Marxistický internetový archív: Česká část

Marxistický internetový archív

 

Karel Marx
Bedřich Engels
Spisy

SVAZEK

16

září 1864 - červenec 1870

(podle vydání vydaného Nakladatelstvím politické literatury Praha, 1965)

Inaugurální adresa Mezinárodního dělnického sdružení, K. Marx
Prozatímní stanovy sdružení, K. Marx
Návrh rezolucí o podmínkách přijetí dělnických organizací do mezinárodního dělnického sdružení, K. Marx
Presidentu Spojených států Amerických Abrahamu Lincolnovi, K. Marx
*Dopis redaktorovi listu "Beobachter", K. Marx
*Redaktorovi listu "Beobachter" ve Stuttgartu", K. Marx
O Proudhonovi (Dopis J. B. Schweitzerovi), K. Marx
Pan Tidmann. Starodánská lidová píseň, B. Engels
Redakci listu "Social-Demokrat", K. Marx, B. Engels
Vojenská otázka v Prusku a německá dělnická strana, B. Engels
Prohlášení. Redakci listu "Social-Demokrat", K. Marx, B. Engels
*Noticka o brožuře "Vojenská otázka v Prusku a německá dělnická strana", B. Engels
*Původní návrh rezolucí o konfliktu v pařížské sekci, K. Marx
*Rezoluce ústřední rady o konfliktu v pařížské sekci, K. Marx
*Recenze Engelsovy brožury "Vojenská otázka v Prusku a německá dělnická strana", K. Marx
Prohlášení o příčinách přerušení spolupráce s listem "Social-Demokrat", K. Marx
*Prohlášení redakci listu "Berliner Reform", K. Marx
"President lidstva", K. Marx
Oprava. Redaktorovi listu "Der weisse Adler", K. Marx
Adresa Mezinárodního dělnického sdružení presidentu Johnsonovi, K. Marx
Mzda, cena a zisk, K. Marx
         Úvodem
         1. Výroba a mzdy
         2. Výroba, mzda, zisk
         3. Mzdy a oběživo
         4. Nabídka a poptávka
         5. Mzdy a ceny
         6. Hodnota a práce
         7. Pracovní síla
         8. Výroba nadhodnoty
         9. Hodnota práce
       10. Zisku se dosahuje při prodeji zboží za jeho hodnotu
       11. Různé části, na které se štěpí nadhodnota
       12. Všeobecný vztah mezi zisky, mzdami a cenami
       13. Nejdůležitější případy pokusů o zvýšení mezd nebo odporu proti jejich snížení
       14. Boj mezi kapitálem a prací a jeho výsledky
Proč se dělnická třída zajímá o Polsko?, B. Engels
        I. Redaktorovi listu "Commonwealth"
       II. Redaktorovi listu "Commonwealth"
      III. Aplikace národnostní doktríny na Polsko
Výstraha, K. Marx
Poznámky o válce v Německu, B. Engels
Instrukce delegátům prozatímní ústřední rady k jednotlivým otázkám, K. Marx
*Řeč na polském mítinku v Londýně 22.ledna 1867, K. Marx
*Oprava, K. Marx
*Návrh rezoluce o postoji Mezinárodního dělnického sdružení ke kongresu Ligy míru a svobody, K. Marx
*Recenze o prvním dílu Marxova "Kapitálu" pro "Zukunft", B. Engels
*Recenze o prvním dílu Marxova "Kapitálu" pro "Rheinische Zeitung", B. Engels
*Recenze o prvním dílu Marxova "Kapitálu" pro "Elberfelder Zeitung", B. Engels
*Recenze o prvním dílu Marxova "Kapitálu" pro "Düsseldorfer Zeitung", B. Engels
Feniané uvěznění v Manchesteru a Mezinárodní dělnické sdružení, K. Marx
Plagiátorství, K. Marx
*Recenze o prvním dílu Marxova "Kapitálu" pro "Beobachter", B. Engels
*Recenze o prvním dílu Marxova "Kapitálu" pro "Gewerbeblatt aus Württemberg", B. Engels
*Recenze o prvním dílu Marxova "Kapitálu" pro "Neue Badische Landeszeitung", B. Engels
*Recenze o prvním dílu Marxova "Kapitálu" pro "Demokratisches Wochenblatt", B. Engels
*Konspekt prvního dílu Marxova "Kapitálu", B. Engels

Kapitola první. Zboží a peníze
   I. Zboží o sobě
  II. Směnný proces zboží
 III. Peníze čili oběh zboží

   A. Míra hodnot (předpokládá se: zlato = peníze)
   B. Oběživo

   a). Metamorfóza zboží
   b). Oběh peněz
   c). Mince - známka hodnoty

   C. Peníze

   a). Tvorba pokladů
   b). Platidlo
   c). Světové peníze

Kapitola druhá. Přeměna peněz v kapitál
   I. Všeobecný vzorec kapitálu
  II. Rozpory všeobecného vzorce
 III. Koupě a prodej pracovní síly

Kapitola třetí. Výroba absolutní nadhodnoty
   I. Pracovní proces a zhodnocovací proces
  II. Konstantní a variabilní kapitál
 III. Míra nadhodnoty
 IV. Pracovní den
  V. Míra a masa nadhodnoty

Kapitola čtvrtá. Výroba relativní nadhodnoty
   I. Pojem relativní nadhodnoty
  II. Kooperace
 III. Dělba práce a manufaktura
 IV. Stroje a velký průmysl

   a) Stroje jako takové
   b) Přivlastňování pracovní síly stroji
   c) Továrna jako celek ve své klasické podobě
   c') nebo d) Boj dělníků proti továrnímu systému a strojům
   c") nebo e) Stroj a nadhodnota

*Recenze o prvním dílu Marxova "Kapitálu" pro "The Fortnightly Review", B. Engels
*Rezoluce o změně místa svolání kongresu Internacionály v roce 1868, K. Marx
*Rezoluce generální rady k projevu F. Pyata
Můj plagiát F. Bastiata, K. Marx
*Prohlášení generální rady o poměru britské vlády k carskému Rusku, K. Marx
*Návrh rezoluce o důsledcích používání strojů kapitalisty, předložený generální radou bruselskému kongresu, K. Marx
Předsedovi a představenstvu Všeobecného německého dělnického spolku, K. Marx
*Návrh rezoluce o zkrácení pracovního dne, předložený generální radou bruselskému kongresu, K. Marx
Čtvrtá výroční zpráva generální rady Mezinárodního dělnického sdružení, K. Marx
Vedení Schillerova ústavu, B. Engels
K rozpuštění lassallovského dělnického spolku, B. Engels
K rozpuštění lassallovského dělnického spolku (Dodatek), B. Engels
*O stycích Mezinárodního dělnického sdružení s anglickými dělnickými organizacemi, K. Marx
Jak dopis pana Gladstona Anglické bance z roku 1866 opatřil Rusku půjčku 6 miliónů liber šterlinků, K. Marx
*Prohlášení Německému dělnickému vzdělávacímu spolku v Londýně, K. Marx
Mezinárodní dělnické sdružení a Aliance socialistické demokracie, K. Marx
Zpráva o hornických bratrstvech v saských uhelných dolech, B. Engels
Generální rada Mezinárodního dělnického sdružení ústřednímu byru Aliance socialistické demokracie, K. Marx
Belgické masakry, K. Marx
Provolání k Národnímu dělnickému svazu Spojených států, K. Marx
Předmluva k druhému vydání "Osmnáctého brumairu Ludvíka Bonaparta", K. Marx
Karel Marx, B. Engels
Zpráva generální rady o dědickém právu, K. Marx
Zpráva generální rady IV. výročnímu kongresu Mezinárodního dělnického sdružení, K. Marx
*Návrh rezoluce generální rady o politice britské vlády vůči irským vězňům, K. Marx
Generální rada federální radě románského Švýcarska, K. Marx
Nekrolog, K. Marx
Předmluva k druhému vydání "Německé selské války", B. Engels
Anglická vláda a uvěznění feniané, K. Marx
Generální rada Mezinárodního dělnického sdružení členům výboru ruské sekce v Ženevě, K. Marx
Důvěrné sdělení, K. Marx
*Návrh rezoluce generální rady o listu "Bee-Hive", K. Marx
*Prohlášení generální rady Mezinárodního dělnického sdružení o pronásledování členů francouzských sekcí, K. Marx
*Návrh rezoluce generální rady o "Francouzské federální sekci v Londýně", K. Marx
*Rezoluce generální rady o svolání kongresu do Mohuče, K. Marx
Výboru Sociálně demokratické dělnické strany, K. Marx, B. Engels
*Rezoluce generální rady o federálním výboru románského Švýcarska, K. Marx
Výluka stavebních dělníků v Ženevě, K. Marx
Důvěrné sdělení všem sekcím, K. Marx
*Program pro kongres Internacionály v Mohuči, K. Marx

Z Marxovy a Engelsovy rukopisné pozůstalosti

*Náčrt nepronesené řeči o irské otázce, K. Marx
*Náčrt přednášky o irské otázce, přednesené 16. prosince 1867 v Německém dělnickém vzdělávacím spolku v Londýně, K. Marx
*Dějiny Irska, B. Engels
          Přírodní podmínky
          Staré Irsko
*Z fragmentů k "Dějinám Irska", B. Engels
*Poznámky k předmluvě pro sborník irských písní, B. Engels

Přílohy

*Provolání ústřední rady k dělnickým spolkům
Zpráva stálého výboru o svolání kongresu a konference, opravená a přijatá ústřední radou na zasedání z 25. července 1865
*Z dopisu Jenny Marxové Johannu Philippu Beckerovi z 29. ledna 1866
*Dopis listu "Echo de Verviers"
*Záznam Marxovy řeči o poměru Mazziniho k Mezinárodnímu dělnickému sdružení
*Stanovy a organizační řád Mezinárodního dělnického sdružení
*Záznam Marxovy řeči na oslavách výročí založení Německého dělnického vzdělávacího spolku v Londýně 28. února 1867
Výzva generální rady k lausannskému kongresu
*Záznam Marxovy řeči o statistice v nové Modré knize
*Záznam Marxovy řeči o postoji Mezinárodního dělnického sdružení ke kongresu Ligy míru a svobody
Zpráva generální rady Mezinárodního dělnického sdružení kongresu v Lausanne roku 1867
*Z dopisu Jenny Marxové J. Ph. Beckerovi kolem 5. října 1867
*Záznam Marxovy přednášky o irské otázce proslovené v Německém dělnickém vzdělávacím spolku v Londýně 16. prosince 1867
*Záznam Marxovy řeči o důsledcích používání strojů kapitalisty
*Záznam Marxovy řeči o zkrácení pracovní doby
Výzva k německým dělníkům v Londýně
*Záznam Marxovy řeči o vlivu konkurence v bavlnářském průmyslu na postavení dělnictva ve Francii
*Rezoluce generální rady o programu basilejského kongresu
*Záznam dvou Marxových řečí o pozemkovém vlastnictví
*Záznam Marxovy řeči o dědickém právu
*Záznam dvou Marxových řečí o všeobecném vzdělání v moderní společnosti
Provolání Ligy půdy a práce k dělníkům a dělnicím ve Velké Británii a Irsku
*Záznam dvou Marxových řečí o politice britské vlády vůči irským vězňům
Články Jenny Marxové o irské otázce
          I
         II
        III
        IV
         V
        VI  Agrární zločiny v Irsku
       VII  Smrt Johna Lynche
      VIII  Dopis z Anglie
*Záznam Marxovy řeči o listu "Bee-Hive"
*Obsah Marxova dopisu výboru Sociálně demokratické dělnické strany
*Záznam Marxovy řeči o rozkolu v románské federaci

__________________________________

Poznámka:

* Nadpisy článků označené hvězdičkou doplnila redakce Marxových a Engelsových Spisů podle německého vydání. (Pozn. red.)