Karel Marx
Kapitál, I. díl


SEZNAM CIZÍCH SLOV


A
abbé, francouzský světský duchovní
abnormalita, nepravidelnost
absolutní, bezpodmínečný, naprostý (opak: relativní, poměrný, podmíněný)
absolvovat, dokončit
absorbovat, vstřebávat, vssávat, pohlcovat
absorpce, pohlcování
abstinence, zdrženlivost, odpírání si požitku
abstrahovat, nepřihlížet k něčemu, nepřihlížet k zvláštnímu
abstrakce, nepřihlížení ke konkretnímu, zpovšechnění
absurdní, nesrovnalý, protismyslný
act, zákon přijatý v anglickém parlamentu
actu, působící, skutečný, ve skutečnosti (opak: potentia, podle možnosti)
ad absurdum, až k nesmyslným důsledkům, dokázat nesmyslnost nějaké myšlenky tím, že ji dovedeme do důsledků
adekvátní, přiměřený
ad oculos demonstrovat, „před oči“, jasně, názorně ukázat, dokázat
adoptovat, přijmout, vzít za vlastního
aedilita, městský stavební úřad
afektovaný, strojený, přepjatý
agens, působící síla, vykonavatel
ager publicus, veřejný pozemek, obecní pole
aglomerace, nakupení, směstnání
agregát, nakupení, spojení stejnorodých prvků
agio, ažio, přirážka, zvýšení hodnoty určitého druhu mincí oproti jiným, které mají stejnou nominální hodnotu
agiotáž, ažiotáž, cenová spekulace, využití rozdílu cen nebo směnečných kursů
agnosticismus, učení agnostiků, filosofů, „kteří popírají možnost poznání světa nebo alespoň vyčerpávajícího poznání. K nim náleží z novějších Hume a Kant“ (Engels)
agronomie, zemědělská věda
agronomický, týkající se agronomie
akcent, přízvuk
akceptovat, přijmout
akcíz, nepřímá daň, dávka ze zboží
akumulace, nahromadění; akumulace kapitálu, „použití nadhodnoty jako kapitálu čili zpětná přeměna nadhodnoty v kapitál“ (Marx)
akutní, ostrý, naléhavý, palčivý
alderman, obecní radní, městský radní v anglických městech
algebraický, patřící do algebry, počítání s obecnými čísly
alchymie, zlatodějství, tajemná věda, počátek chemie ve středověku
aliance, spojenectví, spolek
alias, jinak, jinak také
alikvotní část, část obsažená v celku beze zbytku, zlomek
allotment, užívání půdy, malé parcely, které si najímali angl. dělníci mimo své bydliště, od r. 1830 hromadný zjev
alternativa, buď — anebo, nucená volba mezi dvěma možnostmi
anachronismus, prohřešek proti času, neodpovídající době
analogie, obdoba, shoda v určitém směru
analysa, rozbor předmětu nebo pojmu rozčleněním
analytik, kdo analysuje
anarchie, bezvládí, bezplánovitost
anatomie, věda o vnitřní stavbě, skladbě živých organismů
anekdota, krátká vtipná historka
anglicismy, typicky anglické jazykové obraty přenesené do jiného jazyka
anexe, zabrání, přivtělení, připojení
anektovat, přivtělit, zabrat (zemi)
anketa, šetření, systematické pátrání
anonymní, beze jména, nejmenovaný, nepodepsaný jménem
antagonismus, nepřeklenutelný protiklad. Podle Marxových slov vytváří na př. kapitalistický velký průmysl třídní antagonismus, ale současně i podmínky k jeho vyřešení proletářskou revolucí
anthropologie, nauka o člověku
anti, proti
Anti-Cornlaw League, Liga proti obilním zákonům, spolek anglických továrníků, usilující o odstranění obilních cel; založili ho v Manchestru roku 1838 Cobden, Bright a Villers; byl rozpuštěn v letech 1846—1849
antický, starověký
antiklimax, sestup po určitém vzestupu, zlom
antinomie, neřešitelný rozpor mezi dvěma zákony
antipodi (protinožci, lidé, kteří žijí na druhé straně zeměkoule), protivníci, odpůrci
anticipace, předjímání
anticipovat, předjímat
anuitní tabulky, tabulky k vypočítávání ročního důchodu anglických státních papírů, úrokové tabulky
apergu, poznámka, nápad, postřeh
apokalypsa (odhalení), část Nového zákona, tzv. Zjevení sv. Jana
apologet, obránce, obhájce, oslavovatel
apologetika, nauka o obhajobě
apologie, obrana, oslava
apoplexie, mrtvice
a posteriori, dodatečně, později, ze zkušenosti vyvozené
apotheosa, nadšená oslava, zbožnění
a priori, předem, před zkušeností
ariostovský, romantický, hrdinský, podle italského básníka Ariosta (1474 až 1533), proslaveného svou hrdinskou básní „Orlando furioso“ (Zuřivý Roland)
aristokracie, šlechtická vláda, šlechta, horní vrstva společnosti
asignáty, papírové peníze ve Francii s nuceným oběhem (1780—1796), ve formě poukázek na výnos z prodeje národního majetku. „V praxi však obíhal asignátový frank jako známka za stříbrné peníze a podle těchto stříbrných peněz se měřilo jeho znehodnocení“ (Marx)
asimilovat, přizpůsobit, připodobnit, přivtělit
askese, odříkání, pokání
asociace, sdružení, spolek
assembly, shromáždění
astrolog, hvězdopravec
astronomie, hvězdářství
atelier, dílna
atheismus, neznabožství, bezvěrectví
atrofie, chřadnutí, ubývání sil, ůbytě
atribut, přívlastek, příslušenství
autokrat, samovládce, neomezený vládce
autorita, vážnost, moc
B
bagno, galeje, nucené práce v Italii a ve Francii
banální, všední, otřepaný
bankokracie, vláda bank; frakce buržoasie, bankéři a finančníci
bastard, nemanželské dítě
beau idéal, krásný ideál
bestiální, zvířecký, ukrutný, surový
bilance, účetní rozvaha, rozpočet; obchodní bilance, poměr mezi dovozem a vývozem země
bill, návrh zákona podaný v anglickém parlamentě
bimetalismus, peněžní theorie, která požaduje zlatou a stříbrnou měnu vedle sebe
Blue Book (Modrá kniha), pamětní kniha anglické vlády, úřední zpráva
block printing, ruční tisk
bojar, feudální velkostatkář v Rusku a v balkánských státech
bona fide, v dobré víře, poctivě
brutto, váha s obalem, hrubá váha, hrubý příjem
budget, budžet, rozpočet bulletin, úřední zpráva
byrokracie, vyšší úřednictvo, vláda úřednictva
C
cambric, batist, jemná lněná látka
cant, pokrytectví, svatouškovství
caeteris paribus, za jinak stejných okolností nebo podmínek
celibát, bezženství (katolických kněží)
censor, volený státní úředník ve starém Římě, jehož povinností bylo odhadovat majetek a dozírat na mravy občanů
census, sčítání lidu, odhad majetku, v Anglii se konal od roku 1801 každých deset let
centralisace kapitálu (soustřeďování), „Koncentrace již vytvořeného kapitálu… vyvlastnění kapitalistů kapitalisty, přeměna mnoha malých kapitálů v několik větších“ (Marx)
cercle vicieux (bludný kruh), kruh příčin a účinků, z něhož zdánlivě není východiska
certifikát, potvrzení, vysvědčení
cirkulace, koloběh, oběh
cirkulovat, prodělávat koloběh, obíhat
civilisace (civis = občan), vzdělanost: ve vědeckém smyslu: epocha třídní společnosti
civis Romanus, římský občan
City oj London, vnitřní město, hlavni londýnská obchodní čtvrť
clearing of estates, „čištění statků“, vyhánění sedláků
Code pénal, franc. trestní zákoník
college, vysoká škola, universita s internátem pro posluchače (ve Francii, v Belgii, v Anglii)
comtovský, podle učeni francouzského filosofa A. Comta
Confederate States, spojené jižní státy, které bojovaly za americké občanské války vletech 1861 —1865 za udržení otroctví
contradictio in adjecto, protimluv v přísudku (na př. adjektiva vzhledem k substantivu), protismysl
Contrat social, společenská smlouva. Podle učení Rousseauova (viz toto) se má jednotlivec v tzv. společenské smlouvě dobrovolně vzdát svých práv ve prospěch celku, avšak jeho vůle dojde výrazu v „celkové vůli“, v suverenitě lidu. Tuto theorii razil Rousseau původně v boji proti absolutismu, brzy jí však buržoasní ideologové zneužili k boji proti proletariátu
Corporate Towns, privilegovaná středověká města v Anglii
cotton gin, odzrňovací stroj na bavlnu
County Magistrates, soudci hrabství, ponejvíce velkostatkáři
currency-principle (princip oběživa), „škola“ anglických bankovních theoretiků v polovině minulého století (lord Overstone, plukovník Torrens, Norman atd.). Tito theoretikové došli na základě chybné Ricardovy theorie peněz k závěru, že peníze jsou pouze oběživem a že jejich hodnota je určována množstvím peněz, které je k disposici (theorie kvantity); angl. bankovní zákonodárství z let 1844 až 1845. Peclovy zákony o bankách. Tyto zákony upravovaly vydávání bankovek podle vývozu a dovozu vzácných kovů nebo podle směnečného kursu. Utrpěly fiasko a za krisí v letech 1847 a 1857 je vláda zrušila. Odpůrci školy „currency-principle“ byli Tooke, Fullarton atd., tzv. bankovní škola. Marx kritisoval obě školy v 3. dílu (kapitola 28 a 34)
cyklus (koloběh) průmyslový: „střídání období střední oživenosti, prosperity, nadvýroby, krise a stagnace“ (Marx), které je příznačné pro kapitalistický výrobní způsob od vzniku velkého průmyslu
D
dedukce, logická forma, soud, který odvozuje zvláštní, konkretní věty z vět obecných (abstraktních) (opak: indukce). „Indukce a dedukce patří k sobě tak nutně, jako synthesa a analysa.“ (Engels)
deer forest, obora
definice, přesné vymezení, určení pojmu
degenerace, zrůdnost, vývojový úpadek
degradace, ponížení, snížení (hodnosti)
deismus, víra v neosobního boha, rozumové náboženství části osvícenců XVIII. stol.
demiurg, tvůrce, stavitel
demonetisovat, stáhnout nějakou minci z oběhu
departement, odděleni
depreciace, znehodnocení
despotismus, neomezená vláda násilí
determinovat, vymezit, určit
decimovat, oslabovat, ničit
dialektika, „věda o obecných zákonech pohybu jak vnějšího světa, tak lidského myšlení“ (Engels). Materialistická dialektika vyžaduje všestrannost, konkretnost, studium věcí v jejich vývoji a „musí zahrnovat veškerou lidskou praxi“ (Lenin)
dialog, rozmluva, rozhovor
diametrální (od diametr, průměr), právě opačný, protikladný
differentia specifica, charakteristický rozdíl
diference, rozdíl
diferenciace, rozlišení; rozrůznění, vytvoření rozdílů
dilemma, tíseň, nutnost volit mezi dvěma zly
dimense, rozsah, rozměr
diskontovat, koupě cenného papíru, zejména směnky, před lhůtou splatnosti se srážkou příslušných úroků (diskont)
diskretní, v sobě rozdílný, skládající se z odlišných částí
disparátní, nestejnorodý, různorodý
disproporce, nepoměr
distribuce,rozdělovánídistrikt, okres, obvod
disciplina, vyučovací předmět, vědní obor; kázeň, pořádek
dithyramb, chvalozpěv
dogma, článek víry, ztrnulá poučka
doktorská disertace, vědecké pojednání napsané za účelem dosažení doktorského titulu
doktrina, učení, nauka
doktrinářský, lpící do poslední tečky na nějakém učení
doména, panství, obor působnosti
dominiální statky, statky zeměpána nebo státu
docent, učitel (hlavně na vysoké škole)
drenáž, odvodňování půdy s pomocí odvodňovacích trubek, kladených pod zemí, vysoušení
dynastie, panovnický rod
dynamika, nauka o pohybu, pohyb (protiklad: statika)
dyspepsie, špatné zažíváni
Džagannáth, jedna z podob indického boha Višnu; při procesích na jeho počest vrhali se fanatičtí věřící pod kola vozu, na němž byla vezena jeho socha
E
East End, „Východní konec“, londýnská proletářská čtvrť
edikt, výnos, nařízení
efekt, účinek, působení
egoismus, sobectví
eklektický, v. eklekticismus
eklekticismus, vybírání z různých nauk, sestavování „nové“ práce z prací jiných autorů. „Vezmeme-li dvě nebo více různých definic a pak je náhodně sloučíme, dostaneme eklektickou definici, která poukazuje na různé stránky předmětu — nic více“ (Lenin)
ekonom, vědec z oboru hospodářství
ekonomie, hospodaření, hospodárnost; věda o hospodářství
elastický, pružný
elcaté, řecká filosofická škola z V. stol. př. n. l. v Eley (dolní Italie), na rozdíl od Herakleita hlásala jednotu bytí. Patřil k ní Zenon, jenž byl zván otcem dialektiky
elementární, jednoduchý, základní (forma, zákon)
element, prvek, základní součást
emancipovat, osvobozovat, osamostatňovat
embryo, zvířecí nebo lidský zárodek, plod
emigrace, vystěhovalectví
eminentní, vynikající
empirie, zkušenost, zkušenostní poznání
empirický, založený na zkušenosti, omezující se na danou skutečnost
emporium, tržiště, skladiště
encyklopedie, naučný slovník
encyklopedický, obsahující všechny vědy, všeobjímající
engineering trade, strojnictví
en masse, hromadně, masově
epidemie, nakažlivá nemoc
epigon, následovník, napodobitel, stoupenec
epitheton, přívlastek, přídomek
Erin, Irsko
eskamotáž, kouzelnictví, kejklířství
essay, pokus, článek, stať, pojednání
etablissement, podnik, závod
etiketa, dvorský mrav, zdvořilost, upjatá forma styku
eufemismus, zjemnělé vyjádření, zjemnění
evikce, vyhnání, vypuzení z půdy
evoluce, vývoj
exaktní, přesný
excerpovat, vytáhnout, vypsat
exces, výstřelek, přemíra
exekuce, provedení, vykonání
exemplář, jednotlivý kus téhož druhu
exkomunikovat, vyloučit z církve, vyobcovat, dát do klatby
exkrement, výmět, odpad, výkal
exkurs, vybočení, odbočka
exodus, východ, vyvedení, odchod
exoterický, vnější, určený pro nezasvěcené, veřejný, populární (protiklad: esoterický)
expanse, rozpínání, rozšiřování
experiment, pokus
experimentum in corpore vili, experimentování (lékaře) na bezcenném těle
exploatace, vykořisťování; exploatovat, vykořisťovat, těžit
exponent, představitel, zástupce, zmocněnec
ex professo, z povolání
expropriace, vyvlastnění
extense, rozsah, šíře
extensivní, rozpínavý, jdoucí do šíře (opak: intensivní)
extrakt, výtažek, výpis, tresť
extraktivní průmysl, dobývání surovin těžbou, těžební průmysl
extrém, krajnost, protiklad, opak, jeden pól protikladu
F
factory, továrna
faktor, činitel, okolnost, která za spolupůsobení jiných okolností něco určuje nebo způsobuje
fanatický, nadšený, tvrdošíjný, zavilý
fanatismus, přehorlivost, urputnost
fanerogamie, veřejné souložení
fantasmagorický, jako ve snu, přeludný
fantom, přelud
farizej (příslušník starožidovské sekty), pokrytec
fáze, stadia, časové úseky, stavy
fatální, osudný, neblahý, nevyhnutelný
fatum, osud
faux frais, „nepravé“ náklady, neproduktivní náklady
fenomen, jev, zjev
ferment, kvas, látka vyvolávající kvašení
fetišismus, uctívání fetiše, modlářství. V náboženském světě „se výtvory lidského mozku jeví jako samostatné bytosti, obdařené vlastním životem… Tak je tomu ve světě zboží s produkty lidské ruky“ (Marx)
feudálové, lenní páni, feudální velkostatkáři
feudalismus, předkapitalistický způsob a forma vykořisťování ve středověku v Evropě. „Hlavní formou vlastnictví ve feudální epoše bylo pozemkové vlastnictví, spojené s nevolnictvím na jedné straně a s vlastní prací s malým kapitálem ovládajícím tovaryše na druhé straně“ (Marx)
fiasko, úplný neúspěch
fictio juris, právní fikce, právnický předpoklad, který neodpovídá skutečnosti
figurovat, mít úlohu, vystupovat v určité funkci
fikce, zdání, předpoklad něčeho neexistujícího, klam
filantrop, lidumil
filantropický, lidumilný
filipika, polemika, útočná řeč
filistr, šosák
filtrovat, cedit
fiskál, státní pokladna, státní finance
fixní, pevný
fixní kapitál, kapitál vložený do pracovních prostředků, který přenáší svou hodnotu na výrobek jen pozvolna (opak: oběžný kapitál)
fixovat, zachytit v pevné podobě, upevnit, ustálit
flegmatický, lhostejný; člověk, kterého nic nepřivede z míry
fluktuace, proudění sem a tam, kolísáni
fond, základní jmění, zásoba peněz
formalita, ustálený způsob, zvyklost, pouhá forma
formace, útvar, zřízení
fourierismus, socialistická sekta v dvacátých a třicátých letech minulého století ve Francii, která vznikla na základě učení velkého utopisty Fouriera. Protože odmítala třídní boj, byla nucena k uskutečňování svých plánů (založení falanster, jakýchsi polosocialistických osad), „dovolávat se lidumilnosti buržoasních srdcí a měšců“ (Komunistický manifest)
fragment, zlomek, část
freeholder, svobodník, svobodný sedlák ve feudální Anglii, stojící mimo lenní systém
freetrade, svobodný obchod
frikce, třeni
frivolita, frivolní, lehkovážnost, lehkovážný
frugální, skromný, prostý, střídmý
full-times („plnočasy“), dělníci, kteří pracují plnou pracovní dobu
fungovat, působit, být činným, fungující kapitalista: průmyslový kapitalista na rozdíl od půjčujícího kapitalisty
funkce, činnost, úkon, úřad; proměnná veličina, závislá na jiné
fysika (přírodní věda), věda o „neživé“ přírodě, nauka o pohybu (zahrnuje mechaniku, nauku o teple, světle, zvuku a elektřině)
fysiognomie, vzezření, vzhled, výraz obličeje
fysiokraté, stoupenci francouzské školy politické ekonomie v XVIII. stol. (Fr. Quesnay, Mercier de la Rivière, Le Trosne, Turgot a j.), kteří na rozdíl od merkantilistického systému „přenesli výzkum o původu nadhodnoty ze sféry oběhu do sféry bezprostřední výroby a tím položili základ k analyse kapitalistické výroby“ (Marx). Pokládali pozemkovou rentu za jedinou formu nadhodnoty, a proto také pokládali zemědělskou práci za jedině produktivní, avšak toto „zdánlivé zbožnění pozemkového vlastnictví se mění v jeho ekonomické popření a potvrzení kapitalistické výroby“ (Marx). Tím, že f. chtějí uvalit všechny daně na pozemkovou rentu, žádají osvobození průmyslu od poručníkování se strany státu a vyhlašují svobodnou konkurenci
fysiologie (přírodní nauka), nauka o stavbě a životních projevech rostlinného, živočišného a zvláště lidského těla
fysický, tělesný
G
Gaelové, keltský kmen v horním Skotsku a Irsku
gagátový (podle lykijské řeky Gagas), z černého jantaru
galantní, rytířský, dvorný, milostný
galéry, lodě, jež veslováním poháněli otroci a trestanci
gang, parta, četa, tlupa
generalisovat, zevšeobecňovat, zobecňovat
genese, původ, vznik, zrození
generace, rod, pokolení
gentleman, pán
genus, rod, druh
geometrie (zeměměřičství), matematika ploch a prostorových tvarů
georgijský, z Georgie (jižní stát ve Spojených státech amerických)
gin, jalovcová kořalka, borovička
gnoseologie, theorie poznání, nauka o poznání
golddigging, zlatokopectví
gradace, stupňování
gramatický, jazykovědný, jazykový
grandové, příslušníci španělské vysoké šlechty
groteskní, pitvorný
guano, trus mořských ptáků, nakupený na ostrovech při pobřeží Peru, který se od roku 1840 dopravuje jako hnojivo do Evropy
guvernér, správce, místodržitel
gutaperča, kaučuk ze Sumatry, pružná hmota ze šťávy některých tropických stromů
H
half-times („poločasy“), děti v anglických továrnách, které pracovaly pouze polovinu pracovní doby dospělých
harmonie, souzvuk, soulad
helotové, otroci ve staré Spartě
heterodoxní, odchylující se od panující víry, jinověrný (opak: orthodoxní)
heterogenní, různorodý, nestejný
hic Rhodus, hic salta (zde je Rhodus, zde skákej!), tady máš úkol, tady ukaž, co umíš!
hierarchie, stupňovité uspořádání, pořadí, odstupňování hodností
hieroglyfy, obrázkové písmo starých Egypťanů; obrázkové znaky
homeopatický, léčící podáváním nepatrně malých dávek
homogenní, stejnorodý
horizont, obzor
horror, hrůza, zděšení
House of Commons, dolní sněmovna anglického parlamentu
House of Lords, horní sněmovna anglického parlamentu
humánní, lidský
humanita, lidskost
humbuk, klam, podvod, balamucení
humismus, učení anglického filosofa Huma, agnosticismus
hydraulický lis, lis působící na základě čerpání vody do tlakového válce; vynalezl ho roku 1795 Angličan J. Bramah
hygiena, zdravověda
hygienický, prospívající zdraví
hypertrofie, zbytnění (opak: atrofie)
hypothesa, vědecký předpoklad, domněnka
hysterie, nervová nemoc
CH
chaos, nepořádek, naprostý zmatek
Charta (listina), šest bodů anglického revolučního dělnictva v roce 1837 (všeobecné volební právo atd.), politický program chartismu, „prvního široce založeného, skutečně masového hnutí, politicky zdůvodněného proletářsko-revolučního hnutí“ (Lenin)
chiliasta, blouznil; ten, kdo věří v „tisíciletou říši“
chirurgie, ranhojičství, lékařské operatérství
chremastika, věda o penězích, vydělávání peněz
chronický, vleklý, trvající delší čas (opak: akutní)
chronologie, časový postup, časový sled
I
idealista (filosofický), stoupenec idealismu, jednoho ze dvou hlavních filosofických směrů, který (na rozdíl od materialismu a skutečnosti) spatřuje původ světa a jedinou skutečnost v ideji a v myšlení
identifikace, ztotožňování
identifikovat, ztotožňovat, zjišťovat totožnost
identický, úplně shodný, značící totéž, totožný
ideologie, ideologický, v širším smyslu: myšlenkový systém, myšlenkový svět. V užším smyslu: od skutečnosti odtržený myšlenkový svět
idolatrie, modlářství, modloslužba, zbožnění
idylický, pokojný, nevinný
ignorance, nevědomost
ignorovat, záměrně přezírat
ilustrovat, znázorňovat, obrazně vyjadřovat
ilusorní, vymyšlený, klamný
imaginární, pouze pomyslný, neskutečný; v matematice veličina, která není reálná a kterou nelze vyjádřit čísly (na př. √¯-1)
imanentní, tkvící v podstatě, vnitřní
imponovat, učinit dojem
importovat, dovážet
imposantní, ohromující, velkolepý
improvement, zlepšení
improvisovat, dělat něco bez přípravy, spatra
impuls, popud
in abstracto, abstraktně vzato, všeobecně, obecně, vůbec
Inaugurální adresa, programatický oběžník Mezinárodního dělnického sdruženi, sepsaný Marxem (1864)
inaugurovat, zahájit, začít
incident, případ, nehoda, událost
inclosure, ohrazení, oplocení
index, ukazatel, rejstřík, seznam
indikátor, přístroj, který ukazuje tlak páry u parního stroje
individuální, jednotlivý, týkající se jednotlivce
individuum, jednotlivec, jedinec
inherentní, v něčem tkvící, obsažený
inkarnace, vtělení, ztělesnění
inklusive, včetně
inkongruence, neshodnost, nesladěnost, nesrovnalost
in natura, v přirozeném stavu, v přírodní formě
inspirovat, nadchnout, vnuknout, podnítit k tvůrčí činnosti
instinkt, přirozený pud
instinktivní, pudový, bezděčný
instrumentum vocale, nástroj nadaný hlasem
insubordinace, nekázeň, neposlušnost, porušení řádu hodností
integrální součást, podstatná, neodlučitelná součást
intensita, napětí, hustota (opak: extensita, rozprostraněnost)
intensivní, napjatý, soustředěný, hustý (opak: extensivní)
intermundie, prostory mezi nebeskými tělesy, meziprostory
interpretace, interpretovat, výklad, tlumočení, vykládat, tlumočit
intervence, vměšování, zakročení
invase, nepřátelský vpád do země
inventář, stav majetku, seznam zásob
ironie, skrytý výsměch
irracionální, protirozumový, co nelze pochopit rozumem; nehospodárný; v matematice: reálné číslo, jež nelze vyjádřit zlomkem s celými čísly (na př. druhá odmocnina ze dvou)
isolovaný, osamocený, oddělený
J
jeremiáda, nářek
jeu d'esprit, duchaplná myšlenková hříčka, duchaplné vyprávění
jobagie, mimořádné roboty rolníků pro statkáře v dunajských knížectvích
K
kabalistický, tajemný, pouze pro zasvěcené
kameralistika, státověda a peněžnictví, nauka o státním hospodářství
kanibal, lidožrout
kanonisovat, prohlásit za svatého
kapitulace, vydání (pevnosti), podrobení se, vzdání se
kartel, spojení kapitalistů určitého výrobního odvětví, aby vyloučili konkurenci a monopolisticky ovládli trh, především stanovením jednotných prodejních cen
kastelán, správce hradu
kastrovat, vykleštit
kasuistika, řešení právních otázek od případu k případu, pak chytrácký výklad práva, jak se komu hodí; právnické hnidopišství
kasus, případ
kategorie, hlavní skupiny, základní pojmy
kategorický, podle kategorií; určitý, rozhodný, nepodmíněný
King's Bench, vysoký anglický soudní dvůr
klasický, vzorný; klasická politická ekonomie: buržoasní západoevropská ekonomie od poloviny XVII. st. do počátku XIX. stol., „která zkoumá vnitřní souvislost buržoasních výrobních poměrů, na rozdíl od vulgární ekonomie“ (Marx)
klan, kmen ve Skotsku a Irsku
klausule, vymezující doložka, dodatek (na př. zákona)
koalice, spojení, sdružení
kodex, zákoník
kodifikace, sjednocení rozptýlených zákonů do zákoníku
kokon, kukla, zámotek hedvábníka
kolektivní, pospolitý, společný
kolise, srážka, střetnutí
kolportovat, roznášet, rozšiřovat
kolportáž, rozšiřování, roznášení
kombinace, spojení, sestavení, seskupení
kombinovat, sestavit, dát dohromady, složit, spojit
komfort, pohodlí
komfortní, pohodlný
komentář, vysvětlení, výklad
komentovat, vysvětlit, vyložit
komerční, obchodní
komisař, zplnomocněnec, pověřenec
komunikace, doprava, spojeni
kompensace, náhrada, vyrovnání
kompensovat, vyrovnat, zrušit působnost
kompetentní, povolaný, příslušný, způsobilý
kompilovat, paběrkovat, sestavit z jiných knih
komplex, soubor, souhrn, celek
komplikovaný, složitý, zamotaný, svízelný
komposice, sestavení, složení
kompromis, dohoda se vzájemnými ústupky, „kompromis znamená v politice ustoupení od určitých požadavků, vzdání se části požadavků v zájmu dorozumění s druhou stranou“ (Lenin)
koncentrace, soustředění; koncentrace kapitálu, „spočívá přímo na akumulaci či spíše je s ní totožná… je omezena stupněm růstu společenského bohatství“ (Marx). Srov. centralisace
koncepce, pojetí, chápání
koncese, povolení, ústupek
kondensace, zhuštění
konfederované státy, jižní státy Spojených států
konfiskovat, zabrat, odebrat
konfrontace, postavení dvou lidí tváří v tvář, dvou věcí proti sobě
konfuse, zmatek
konglomerace, seskupení
konjunktura, příznivý sběh okolnosti, příznivé období obchodu
konkretní, předmětný, skutečný, určitý (opak: abstraktní)
konkurence, kapitalistické soupeření. „Způsob, jak se projevují vnitřní zákony kapitalistické výroby ve vnějším pohybu kapitálů… a jak si je jednotlivý kapitalista uvědomuje jako hnací motivy“ (Marx)
konservativní, lpící na dosavadních zvyklostech a řádech
konsistence, soudržnost, pevnost, trvanlivost, tuhost
konsolidovat, upevňovat
konspekt, přehled, výtah
konstantní, stálý, neměnný
konstantní kapitál, „část kapitálu, která se přeměňuje ve výrobní prostředky (suroviny, pomocné látky a pracovní prostředky) a ve výrobním procesu nemění svou hodnotu“ (Marx)
konstituce, ústava, složení (těla)
konsum, spotřeba
kontakt, dotek, spojení
kontinent, pevnina, evropská pevnina (na rozdíl od anglické ostrovní říše)
kontingent, podíl, přínos, dávka
kontinuita, souvislost, spojitost, nepřetržitost
kontrast, prudký rozdíl, protiklad
kontrastovat, ostře se odlišovat, odrážet, být v protikladu
kontroverse, spor, sporná otázka
konvence, ujednání, dohoda, zvyklost
konvenční, smluvený, ustálený
Konvent (1792—1795), parlament velké francouzské revoluce v období vlády jakobínů (1793—1794)
konversní fond, zásoba zlata k výměně bankovek za zlato
konversní, přeměnitelný; o papírových penězích: směnitelný za vzácný kov
konvertibilita, směnitelnost za kov
kooperace, spolupráce, kapitalistická kooperace: „působení většího počtu dělníků v téže době v témž prostoru, k výrobě téhož druhu zboží pod velením téhož kapitalisty“ (Marx)
kooperativní továrny, družstevní továrny
kopírovat, opisovat
kotáž, chatrč, dělnický domek v Anglii
kredo, vyznání víry
kulminovat, vrcholit
kuriosita, zvláštnost, podivný zjev
kvalita, jakost
kvantita, množství
kvintesence, tresť, nejdůležitější obsah „v kostce“; jádro
kvocient, podíl při dělení
kvota, podíl
kyklop, obr kyklopský, obrovský, obrovitý
L
labour, práce
labyrint, bludiště, spleť, zmatek
landlord, kapitalistický vlastník půdy, velkostatkář v Anglii
lapidární, stručný a pádný
latentní, skrytý, utajený
legalisovat, uzákonit, úředně potvrdit, ověřit
legitimní, zákonný, zákonitý, oprávněný
leveller, rovnostář (maloburžoasní radikální strana v anglické revoluci v letech 1648—1650)
liberální strana, v Anglii je to strana průmyslové buržoasie, hlásající svobodu obchodu
licence, povolení
licentia poetica, básnická volnost, jazyková odchylka dovolená ve vázané řeči
Liciniův zákon, zákon, který navrhl roku 376 př. n. 1. římský
tribun lidu C. Licinius Stolo, bojovník za plebejská práva; přijat byl roku 367; tento zákon otevřel plebejcům cestu ke konsulátu
litanie, církevní prosba za smilování, jednotvárný nářek, nudná řeč
little shilling men (muži malého šilinku), stoupenci birminghamského bankéře Thomase Attwooda, který ve sporu se sirem Robertem Peelem asi od roku 1819 do čtyřicátých let o zaplacení státních dluhů, nadělaných za inflace (1797—1819), zastával učení o idealitě peněz jako měrné jednotky a navrhoval, aby se věřitelům vyplatilo právě tolik šilinků, kolik půjčili, ale aby se jejich obsah zlata zmenšil z 1/78 na 1/10 unce
lock-out, výluka
logika, učení o zákonech a formách myšlení
Lombard-street, bankovní a obchodní ulice v Londýně
luddité, masové hnutí anglického proletariátu na počátku XIX. století; luddité bojovali proti kapitálu rozbíjením strojů
M
magie, kouzelnictví
Magna charta, doslovně „velká listina“, listina, kterou musel roku 1215 podepsat anglický král Jan (Jan Bezzemek) a kterou byla stanovena práva stavů. Znamenala počátek ústavy v Anglii
magnáti, příslušníci uherské vysoké šlechty; kapitáloví magnáti, velkokapitalisté
mala fides, zlý úmysl, nepoctivost
mandarin, státní úředník v Číně
manie, chorobná touha, bláznovství, zuřivá touha
manipulace, dovedné zacházení, fortel
manufaktura (rukodílna), forma kapitalistické výroby, jejímž znakem je velký závod bez rozhodujícího použití strojů. „Výrobní organismus, jehož orgány jsou lidé“ (Marx)
manufakturní období, období kapitalistického výrobního způsobu před vznikem velkého průmyslu (asi 1500—1780)
martyrologie, mučednictví, dějiny mučednictví
master, mistr, malý podnikatel
materie, hmota, „to, co svým působením na naše smyslové orgány vyvolává počitek…, objektivní realita, daná nám v počitku“ (Lenin)
materialisovaný, zpředmětněný, zhmotnělý
materialita, hmotnost
materialismus, jeden ze dvou hlavních filosofických směrů, který (na rozdíl od idealismu a ve shodě se skutečností) učí, že nikoli duch, nýbrž hmota je prvotní, základní, že svět je objektivní realita a že myšlenky jsou pouze odrazy skutečnosti
maxima, hlavní zásada, pravidlo
mechanická síla, parní síla, vodní síla atd., na rozdíl od lidské a zvířecí síly
mechanismus, stroj, umělé zařízení, vnitřní strojové zařízení
meeting, shromáždění, schůze
melancholický, trudnomyslný, smutný
meliorace, zlepšení půdy
melodram, divadelní hra s hudebním doprovodem
membra disjecta, „rozptýlené údy“. Podle Ovidia: „invenias etiam disjecta membra poetae“ (i když jsou údy přeházeny, přece jen najdeš básníka, tj. i když jsou slova přestavěna, poznáš, z čeho básník čerpal)
Membre de l'Institut (de France), člen francouzského institutu, pařížské akademie věd, zal. roku 1795
memorandum, pamětní spis
merkantilismus, ekonomické učení, vzniklé v XVII. stol. především ve Francii a v Anglii. Monetární soustava (viz toto) „správně prohlašovala výrobu pro zbožní trh a přeměnu výrobku ve zboží, a tedy v peníze, za předpoklad a podmínku kapitalistické výroby. V merkantilistické soustavě, jež je pokračováním monetární, nerozhoduje již přeměňování hodnoty zboží v peníze, nýbrž výroba nadhodnoty, avšak s hlediska sféry oběhu, a zároveň tak, že se tato nadhodnota zračí v dodatečné peněžní sumě přesahující obchodní bilanci“ (Marx). Merkantilismus prohlašuje, že nadhodnota vzniká z obchodu, je vlastně vulgární ekonomií své
doby. „Pod záminkou, že se zabývají jen bohatstvím národa a pomocnými zdroji státu, prohlašují (merkantilisté) ve skutečnosti zájmy kapitalistické třídy a obohacování vůbec za konečný účel státu“ (Marx)
metamorfosa, přetvoření, přeměna, proměna
metafysika, filosofický směr, příp. metoda myšlení, která na rozdíl od dialektiky (viz heslo) zkoumá „věci a jejich myšlenkové obrazy, pojmy jednotlivě, jeden po druhém a bez druhého“ a vidí v nich „pevné, ztrnulé a jednou provždy dané předměty zkoumání“. „Metafysik myslí v samých protikladech, mezi nimiž není souvislost“ (Engels)
metayer, pachtýř na polovic, tj. pachtýř, který poskytuje jen část zemědělského kapitálu, a musí proto odvádět smluvně stanovenou část celkového výrobku vlastníku pozemku, který poskytuje zbývající část kapitálu
metropole, hlavní město
mikrologická anatomie, nauka o stavbě nejmenších částeček těla, buněk; nauka o tkáních
mikroskop, drobnohled
milenium, tisíciletí, ‚‚tisíciletá říše“
miniaturní, drobný, v malém
minimum, nejmenší možná velikost
minimální mzda, nejmenší mzda
mobilní, pohyblivý, movitý
modifikace, obměna, pozměnění
modifikovat, pozměňovat, obměňovat
modus, způsob
moment, podstatná součást, určující okolnost
monetární soustava, ekonomické učení v XVI. a XVII. století. „Jako v XVI. a XVII. století, období dětství moderní buržoasní společnosti, hnala všeobecná touha po zlatě národy a vládce na zámořská křižácká tažení za zlatým grálem, tak prohlásili první mluvčí moderního světa, původci monetární soustavy (merkantilistická soustava je jen její variantou), zlato a stříbro, tj. peníze, za jediné bohatství. Správně tlumočili poslání buržoasní společnosti: vydělávat peníze“; jenže „zaměňovali peníze za kapitál“ (Marx)
monopol, výsada výhradního obchodu, výhradní vlastnictví (opak: svobodná konkurence)
monotonní, jednotvárný
morální kodex, mravní zákoník
mosaika, obraz, sestavený z pestrých kamínků
M. P. (Member of Parliament), příslušník parlamentu, poslanec
mule (spinning mule), spřádací stroj
municipalita, městská rada
mutatis mutandis (po změně toho, co mělo být změněno), se zřetelem k změněným okolnostem
myriády, nesčetné množství
mysteria, tajemná učení, tajné obřady
mysticismus, tajná věda, tajuplnost
N
nec plus ultra (nic nad to), nepřekonatelně, nedostižně
negace, popření, zápor
negace negace (popření popření), Hegelův výraz pro „velice dalekosáhlý a důležitý vývojový zákon přírody, dějin a myšlení… Negovat neznamená prostě říci ne, nebo prohlásit nějakou věc za neexistující anebo ji libovolným způsobem zničit… Způsob negace je zde určen předně obecnou a za druhé zvláštní povahou procesu… (je to) zvláštní způsob být negován tak, aby z toho vzešel vývoj“ (Engels)
negativní, záporný, nepříznivý (opak: positivní)
negativita, vlastnost negativního pólu
netto váha, čistá váha
neutralisovat, zrušit, učinit neúčinným
nexus rerum, pouto věcí, spojení, souvislost mezi věcmi
nivelisace, vyrovnání
nominální hodnota, hodnota podle jména (na př. mince, na rozdíl od její skutečné hodnoty)
nominální, podle jména
normování, upravování, stanovení
nota bene, k tomu ke všemu, mimo to
O
objekt, to, co je dáno, předmět, o nějž jde, věc (opak: subjekt)
objektivní, předmětný, skutečný, věcný (opak: subjektivní)
obligace, dlužní úpis, závazek
obscenní, neslušný, necudný; oplzlý
okultní, tajemný, tajný
oktrojovat, vnucovat, diktovat
oligarchie, vláda několika málo šlechtických rodin
olla Parida (španělský masitý pokrm), míchanice, matlanina
omina, zlověstná znamení
operace, opatření, zákrok; chirurgický zákrok; vojenské pohyby
optimistický, důvěřivý
orakulum, věštba, proroctví
ordonance, nařízení, rozkaz
orgán, nástroj nebo tělesný ústroj; hlas, smysl
organické složení kapitálu, „hodnotové složení kapitálu, pokud je určeno jeho technickým složením“ (Marx)
organismus, ústrojí, členěný útvar, tělo
orgie, prostopášnost, hýření
orthodoxní, pravověrný
oscilace, kmitání, kolísání, chvění, vlnění
oscilovat, kmitat, kolísat
owenisinus, učení utopického socialisty Roberta Owena (viz toto)
P
paladium, svátost, posvátná věc, záštita
pamflet, leták, polemický spis
Pandekty, sbírka zákonů z doby východořímského císaře Justiniána (z roku 533), obsahující tehdy ještě platné římské právo; část corpus juris
panika (panické zděšení, podle řeckého boha pastýřů Pana), všeobecné zhroucení úvěru na burse, při němž vrhnou všechny strany najednou všechno zboží nebo cenné papíry na trh, a tak dochází k prudkému poklesu cen, příp. kursů
paradox, to, co se odchyluje od všeobecného mínění, zdánlivý protismysl, protimluv
paradoxní, zdánlivě protismyslný, neobyčejný, nezvyklý
paralelní, rovnoběžný
paralela, rovnoběžka; obdoba
paralysovat, ochromit, překonat, zneškodnit, zbavit účinku
parafráze, opis (výroku, řeči)
parliamentary return, parlamentní zpráva
paroxysmus, horečnatý záchvat, třeštění
parvenu, povýšenec, vyšinulec
parcela, pozemek, políčko
pasus, místo v knize nebo řeči
pathologie, nauka o chorobách
patria potestas, otcovská moc
patriarchální, rodinný
patrimoniální soud, dědičný soud pozemkových vlastníků, statkářů
patricijové, příslušníci politicky privilegovaných šlechtických rodin ve starém Římě, kteří měli státní moc a jako páni obecních pozemků a lichváři vykořisťovali plebejce
patron, ochránce, příznivec; mistr, šéf
pauper, nuzák, zchudlý člověk, žijící z almužny
pauperismus, hromadná chudoba, hromadná bída, nevyhnutelný produkt akumulace kapitálu
peculium, zvláštní majetek, oddělený majetek (na př. vojáků, otroků a p.)
peonství, zejména v Mexiku obvyklá forma vykořisťování zemědělských dělníků. „Peonáž je peněžní záloha na budoucí práci. Postup při těchto zálohách je stejný jako při obyčejné lichvě. Dělník nejen zůstává po celý život dlužníkem, tudíž nuceným dělníkem věřitele, nýbrž tento poměr se dědí v rodině i na pozdější pokolení, které tedy fakticky patří věřiteli“ (Marx)
peloponneská válka, boj mezi Athéňany a Sparťany o nadvládu v Řecku (431—404 př. n. 1.)
perfektum, minulost, minulý čas
periodický, pravidelně se vyskytující
periodicita, opakování v pravidelných intervalech, časových úsecích
periferie, obvod, vnější okruh
permanentní, trvalý, stálý
perpetuum mobile, mechanismus, který uveden jednou v pohyb, se pohybuje věčně
personifikovat, zosobňovat, zobrazovat v lidské podobě
petice, písemná žádost, prosba
pia fraus, zbožný podvod, klamání v dobrém úmyslu
piedestal, podstavec, základ
pieta, vděčná láska a starost, zbožná a láskyplná úcta
pilgrim fathers, poutníci, angličtí puritáni, kteří se vystěhovali roku 1620 do Ameriky a založili státy Nové Anglie
plagiát, literární krádež
plaidoyer, obhajovací řeč, obhajoba
plastická krev, krev bohatá na plasma
platonismus, učení řeckého filosofa Platona (viz toto)
plebejci, patriciji (víz toto) vykořisťované a potlačované masy lidu (drobní rolníci a řemeslníci) ve starém Římě, které si sice během V. a IV. stol. př. n. l. vybojovaly politickou rovnoprávnost, ale
hospodářsky upadaly a byly vystřídány otroctvím. Jejich masa klesla na starověký „proletariát“, kdežto jejich horní vrstva se smísila s patriciji v novou šlechtu císařské doby
plus, více, připočteno
pluralis majestatis, zvyk knížat mluvit
o sobě v množném čísle
plusquamperfektum, předminulý čas
point d'honneur, věc cti, otázka cti
pointa, hrot, vyvrcholení, vyhrocení myšlenky, vtipu
póly, (stěžejní body, koncové body zemské osy), dvě proti sobě stojící a vzájemně se podmiňující stránky nějakého protikladného jevu (magnetismus), protikladu
polarisace, tvoření, příp. oddělení dvou pólů
polarický, postavený proti sobě jako dva póly
polarita, protiklad dvou pólů, dvou nerozlučných stránek protikladu
politická ekonomie, věda o národním hospodářství
polygamie, mnohoženství
polytechnické školy, vysoké a střední školy technického směru
populace, lidnatost, přírůstek obyvatelstva
póry, maličké průliny, průduchy v pevném tělese
pórésní, průlinčitý, pórovitý, propustný
positivní, kladný, určitý, skutečný (opak: negativní)
positivita, vlastnost kladného pólu
post festum (po slavnosti), pozdě, s křížkem po funusu
potentát, panovník, vládce
potentia, podle sil, podle možností, potencionálně
potence, síla, výkonnost, mohutnost
pour le roi de Prusse (pro pruského krále), zbytečně, nadarmo, do koše na odpadky, pro kočku
praktika, způsob, jak se něco dělá
pregnantní, výstižný
premisa, předpoklad, první věta soudu
pretendent, nápadník, uchazeč o trůn
prekérní, nejistý, choulostivý, povážlivý
prima facie, podle prvního zdání, zdánlivě, na první pohled
primitivní, prvopočáteční, nedokonalý, neumělý, hrubý
Privy council, tajná rada anglického krále
privilegium, výsada
procedura, postup jednání
produkce, výroba
produkt, výrobek
produktivní, výrobní, tvůrčí
profánní, světský, všední
progrese, postup, vzestup, růst
progresivní, postupný, vzestupný, pokrokový
prohibice, zákaz, bránění
prohibitivní, zabraňující, působící jako zákaz
proporce, proporcionální, poměr, poměrný, v určitém poměru
propriété, majetek
pro rata, poměrně
proskribovat, dát do klatby, stihnout klatbou
prosperita, blahobyt, doba rozkvětu při průmyslovém cyklu
protekce, ochrana, ochranné clo
protekcionismus, ochranářství; ochrana domácí výroby vysokými dovozními cly na zahraniční výrobky
protestantismus, formy křesťanského náboženství, vzniklé za buržoasní revoluce v Evropě na počátku XVI. století
protijakobínské války, války Anglie proti francouzské revoluci (1793 až 1815)
publikovat, uveřejňovat
puritánství, přísně náboženský měšťácký směr v anglickém protestantismu, který se kolem roku 1600 oddělil od reformované církve
Q
quand même, i když, za všech okolností, vůbec
quasi, skoro jako, jakoby, rádoby
quid pro quo (jedno místo druhého), záměna
R
rabulistika, překrucování práva, sudičství
racionálně, rozumně, hospodárně
rachitický, stižený rachitidou (křivicí), pokřivený, slabý
reagencie, chem. látka, jejíž reakce dokazuje přítomnost jiné chemické látky
reakce, zpětné působení, zvrat, obrat; zpátečnictví
reálný, skutečný
realisovat, uskutečňovat; přeměnit hodnotu ze zbožní formy v peněžní, prodat zboží
realistický, zaměřený na skutečnost, životný, střízlivý
realita, skutečnost
redukovat, převádět, omezovat
reflektovat, obrážet, zrcadlit, odrážet
reflex, odlesk
reflexe, odrážení, zrcadlení; rozvažování
reformace, přeměna feudální křesťanské církve v „reformovanou měšťáckou církev“ (Engels) v první polovině XVI. stol., změna politických a společenských poměrů v tomto období
registrátor, pořadač, pořadatel
registrovat, zařadit, zaznamenat
regulární, pravidelný, normální, řádný
regulace, určení, předpis, úprava
reintegrovat, znovu zcelit, obnovit
rekonstruovat, znovu sestavit, uvést do původního stavu
rekonstrukce, obnova
relais, přípřež; systém relais, systém práce na směny
relativní, podmíněný, poměrný (opak: absolutní)
relikvie, ostatky (svatého), pozůstatek
renegát, odpadlík, odrodilec, který popírá, co dříve zastával
report, zpráva
representativní stát (zastupitelský stát), buržoasní státní forma, v níž vláda vychází přímo či nepřímo ze zastupitelských těles (parlamentů)
representovat, představovat, zastupovat
reprodukce, reprodukovat, obnova, nová produkce, znovu vyrábět, nahrazovat
residence, sídlo
residuum, zbytek, zůstatek
restaurace (obnovení), období reakce a znovunastolení panovnických rodů vyhnaných revolucí, které následovalo po anglické a francouzské revoluci
restaurovat, obnovit, opravit
resultát, výsledek
resumé, shrnutí, souhrn, stručný obsah
reverend (rev.), velebný pán, titul kněží v Anglii
revise, prohlídka, přezkoušení
revolta, vzpoura, povstání
revoluce průmyslová, změna v kapitalistickém výrobním způsobu koncem XVIII. století v Anglii, přechod od manufaktury k velkému průmyslu
revolucionovat, revolučně nalaďovat, způsobit převrat
revue, časopis
režim, způsob vlády
rival, rivalisovat, soupeř, závodit, soupeřit
robinsonády, povídky o osamělých ztroskotancích, fantasie, v nichž vystupuje jednotlivec mimo společnost (podle slavné knihy „Robinson Crusoe“ [1719] od Daniela Defoa)
rotace, otáčení, točivý pohyb
rutina, cvik, řemeslná obratnost, zručnost, získaná bezmyšlenkovitým cvikem
ryot, indický rolník, který odvádí statkáři naturální dávky
S
saldovat, vyrovnat, zaplatit, udělat uzávěrku účtu
saint-simonismus, socialistická sekta ve Francii, která se opírala o učení velkého utopisty Saint-Simona a po jeho smrti propagovala „poloburžoasní, poloproletářský socialistický systém“ (Marx), (bankovní reformu a úvěr jako hlavní páku společenské reformy). Saint-simonisté působili zejména v třicátých letech, kdy se zúčastnili různých revolučních spiknutí. Roku 1850 se definitivně rozpadli.
salto mortale, skok smrti
sanguinik, horkokrevný, lehce vznětlivý člověk
sankce, potvrzení, schválení
sankcionovat, potvrdit, schválit
sans phrase, bez okolků, beze všeho
satisfakce, uspokojení, zadostiučinění
savoir faire (umět dělat), dovednost, obratnost, zručnost
scholastika, abstraktní, hnidopišská školská filosofie středověké církve; scholastický, školometský, bez spojení se skutečností, praxí
scutching mill, tírna lnu, dílna na potírání lnu
secundum artem, podle umění, podle pravidel umění, podle theorie
sféra, kruh, okruh, oblast
selfacting mule, automatický spřádací stroj, samopřed
sentimentalita, citlivůstkářství, přílišné podléhání citům
servilní, otrocký, služebnický, podlézavý
sezóna, roční období, londýnská sezóna: čas, kdy se anglická aristokracie a buržoasie baví v hlavním městě
sinekura, bezpracný důchod, obrok, beneficium
sinekurista, obročník
sine qua non (bez něhož nelze), nutná věc, bez níž se nelze obejít
skalp, kůže stažená s hlavy
skrofulosa, krtičnatost
skrupulosita, úzkostlivost, pochybovačnost, trapná přesnost
slang, odborná řeč, hantýrka
sociologie, věda o společnosti
Sodoma a Gomora, města ve staré Palestině, jimž je v bibli přisuzována obzvláštní mravní zpustlost
sondovat, zkoumat, pátrat
sofisma, smyšlený důvod, klamný soud
sofista, stoupenec sofistiky, filosofického směru ve středověku (příp. ten, kdo používá stejné metody myšlení). Sofista napodobuje navenek dialektiku, ve skutečnosti však hrou s rozpory pojmů překrucuje pravdu a „dokazuje“ to, co si sám anebo jeho přikazovatel přeje. „Již Hegel právem prohlašoval, že pro všechno na světě se dají najít ‚důkazy’… To byla vždy metoda všech sofistů: vybírat příklady, které se vztahují na docela odlišné případy“ (Lenin)
speciální, zvláštní, jedinečný
specifický, zvláštní, svérázný
spekulace, výpočet, pouhá myšlenková konstrukce; v ekonomickém smyslu: odvážné podnikání na trhu nebo na burse, s cílem „vydělat peníze bez výroby“ (Marx)
spontánní, sám od sebe, samovolný, z vlastního popudu, živelný
sporadicky, ojediněle, roztroušeně, porůznu
squire, titul šlechtice nižšího stupně ve feudální Anglii (později prostě ve smyslu „blahorodí“)
stabilní, pevný, stálý, ustálený
stadium, úsek cesty, vývojový stupeň, stupeň
stagnace, klid, váznutí, ustrnutí, zbahnění
stagnovat, zastavit se, ustrnout
statika, nauka o klidu, učení o nepohyblivých tělesech, o rovnováze (opak: dynamika, nauka o pohybu)
statut, zákon, stanovy, řád
statutární, zákonný, ustanovený podle řádu, statutu
stereotypní (neměnným písmem), nezměněný, neměnný, stále stejný
stimulace, podnícení, podráždění
stipulovat, smluvit, určit, sepsat
stock jobbers, bursovní spekulanti, spekulanti s akciemi
stoický, vyrovnaný, neochvějný, stálý, v duchu stoicismu, řecké filosofické školy, která hlásala lhostejnost ke všem změnám a pohrdání bolestí
stupidní, tupý, omezený
sub, pod
subjekt, podmět, to, co je si sebe vědomo, to, co jedná, osoba (opak: objekt)
subjektivní, existující pouze v počitcích, ve vědomí; vědomý, osobní, lidský (opak: objektivní, předmětný, věcný)
subsidie, státní peněžitá pomoc, peněžní podpory
substance, látka, podstata
substrát, hmotný podklad
subsumovat, zahrnovat pod něco, přiřadit
sukcesivní, postupný
superintendent, vrchní dohližitel, ředitel
surpluspopulation, přelidněnost
superiorita, nadřazenost
surat, bavlna z města Surat v Indii, okres Bombay
surogát, náhražka
suspense, dočasné přerušení, dočasné zrušení
suverénní, svrchovaný, nezávislý, neomezený
symbol, znamení, znázornění, znak
symetrie, souměrnost, stejnost, shodnost
sympatie, soucit
synkretismus, bezzásadové spojení dvou bojujících stran nebo vzájemně si odporujících pouček
synonymní, smyslem totožný, souznačný
synthesa, sloučení, spojení věcí nebo pojmů (opak: analysa)
Š
šibolet, znamení, heslo
šikany, schválnosti, zlomyslné překážky
škála, stupnice, řada
T
talmudistický, doslovně vykládající, slovíčkářský (od talmud, židovský zákoník z II.—VI. století)
tautologie, pouhé opakování toho, co již bylo řečeno, nesprávná definice (definuje tím, co má být definováno)
taxa, pevná cena, odhadní cena
technologie, nauka o zpracování surovin na spotřební statky
tendence, úsilí, směr, vývojový směr, tíhnutí
terminologie, názvosloví, souhrn odborných výrazů
teritorium, území
teroristický, násilnický, používající zastrašování
theokrat, theokracie, kněz mající politickou moc, vláda kněží
theologie, bohosloví
theorema, poučka
titanský, obrovský, nadlidský
tomahawk, válečná sekera severoamerických Indiánů
tories, toryové, strana velkých a středních pozemkových vlastníkův Anglii, vznikla za restaurace Stuartů (kolem roku 1660). Přibližně od roku 1830 se jim říká konservativci. (Později ztratila tato strana svůj převážně agrární charakter.)
torso, nedokončené dílo, zlomek
Tower, londýnské vězení, státní vězení
trade-unions, anglické odbory
tradice, staré podání, zvyklost; tradiční, podle podání, podle obyčeje
transakce, provedení nějaké záležitosti, převod, směna, ujednání, obchod
transsubstanciace, přepodstatnění
tribut, poplatek, povinná daň
trichotomie, rozdělení na tři části
triviální, otřepaný, základní
troglodyt, obyvatel jeskyní
tropické klima, podnebí v tropech, tj. na té části země, která leží mezi dvěma obratníky
truckový systém, vyplácení dělníků ve zboží
turnaj, rytířský zápas
typický, příkladný, příznačný
typograf, knihtiskař
tyran, samovládce, despota, krutovládce
U
ultima Thule, krajní hranice (Thule byl mythický ostrov na nejvzdálenějším severu)
uniformní, stejný tvarem, podobou
universální, všeobjímající, všeobecný, všestranný
usurpátorský, uchvatitelský
usurpovat, uchvátit, protiprávně si přivlastnit, zmocnit se
utopie (země nikoho), neskutečný, neuskutečnitelný plán nebo návrh (podle románu anglického státního kancléře Thomase Mora, který vyšel roku 1515 a v němž More popisuje sociální zařízení vybájeného „ostrova Utopia“)
V
vandalismus, divoké, surové ničení
variabilní, proměnný
variabilita, proměnlivost
variabilní kapitál, část produktivního kapitálu přeměněná v pracovní sílu, tj. vynaložená na mzdy, která mění svou hodnotu ve výrobním procesu a kromě své hodnoty vyrábí ještě nadhodnotu
varianta, obměna textu, odchylka
variace, změna, obměna, střídání
vasal, feudální lenní pán, který musel konat válečné služby, poddaný
vegetace, rostlinstvo
vegetovat, živořit
verbatim, doslovně, v plném významu slova
verdikt, výrok porotců, soudní rozsudek
verse, pojetí, znění (zprávy)
vice versa, a obráceně, naopak
villicus, správce ve starém Římě, dozorce; otrok nebo propuštěnec, který měl pod dohledem ostatní otroky
vindikovat, osobovat si, přisuzovat si
virtuos, virtuosita, umělec, mistr svého oboru, mistrovství
vulgarisovat, činit hrubým, zplošťovat
vulgo, obecně, jak se říká, přezdívkou
vulgární ekonomie, buržoasní politická ekonomie, která (na rozdíl od klasické) nezkoumá buržoazní výrobní poměry, nýbrž „se omezuje na to, že systematicky a pedanticky seřazuje otřepané a samolibé představy buržoasních výrobních činitelů o jejich vlastním světě a prohlašuje je za věčné pravdy“ (Marx)
W
wearing-apparel, oděvní součásti (do výroby wearing-apparel patří: krejčovství, šití prádla, modistství, rukavičkářství, obuvnictví, kloboučnictví atd.)
wighové, strana anglické průmyslové buržoasie, která vznikla současně s toryi (viz toto), pozdější strana liberální
work práce
workhouse, pracovna
Y
Yankee, přezdívka pro anglicky mluvící obyvatele Spojených států yeomon, yeomanry, svobodní drobní sedláci ve feudální Anglii, nejnižší vrstva freeholderů (viz toto), třída mezi nižší šlechtou a nevolníky
Z
zenit, vrcholný bod, nejvyšší bod na nebi, nadhlavník
zintensivnění, zvýšení intensity, napětí, vypětí
zpauperisovaný, zbídačelý, nuzný, žijící z milodarů
Ž
žargon,odborná mluva, hantýrka žoviální,veselý, dobrosrdečný