Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx*Prohlášení generální rady Mezinárodního dělnického sdružení o pronásledování členů francouzských sekcí[365]


Při posledním údajném spiknutí francouzská vláda nejenže zatkla mnoho členů našich pařížských a lyonských sekcí, ale ještě ve svých orgánech tvrdila, že Mezinárodní dělnické sdružení se na tomto údajném spiknutí podílelo.

Podle znění našich stanov je samozřejmě předním úkolem všech našich sekcí v Anglii, na kontinentě i ve Spojených státech působit nejen jako centra pro organizování dělnické třídy, ale také podporovat ve svých zemích každé politické hnutí směřující k dosažení našeho konečného cíle, tj. ekonomického osvobození dělnické třídy. Zároveň však zavazují stanovy všechny sekce našeho sdružení jednat otevřeně. I když se ve stanovách o této otázce výslovně nemluví, sama podstata Sdružení, ztotožňujícího se s dělnickou třídou, vylučuje jakoukoli formu tajného spolku. Konspiruje-li dělnická třída, jež tvoří hlavní masu každého národa, vytváří všechno jeho bohatství a jejímž jménem údajně vládne i uzurpátorská moc, konspiruje veřejně, tak jako konspiruje slunce proti tmě, plně si vědoma toho, že neexistuje žádná zákonná moc, která by nevycházela z ní.

Jestliže i ostatní okolnosti spiknutí, jež francouzská vláda odhaluje, jsou stejně nepravdivé a nepodložené jako její urážky Mezinárodního dělnického sdružení, řadí se toto poslední spiknutí důstojně po bok oběma předchozím[366], z nichž už se stala všeobecně známá groteska. Rozruch kolem našich francouzských sekcí a násilná opatření proti nim slouží výhradně jedinému cíli, a to jsou machinace s plebiscitem.Navrhl K. Marx 3. května 1870
Otištěno jako leták "Declaration
of the General Council
of the International Working
Men's Association",
4. května 1870
  Podle Marxova rukopisu,
vlepeného do protokolů
generální rady
srovnáno s textem letáku
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

365 Vláda Napoleona III. chtěla upevnit své otřesené pozice, a proto uspořádala 8. května 1870 plebiscit. Otázky však byly formulovány tak, že nebylo možné vyslovit se proti politice druhého císařství a nevyjádřit se tím zároveň i proti veškerým demokratickým reformám. Pařížská federace Internacionály a federální komora dělnických spolků v Paříži vydaly 24. dubna 1870 manifest, v němž tento demagogický manévr odhalily a vyzývaly dělnictvo, aby se hlasování neúčastnilo.

Členové pařížské federace byli v předvečer plebiscitu zatčeni. Byli obviněni z přípravy spiknutí, jehož cílem mělo být zavraždění Napoleona III. Současně začalo pronásledování členů Internacionály v Lyonu, Rouenu, Marseille a jiných francouzských městech. Od 22. června do 5. července 1870 probíhal třetí proces proti členům pařížské federace Internacionály. Vyšlo najevo, že obvinění bylo křivé; zatčení nebyli odsouzeni pro účast na údajném spiknutí, ale pro členství v Internacionále.

Prohlášení, které sestavil Marx, přijala generální rada na svém zasedání z 3. května 1870; jeho text v anglickém znění vyšel pak také jako leták a byl uveřejněn v listech "The Daily Telegraph" ze 4. května 1870 a "The Eastern Post" ze 7. května 1870 s podpisy členů generální rady. Francouzský překlad, který pořídil sám Marx, byl otištěn v "Marseillaise", čís. 138 ze 7. května 1870, "Liberté", čís. 150 z 8. května 1870, "Égalité", čís. 20 ze 14. května 1870, aj.; německy vyšlo prohlášení ve "Volksstaat", čís. 38 z 11. května 1870, a "Vorbote", čís. 5 z května 1870. Ve Spisech je prohlášení přeloženo podle Marxova anglického rukopisu, který byl vlepen do protokolu generální rady z 3. května 1870.

"The Daily Telegraph" ["Denní telegraf"] - původně liberální, od osmdesátých let 19. století konzervativní deník; vycházel pod tímto názvem v Londýně od roku 1855 do roku 1937; roku 1937 splynul s "The Morning Post" a od té doby vychází jako "Daily Telegraph and Morning Post".

"The Eastem Post" ["Východní pošta"] - dělnický týdeník; vycházel v Londýně od roku 1868 do roku 1873. Od února 1871 do června 1872 to byl orgán generální rady Internacionály.

"La Marseillaise" - francouzský deník, orgán levých republikánů; vycházel od prosince 1869 do září 1870 v Paříži; byly v něm uveřejňovány materiály o činnosti Internacionály a dělnickém hnutí.

366 První proces s pařížským vedením Internacionály se konal v březnu 1868. Druhý 22. května až 19. června 1868.