Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx*Návrh rezoluce generální rady o listu "Bee-Hive"[363]


Vzhledem k tomu:

1. že generální rada Mezinárodního dělnického sdružení doporučovala jednotlivým sekcím Internacionály na kontinentě i ve Spojených státech, aby si předplácely "Bee-Hive" jako oficiální orgán generální rady a orgán zastupující hnutí dělnické třídy v anglickém tisku;

2. že "Bee-Hive" nejenže v oficiálních zprávách generální rady vynechával rezoluce, které by se mohly znelíbit jeho příznivcům, ale metodou zamlčování soustavně překrucoval smysl celé řady zasedání generální rady;

3. že "Bee-Hive" zejména po nedávné změně majitele[364] se stále ještě vydává za výlučný orgán dělnické třídy, zatímco se z něho fakticky stal orgán skupiny kapitalistů, která chce řídit proletářské hnutí a využívat je k prosazování svých vlastních třídních a stranických záměrů -

usnesla se generální rada Mezinárodního dělnického sdružení na svém zasedání z 26. dubna 1870 jednomyslně přerušit s "Bee- Hive" veškeré styky a veřejně oznámit tuto rezoluci jednotlivým sekcím v Anglii, na kontinentě a ve Spojených státech.Navrhl K. Marx 3. května 1870
Otištěno v "Der Volksstaat",
čís. 38 z 11. května 1870
  Podle Marxova rukopisu,
vlepeného do protokolů
generální rady
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

363 List "Bee-Hive" byl podle usnesení generální rady z 22. listopadu 1864 prohlášen za oficiální orgán Mezinárodního dělnického sdružení, což bylo oznámeno v příloze k prvnímu vydání Inaugurální adresy a Prozatímních stanov. Jenže list, který byl v úzkém styku s reformistickými předáky tradunionů a představiteli radikální buržoazie, fakticky setrval na pozicích liberálního tradeunionismu a vůči Sdružení zaujímal obojaké stanovisko. Zdržoval uveřejňování dokumentů Internacionály, falšoval je a svévolně nakládal se zprávami ze zasedání generální rady. Obzvlášť hanebně se zachoval "Bee-Hive", jak psal Engels v dopise Marxovi 1. listopadu 1869, vůči irskému národně osvobozeneckému hnutí, když odmítl otisknout rezoluci na obranu fenianů. Po několika výstrahách generální rady a po četných stížnostech členů Internacionály z různých zemí projednával se postoj redakce "Bee-Hive" 26. dubna 1870 v generální radě. Marx pronesl obšírný projev, který se dochoval jen ve stručném protokolárním záznamu (viz tento svazek zde); byl pověřen, aby připravil pro tisk rezoluci k této otázce. Text rezoluce přednesl Marx na zasedání rady 3. května a otištěn byl v listu "Volksstaat", čís. 38 z 11. května 1870. Rezoluce byla uveřejněna také v časopise "Vorbote", čís. 5 z května 1870, a v mnoha jiných orgánech Internacionály. Text rezoluce se dochoval zapsán Marxovou rukou na listě vlepeném do protokolu zasedání generální rady ze 17. května 1870.

364 V roce 1869 koupil a vydával list "Bee-Hive" liberální buržoa Samuel Morley.