Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx



Adresa Mezinárodního dělnického sdružení
presidentu Johnsonovi
[117]



Andrew Johnsonovi, presidentu Spojených, států

Vážený pane,
démon "zvláštní instituce"[118], za jehož vládu povstal ve zbrani Jih, nemohl dovolit, aby jeho ctitelé čestně podlehli v otevřeném boji. Co začal zradou, musel nutně dokončit podlostí. Jako válka Filipa II. za inkvizici zplodila Gérarda, tak otrokářská válka Jeffersona Davise zplodila Boothe.

Nechceme plýtvat slovy bolesti a hněvu, když srdce obou světů překypují pohnutím. Dokonce i zjednaní pomlouvači, kteří se rok od roku a den za dnem vytrvale jako Sisyfos namáhali, aby Abrahama Lincolna a velkou republiku, v jejímž čele stál, morálně ubili, stojí teď celí zděšení před tímto všeobecným výbuchem hněvu lidu a jeden druhého předstihují v řečnických květech, jimiž zasypávají Lincolnův otevřený hrob. Teď konečně přišli na to, že to byl člověk, který se nedal zlomit nezdary ani opojit úspěchy, který šel nezlomně za svým velkým cílem, nikdy z něho v zaslepeném spěchu nic neslevil, klidně vážil své kroky, nikdy se nevracel zpět, nikdy se nedal unést vlnou sympatií lidu, neklesal na mysli, když se tep lidu zpomalil; tvrdé činy mírnil dobrým srdcem, scény temných vášní prosvětloval humorným úsměvem a svou titánskou práci konal tak skromně a prostě, jako vladaři z boží milosti vykonávají malicherné záležitosti s nabubřelou pompou; zkrátka byl jedním z těch vzácných lidí, kteří zůstávají dobří, i když se stanou slavnými. A tento nevšední a dobrý člověk byl tak skromný, že svět v něm poznal hrdinu, teprve když už padl jako mučedník.

Čest být uveden vedle takového vůdce náleží druhé oběti démonů otroctví - panu Sewardovi. Cožpak nebyl ve chvíli, kdy všichni kolísali, tak prozíravý, že moudře předvídal a odvážně předpověděl "nevyhnutelný konflikt"?[119] Nezůstal v těch nejtěžších hodinách tohoto konfliktu věrný římanské povinnosti nikdy nepřestat věřit v republiku a v její hvězdy? Upřímně doufáme, že on i jeho syn se uzdraví, vrátí se k veřejné činnosti a dostane se mu zasloužené úcty dřív než za "90 dnů".[120]

Po skončení hrozné občanské války, o níž se dá sotva říci — vezmeme-li v úvahu její obrovské rozměry a široký rozsah a srovnáme to se stoletou, třicetiletou a třiadvacetiletou válkou Starého světa,[121] že trvala 90 dnů — Vám, pane presidente, připadl úkol pomocí zákona vykořenit to, co bylo poraženo mečem, stát v čele těžkého úkolu politické přestavby a sociální obrody. To, že jste si hluboce vědom svého velkého poslání, Vás uchrání, abyste ze svých vážných úkolů nic neslevil. Nikdy nezapomenete, že americký lid, když zahajoval novou éru, éru osvobození práce, vložil odpovědnost za vedení na dva muže práce: jedním z nich byl Abraham Lincoln a druhým je Andrew Johnson.

Jménem Mezinárodního dělnického sdružení v Londýně 13. května 1865 podepsána ústřední rada:

Karl Kaub, Edwin Coulson, F. Lessner, Karl Pfänder, N. P. Hansen, Karl Schapper, William Dell, Georg Lochner, Georg Eccarius, John Osborne, P. Petersen, A. Janks, H. Klimosch, John Weston, H. Bolleter, B. Lucraft, J. Buckley, Peter Fox, N. Salvatella, Georg Howell, Bordage, A. Valltier, Robert Shaw, J. Longmaid, W. Morgan, G. W. Wheeler, J. D. Nieass, W. Worley, D. Stainsby, F. de Lassassie, J. Carter, Emile Holtorp — tajemník pro Polsko; Karel Marx — tajemník pro Německo; H. Jung — tajemník pro Švýcarsko; E. Dupont - tajemník pro Francii; J. Whitlock — tajemník pro finanční záležitosti; G. Odger — předseda; W. R. Cremer — čestný generální tajemník



Napsal K. Marx
mezi 2. a 9. květnem 1865
Otištěno v " The Bee-Hive Newspaper",
čís. 188 z 20. května 1865
  Podle textu novin
Přeloženo z angličtiny



__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

117 14. dubna 1865 zavraždil herec Booth, agent plantážníků z Jihu a newyorských bankéřů, presidenta Abrahama Lincolna; presidentem USA se stal Andrew Johnson, který do té doby byl vicepresidentem. Na základě těchto událostí se ústřední rada usnesla na zasedání z 2. května 1865 napsat poselství americkému lidu. Na zasedání z 9. května seznámil Marx radu s textem "Adresy Mezinárodního dělnického sdružení presidentu Johnsonovi", který sám napsal a který byl presidentovi odevzdán prostřednictvím amerického vyslance Adamse. Poprvé byla tato adresa otištěna v listu "Bee-Hive Newspaper", čís. 188 z 20. května 1865, a pak v "Reynolds's Newspaper", čís. 771 z 21. května 1865, a v "New-York Daily Tribune" z 1. června 1865.

118 Tak nazval otrokářský systém jeden z vůdců jižanů James Stephens ve své řeči na obranu otroctví 19. března 1861.

119 Jde o prohlášení Williama Sewarda, které učinil 25. října 1858 na mítinku v Rochesteru, kde mluvil o "nevyhnutelném konfliktu", který podle jeho slov měl ze Spojených států udělat buď "národ otrokářů", nebo "národ svobodné práce". (,,New-York Daily Tribune" z 28. října 1858). V den Lincolnova zavraždění 14. dubna 1865 byl spáchán atentát i na Sewarda; Seward i jeho syn byli těžce raněni.

120 15. dubna 1861 vyhlásila Lincolnova vláda jako odvetné opatření proti vojenským akcím vzbouřenecké Konfederace jižních států mobilizaci 75 000 dobrovolníků. Počítala s tím, že do tří měsíců bude konflikt zlikvidován; fakticky skončila občanská válka v USA teprve v roce 1865.

121 Je míněna stoletá válka (1337-1453) mezi Francií a Anglií a třicetiletá válka (1618-1648), která zachvátila celou Evropu, ale odehrávala se hlavně v Německu; třiadvacetiletou válkou rozumí Marx válku evropských koalicí proti Francouzské republice a napoleonské Francii, která trvala od roku 1792 do roku 1815.