Karel Marx
Kapitál, I. díl


VĚCNÝ REJSTŘÍK

[Reference na čísla stránek se vztahují k českému tištěnému vydání. Později budou doplněné reference do tohoto textu. Pozn. editora internetové verze.]


A
absolutní nadhodnota viz nadhodnota akciové společnosti — 334, 360, 661 nn.
akumulace kapitálu — 595, 611 nn., 623 nn., 627 nn., 631 nn., 646 nn.
americká občanská válka — 324, 485
anglická revoluce viz revoluce Ang1ie — 683 nn.
apologetika ekonomická — 132
B
bankovky — 157n.
bankovnictví — 99, 795 nn.
banky „národní“ — 795 n.
barvířství — 318
bavlnářský průmysl anglický — 484 až 488
bělírny — 318—320
buržoasie; její úloha v dějinách — 624 nn.
bytové poměry dělníků — 274, 692 nn., 700 nn., 715 nn., 718 nn.
C
cechy — 332 n., 347, 365 n., 385 n., 755, 778, 791
cena — 88, 112 n., 115 n., 118 n., 184 n.
    cena práce — 566 nn., 572 nn., 575 nn.
    cena pracovní síly (stlačování její ceny pod hodnotu) — 192,         555, 575 n., 632 nn.
    výrobní cena — 238
    pohyb cen — 116, 135, 140, 184 až 185, 654
    součásti ceny — 623
centralisace kapitálu — 660 nn., 664, 803
clo viz ochranná cla
Č
čalouny; výroba čalounů — 263 nn.
červencová revoluce (1830) — 628
červnové povstání (V Paříži 1848) — 307
D
daně — 159 n., 382, 550, 797
dělba práce — 58 n., 96, 124 nn, 362nn., 377—386
dělnická aristokracie — 703 n.
dělnické statuty viz Statutes of Labourers
dělník „svobodný“ — 186 n., 754 n.
despocie kapitálu — 383, 452 n.
dialektika — 30 n., 64—88, 333, 615 a 616, 619, 801 nn.
diktatura proletariátu — 518, 804 n.
domácká práce — 489, 490 nn., 495 nn., 500 nn., 786, 787
drahé kovy — 107 n., 143 n., 149, 783
drobná mince — 144 n.
důchod — 597—598, 623 nn., 647
důlní průmysl — 200, 525—532, 636, 665
dvojaký charakter práce tkvící ve zboží — 58 nn., 216, 218n.
E
ekvivalentní forma — 65 n., 72 nn., 81 n., 85 n.
F
fetišismus zbožni — 88 nn., 100 n., 111
feudalismus — 99, 165, 360 754—756, 756 nn., 762, 784 n., 790 n.
fixní kapitál — 644
forma hodnoty viz hodnota
fysiokraté — 101, 210, 538, 623
G
gang; systém gangů — 426, 732 nn.
H
hedvábnictví — 300, 315 n.
hodnota — 51 nn., 55 nn., 67, 91 n., 101, 112 nn., 176 n., 189,     191, 205n., 212, 221, 227 nn., 249, 340, 341 nn., 347, 562,     566
    forma hodnoty — 64 n.
    velikost hodnoty — 55 nn, 63, 71, 89, 119
    nově vyrobená hodnota — 227, 240, 562
    hodnota pracovní síly — 189 nn., 212 n., 338 nn., 377, 422 n.,     564 až 571, 653 nn.
    hodnota výrobku — 218, 226, 230 n. 239 nn.
hodnototvorný proces — 205 nn.
horníci —472, 525, 700 n.
hospodárnost v používání výrobních prostředků — 349, 350, 414, 437, 492
hrnčířství — 263 nn., 287
hromaděni pokladů — 148 nn.
Ch
chartismus — 303, 305, 367
chemický průmysl — 201, 492
I
intensita práce — 549 n., 533 n., 558 n., 583 (viz též zintensivněni práce)
Irsko — 735—752
Italie — 755, 756
K
kapitál — 27 nn., 165 nn., 169, 171, 172 nn., 186, 331 nn., 355 nn., 512, 539, 595 nn., 806
    prostředky kapitálu v boji proti dělníkům — 464
kapitalista — 171 n., 203, 250 n., 290 n., 304, 309, 332, 790 nn.
kapitalistický výrobní způsob — 16 n., 51, 186, 216, 360, 511—512, 339n., 542, 609 nn., 791
kartely — 660 n.
kategorie politické ekonomie — 94 n., 97nn., 188
klasická politická ekonomie — 22, 98—99, 331, 538, 567, 571, 620 n., 627 n., 639 n., 642 nn., 648, 665
kočovné obyvatelstvo — 699 n., 732
koloniální systém — 791 n., 805 nn., 808 nn.
kompensační teorie — 466 nn.
komunismus (viz též socialismus) — 419, 513—514, 518—519, 534—535
koncentrace kapitálu — 655, 659 nn.
konkurence — 341, 521, 578, 633, 660, 661
konstantní kapitál — 218 nn., 228 nn., 230 n., 340, 355 n., 636 n., 656 nn., 663 n.
kooperace — 347—361
kovářství — 275 n.
kovodělný průmysl — 276 nn., 475, 523
krajkářství — 262, 495 nn.
krise — 132, 156, 259, 481 n., 575, 654, 668, 675 nn., 703 nn.
kupecký kapitál — 165, 174, 385, 539, 790
L
lichvářský kapitál — 165, 175, 183 n., 539, 790
loděnice dělníci z loděnic — 703 nn
loupež obecní půdy — 764 nn.
luddité (angličtí rozbíječi strojů) — 457
lumpenproletariát — 678 n.
M
manufaktura — 265, 318, 362 nn., 386 n., 492 nn., 500
    manufaktura heterogenní — 368
    manufaktura organická — 368
masa nadhodnoty — 327 nn.
materialismus abstraktně přírodovědecký — 398
materialismus historický — 99 n., 321, 398, 543 n., 801 nn.
měřítko cen — 115 n.
merkantilní soustava — 161, 174
město a vesnice; odloučení města od vesnice — 378, 534
metamorfosa zboží — 122, 133
Mezinárodní dělnické sdruženi (I. internacionála) — 324
mince — 142n.
míra hodnoty — 112 nn.
míra nadhodnoty — 230 nn, 236 nn., 249, 327 nn., 344, 552, 560—563
módní zboží; výroba m. z. — 273 n., 501—502
monetární soustava — 100
monopol — 433, 661, 752, 793
mzda — 564 nn., 568 —588, 589—594, 632 nn.
    časová mzda .— 568— 578, zejména: 572 nn., 574 nn., 577 nn.
    nominální a reálná mzda — 572—573
    úkolová mzda — 580—588
    národní rozdílnost mezd — 589 až 594
    mzdový zákon kapitalismu — 646nn. 649 nn., 669 nn., 672 nn.
N
náboženství — 97, 389, 653
nadhodnota — 169, 177, 180 n., 205, 327 nn., 356 n., 538 n.,     548, 595 n.
    absolutní nadhodnota — 196, 340 537, 538 nn.
    rozpad nadhodnoty — 596, 623
nadpráce — 235 n., 253 nn., 266, 560 n.
nadvýroba — 211, 621, 668 n.
nadvýrobek — 248, 560 n.
násilí; jeho úloha v dějinách 753 až 754, 792
nehody při práci — 454—455
nemoci z povolání — 316, 390, 496
nevolnictví — 255, 754 nn.
nezaměstnanost viz průmyslová reservní armáda
O
občanská válka mezi třídou kapitalistů dělnickou třídou — 322
oběh peněz — 132 nn., 142 n.
    rychlost oběhu peněz — 137 n.
oběh zboží — 93, 112, 129 nn, 133 177 nn.
oběživo — 122 nn. 138
oběžný kapitál — 644
odbory (trade-uniony) — 588, 675, 781
ochranná cla — 797
ochranářství — 797 n., 806
otroci, otroctví — 107, 235, 263, 286, 360, 472 n., 571
    otroci moderní domácí — 475 n.
P
pachtýři (farmáři) — 750, 782
parlament — 299 nn., 304, 507, 524, 781
patriarchální rolnické hospodářství — 96 n.
pauperismus — 459, 679 n.
pekařství — 193 n., 267—271, 287, 319 n., 578
peněžní forma — 65, 76, 87 nn., 93
peněžní krise — 156 n.
peníze — 65, 87 nn., 93, 104—111, 112, 132 nn, 142 nn., 147—164, 165—195, 654, 783
    hodnota peněz — 116 n., 654, 784
    papírové peníze 144 nn.
    počítací peníze — 118 n.
    světové peníze — 160 nn.
platidlo — 153 nn.
plodnost půdy; „zákon“ klesající plodnosti půdy — 535 n.
poklad, viz hromaděni pokladů
pokuty (srážky ze mzdy) — 452, 582
politická ekonomie — 97 n., 99—100, 392, 805
populační zákon kapitalismu — 29, 664 nn., 675 nn.
pospolné vlastnictví — 95, 255n.,360, 384 n.
pozemková renta — 536, 741, 750
pozemkové vlastnictví — 100,107 165, 756 nn.
práce; práce abstraktní — 54 n, 58 nn., 68 n., 91, 219 n.
    práce dětí — 260 nn., 292 nn., 308 nn., 421, 430, 519—524,     589, 738 nn.
    práce konkretní — 58 nn., 196 nn, 203, 219 n.
    práce kvalifikovaná — 61, 216
    práce noční — 276 n., 799
    práce nutná — 235 n.
    práce produktivní — 200
    práce průměrná —- 61, 347—349
    práce sezónní — 273 n. 508, 699 nn.
    práce žen — 273 nu., 421 nn.
pracovní den — 249 nn, 284 n., 299 n., 430 nn., 548—559, 575—579
    desetihodinový pracovní den — 305 nn.
    normální pracovní den — 252 n., 291—326
    osmihodinový pracovní den — 324 n.
    prodlužování pracovního dne — 284, 430, 573
pracovní doba společensky nutná — 55 n., 207 n., 215 n., 235, 342
pracovní fond — 598 n., 642 nn.
pracovní proces — 196 nn., 222 nn.
pracovní prostředek — 198 nn., 222 n., 340
pracovní předmět — 197
pracovní sila — 68, 186, 189 nn., 203, 212 n., 222 nn. 338, 377, 422 n., 548 n., 553 nn., 652—653
pracovní smlouva — 186 n., 195, 423—424
právní vztahy zbožní výroby — 102, 423, 569
produktivní sila (produktivita) práce — 56 n. 340 n., 545, 549, 553 n., 556, 637 nn.
proletariát — 27, 322, 708, 780
prostituce — 678, 814
protestantismus — 97. 297 761
přelidnění (přebytek obyvatelstva) — 668 n., 289 n., 435 n., 459 nn., 663n., 675 nn., 777, 809
přepřahací systém viz remis
přesčas — 575 n., 579 nn
příroda přírodní podmínky — 196 nn, 200, 413, 537, 541, 543 nn., 631, 656
přírodní věda — 367, 383, 398, 638
průmysl velký — 299, 397, 421 nn., 489 n. 533, 784 nn.
průmyslový kapitalista — 790 nn.
průmyslová reservní armáda viz reservní armáda
prvobytná společnost — 95, 105 n., 196 n.
původní akumulace — 658, 680 nn., 753—804
R
reformace — 760
relais-systém — 301 nn., 311 n., 449
relativní forma hodnoty — 66 n., 80,85
relativní nadhodnota — 337, 346, 537, 539 n.
reprodukce prostá — 597 nn., 617 n.;
    rozšířená — 611, 620
reservní armáda průmyslu — 518, 663, 673 nn., 675 nn., 679 nn.
revoluce anglická — 763
revoluce francouzská 1789—1794 — 107, 781 n.
revoluce proletářská — 27, 307, 519, 533
revoluce průmyslová — 398 nn.
revoluce zemědělská — 756—773, 784 nn.
revoluční metoda — 323
robota — 254 nn,, 563
rodina — 95, 378, 519—520, 678
rolnictvo — 159, 533 n., 756 nn., 784
rovnost — 76 nn, 195, 521
řemeslo — 347, 362 n., 375, 395 n., 489
S
Skotsko — 768
slaměnkářství — 495, 498 nn.
složení kapitálu; hodnotové složení kapitálu — 646
    organické složení kapitálu — 646, 656 nn., 663
    technické složeni kapitálu — 646, 656 nn.
služby „produktivní“ 211—213, 224n., 639—640
směnečný kurs — 163
směnná hodnota — 52, 53, 64 nn., 100 n., 168 nn., 345, 624
směnný proces — 102 nn., 106 nn., 122 nn.
socialismus (viz též komunismus) — 96, 532—533, 558n., 671, 803n.
socialismus maloměšťácký — 86, 619
soukromé vlastnictví založené na vlastní práci -- 801 nn.
spekulace — 210, 228
spotřeba — 133, 202, 602 n., 604
starověk (výrobní způsob a třídní boj v antice) — 99 n., 154, 186, 253 n., 359, 392—394, 542
stát buržoasní — 604
statistika — 19, 379
státní dluhy — 795 nn.
Statutes of Labourers — 291 nn., 586, 774—782
stávky — 253, 453, 465, 585, 633, 781
stroje a strojová výroba — 374 n., 396, 397 nn., 404 nn., 413 n., 417 n., 419 n.,430nn., 434n.,436 n., 447 n., 456—466, 466 nn,, 474 n., 480, 489
středověk — 95 n., 100, 154, 360, 539, 753 nn.
suroviny — 198, 201 n.
svoboda — 195, 569
svobodný obchod — 78, 131, 195, 303, 305
sweating system („vypocovací systém“) — 538
šicí stroj — 501 n.
T
technologie —398, 507, 516 n., 518,638
textilní průmysl — 287 nn., 362 nn., 484 nn, 500 nn.
továrna — 405, 446 nn., 504
tovární inspektoři 19, 258 nn., 302, 524, 530 nn.
tovární zákonodárství —291, 299—320, 320—326, 510—525
    doložky o výchově v továrních zákonech — 427 nn.
    doložky o zdravotnictví v továrních zákonech — 510 nn.
trh světový — 160, 163, 380n., 483, 791 n.
trh vnitřní — 784 nn.
truckový systém — 194, 499
trusty — 661
třídní boj — 23 n., 154, 291, 305 689
třídní justice — 310 nn., 452 n., 774—784
T
úmrtnost — 316, 424 nn., 678, 698
únorová revoluce — 323
úrok — 416, 595, 620
   kapitál nesoucí úroky — 174
úvěr — 153, 158 nn., 661 n., 795 nn.
úvěrové peníze — 144—145, 158, 795
užitná hodnota — 51 nn., 59, 64, 101, 206 n., 212, 224, 639 n.
T
variabilní kapitál — 218 nn., 229, 327, 330 nn., 649 nn., 657, 663
vulgární ekonomie — 24, 99, 331, 568, 569, 683
výchova budoucnosti — 514, 518
vykořisťování — 230 nn., 262 nn., 803
    stupeň vykořisťováni — 631
výměna výrobků — 105, 130 nn., 378
vynálezy — 375, 398, 464 nn., 519
výroba přepychových předmětů — 474
výrobek — 200 n.
výrobní prostředek — 187, 198 nn., 224 n.
vystěhovalectví — 605—609, 744 n., 750 n., 811 nn.
vyvlastnění vyvlastňovatelů — 804 n.
výživa dělníků — 689 nn.
Z
zákony o učednících — 395
zaměstnanost neplná — 574 n.
zápalky — 265
zbídačování — 678 nn.
zboží — 51 nn., 56 n., 79, 88 nn., 122n., 124nn.
zbožní výroba prostá — 58 n., 94 n., 132, 188, 610, 658
zdrženlivost (abstinence) — 211, 623 n., 629 nn.
zemědělství — 198, 200, 402, 533 nn., 538, 541 nn., 636, 708 nn., 713 n., 730 n., 782
zemědělské dělnictvo (zemědělský proletariát) — 272, 290, 473, 532, 534 n., 562, 586, 677, 708 n., 735, 745—749
zhodnocovací proces — 173, 214 n.
zintensivněni práce — 436 nn., 583 n.
zisk, míra zisku — 234, 236, 331, 349 n., 432
zlato — 87, 107, 112, 115 nn., 142n., 149 nn., 161, 163
zlato v prutech — 143, 161
Ž
železnice — 272, 410, 593, 699 n.
ženská práce viz práce žen