Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel MarxGenerální rada Mezinárodního dělnického sdružení ústřednímu byru Aliance socialistické demokracie[273]

Londýn 9. března 1869

Občané!

Podle článku I našich stanov přijímají se do Mezinárodního dělnického sdružení

"všechny dělnické spolky, které sledují stejný cíl, tj. ochranu, pokrok a úplné osvobození dělnické třídy".

Protože dělnické sekce v jednotlivých zemích a dělnická třída v různých zemích mají rozdílné podmínky a také nynější stupeň jejich vývoje je velmi rozdílný, vyplývá z toho nezbytně, že i jejich teoretické názory, jež jsou odrazem skutečného hnutí, jsou rovněž rozdílné.

Avšak společné akce, které uskutečňuje Mezinárodní dělnické sdružení, výměna myšlenek usnadněná tiskovými orgány různých národních sekcí a konečně přímé diskuse na všeobecných kongresech dají jistě postupně vzniknout společnému teoretickému programu.

Úkolem generální rady tedy není kriticky zkoumat program Aliance. Nepřísluší nám zjišťovat, zda tento program je nebo není adekvátním výrazem proletářského hnutí. Nám jde jen o to, aby neobsahoval něco, co by bylo v rozporu s všeobecnou tendencí našeho sdružení, tj. s úplným osvobozením dělnické třídy.

Ve vašem programu je věta, která je z tohoto hlediska chybná. V článku 2 se říká:

"Usiluje (Aliance) především o politické, ekonomické a sociální vyrovnání tříd."[274]

Vyrovnání tříd, vzato doslova, směřuje k harmonii kapitálu a práce, kterou tak neodbytně hlásají buržoazní socialisté. Nikoli vyrovnání tříd, tento nerealizovatelný logický nesmysl, nýbrž naopak odstranění tříd je opravdovým tajemstvím proletářského hnutí a velkým cílem Mezinárodního dělnického sdružení.

Podíváme-li se však na kontext, v němž se tato fráze "výrovnání tříd" objevuje, zdá se, že tam proklouzla jako pouhé přepsání. Generální rada nepochybuje o tom, že ze svého programu rádi odstraníte větu, která by mohla vést k tak nebezpečným nedorozuměním.

Naše sdružení poskytuje v souladu se svými zásadami každé sekci možnost, aby svůj teoretický program svobodně formulovala, s výhradou, že tento program nesmí odporovat všeobecné tendenci Sdružení. Nic tedy nebrání tomu, aby se sekce Aliance změnily v sekce Mezinárodního dělnického sdružení.

Bude-li definitivně rozhodnuto, že se Aliance rozpustí a její sekce vstoupí do Internacionály, bude podle našeho organizačního řádu nutné informovat generální radu o místě a počtu členů každě nové sekce.

 
Z pověření generální rady
Mezinárodního dělnického sdružení


Napsal K. Marx 9. března 1869
Poprvé otištlno v brožuře
"Les prétendues scissions dans
L'lnternationale", Ženeva 1872
  Podle rukopisu
Přeloženo z francouzštiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

273 Když ústřední byro Aliance dostalo dopis generální rady z 22. prosince 1868 (viz tento svazek zde), jímž generální rada odmítla přijmout Alianci socialistické demokracie jako samostatnou mezinárodní organizaci do Internacionály, obrátilo se 27. února 1869 znovu na generální radu a prohlásilo, že je ochotno Mezinárodní alianci rozpustit, jestliže generální rada schválí její program a přijme do Internacionály jednotlivé místní sekce Aliance.

Dopis z 9. března 1869 je odpovědí generální rady na nový dopis Aliance. Napsal jej Marx, když se na jeho textu dohodl s Engelsem. Dopis byl jednomyslně schválen na zasedání rady 9. března 1869 a jeho text rozeslali dopisující tajemníci všem sekcím jako důvěrné sdělení. Poprvé byl uveřejněn v roce 1872 v důvěrném oběžníku generální rady "Domnělé rozkoly v Internacionále", který sestavili Marx a Engels. Dochovalo se několik jen nepatrně se od sebe lišících rukopisů tohoto dopisu: dva Marxovy koncepty, anglický a francouzský, konečný Marxův rukopis ve francouzském jazyce a kopie dopisu napsaná rovněž francouzsky neznámou rukou, s Marxovými korekturami. Hlavní obsah dokumentu vyložil Marx kromě toho ve svém dopise Engelsovi z 5. března 1869. Překlad pro Spisy byl pořízen podle konečného Marxova rukopisu srovnaného s textem vyšlým v roce 1872.

274 Článek 2 programu Aliance byl obsažen už v programu, který přednesl Bakunin na kongresu Ligy míru a svobody v září 1868 v Bernu. Na základě tohoto dopisu generální rady byl článek v dubnu 1869 pozměněn takto: "Usiluje především o úplné a defnitivní odstranění tříd a o politické, ekonomické a sociální zrovnoprávnění osob obojího pohlaví."