. Současné změny v trvání, produktivní síle a intensitě práce

Kap. 16: Různé vzorce míry nadhodnoty

Oddíl VI: Mzda

Kap. 17: Přeměna hodnoty pracovní síly, respektive ceny pracovní síly ve mzdu

Kap. 18: Časová mzda

Kap. 19: Úkolová mzda

Kap. 20: Národní rozdílnost mezd

Oddíl VII: Akumulační proces kapitálu

Kap. 21: Prostá reprodukce

(Dělnická třída jako příslušenství kapitálu. Vztah mezi kapitalistou a dělníkem je reprodukován kapitalistickým výrobním procesem.)

Kap. 22: Přeměna nadhodnoty v kapitál

1. Kapitalistický výrobní proces v rozšířeném měřítku. Přeměna vlastnických zákonů zbožni výroby v zákony kapitalistického přivlastňováni
2. Chybné pojetí reprodukce v rozšířeném měřítku politickou ekonomii
3. Děleni nadhodnoty na kapitál a důchod. Theorie abstinence [zdrženlivosti]
4. Okolnosti určující rozsah akumulace nezávisle na poměru, v němž se nadhodnota rozpadá na kapitál a důchod. Stupeň vykořisťování pracovní síly. Produktivní síla práce, vzrůst rozdílu mezi používaným a spotřebovaným kapitálem. Velikost zálohovaného kapitálu
5. Tak zvaný pracovní fond

Kap. 23: Všeobecný zákon kapitalistické akumulace

1. Vzrůst poptávky po pracovní síle souběžně s akumulací při neměnícím se složení kapitálu
2. Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází
3. Vzrůst produkce relativního přelidnění čili průmyslové reservní armády
4. Různé formy existence relativního přelidnění. Všeobecný zákon kapitalistické akumulace
5. Ilustrace všeobecného zákona kapitalistické akumulace

a) Anglie v letech 1846—1866
b) Špatně placené vrstvy britské průmyslové dělnické třídy (Výživa. Bytové poměry. Londýn. Newcastle-upon-Tyne. Bradford. Bristol.)
c) Kočovné obyvatelstvo (Bytové poměry. Dělníci pracující na stavbě železnic. Dělníci v uhelných a jiných dolech.)
d) Vliv krisí na nejlépe placenou část dělnické třídy (Dělníci pracující na stavbě železných lodí ve východní části Londýna.)
e) Britský zemědělský proletariát (Kočovné tlupy.)
f) Irsko

Kap. 24: Tak zvaná původní akumulace

1. Tajemství původní akumulace
2. Vyvlastnění rolnického obyvatelstva z půdy

(Přeměna orné půdy v pastviny v poslední třetině XV. a v prvních desítiletích XVI. století. Reformace a krádeže církevní půdy. Přeměna feudálního vlastnictví v buržoasní vlastnictví. Restaurace a „Glorious Revolution“ [slavná revoluce]. Rozkrádáni státních statků. Loupení obecního majetku. Clearing of Estates [očista statků], přeměna orné půdy v pastviny pro ovce a pastvin pro ovce v honební revíry v horských oblastech Skotska.)

3. Krvavé zákonodárství proti vyvlastněným od konce XV. století. Zákony k stlačování mzdy
4. Genese kapitalistických farmářů
5. Zpětný vliv zemědělské revoluce na průmysl. Vytvořeni vnitřního trhu pro průmyslový kapitál
6. Genese průmyslového kapitalisty

(Koloniální systém. Systém státních dluhů. Moderní daňový systém a systém ochranářství. Zrození velkého průmyslu a vraždění dětí.)

7. Dějinná tendence kapitalistické akumulace

Kap. 25: Moderní theorie kolonisace

Rejstříky

Seznam literatury
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík
Seznam cizích slov
Seznam vah, měr a mincí