Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel MarxOprava.[115]
Redaktorovi listu "Der weisse Adler"Když byly na polském mítinku, který se konal 1. března v Londýně, přijaty dva návrhy pánů Bealese a Leversona, o kterých jste se zmínili ve 30. čísle Vašeho listu, podal pan Peter Fox (Angličan) jménem Mezinárodního dělnického sdružení návrh,

"aby bylo uznáno, že sjednocené a nezávislé Polsko je nezbytnou podmínkou demokratické Evropy, a dokud tato podmínka nebude splněna, revoluční vítězství na kontinentě mohou být jen krátkými předehrami k dlouhým obdobím panství kontrarevoluce".

Po krátkém historickém nástinu útrap, které postihly Evropu v důsledku toho, že Polsko ztratilo svobodu, a v důsledku dobyvačné politiky Ruska, poukázal pan P. Fox na to, že postoj liberální strany v této otázce není totožný se stanoviskem demokratické společnosti, jejímž jménem mluví. Heslem konzervativní Evropy je: porobená Evropa s porobeným Polskem jako základnou. Naproti tomu heslem Mezinárodního dělnického sdružení je: svobodná Evropa opírající se o svobodné a nezávislé Polsko.

Pan Eccarius (německý dělník, místopředseda Mezinárodního dělnického sdružení) návrh podporoval a podrobně rozebral účast Pruska při různých děleních Polska. Skončil slovy: "Zánik pruské monarchie — je conditio sine qua non[a] pro vytvoření Německa a obnovení Polska."

Pan Le Lubez, francouzský člen Mezinárodního dělnického sdružení, se rovněž vyslovil se rovněž vyslovil pro tento návrh, který byl přijat jednomyslně a za neutuchajících projevů souhlasu celého shromáždění.

"Daily News"[116] a některé jiné "liberální" londýnské deníky neotiskly tuto část zprávy, neboť měly zlost na úspěch Mezinárodního dělnického sdružení, bez jehož přispění by se ostatně polský mítink v St. Martin's Hallu vůbec nekonal. Zádám Vás jménem Mezinárodního dělnického sdružení, abyste otiskli tuto opravu.

Londýn atd.

H. Jung, dopisující tajemník
Mezinárodního dělnického sdružení
pro ŠvýcarskoNapsal K. Marx 13. dubna 1865
Otištěno s nepatrnými změnami
v "Der weisse Adler",
čís. 48 z 22. dubna 1865
  Podle rukopisu
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a — nezbytná podmínka. (Pozn. red.)


115 Mítink, o kterém se mluví v uvedené Opravě, se konal v Londýně v St. Martin's Hallu 1. března 1865. Při přípravě a organizaci tohoto shromáždění věnovaného výročí polského povstání z let 1863-1864 sehrála významnou úlohu ústřední rada. Ve zvláštním usnesení z 21. února 1865 vyzvala všechny své členy a stoupence, aby toto shromáždění podporovali. Anglický buržoazní tisk, mimo jiné i londýnský liberální deník "Daily News", uveřejnil projevy buržoazních radikálů (Bealese, Leversona aj.), pomlčel však o rezoluci navržené jménem Internacionály a o projevech členů ústřední rady Petra Foxe a Eccaria. Nezkrácenou zprávu o mítinku v St. Martin's Hallu přinesl list "Bee-Hive Newspaper", čís. 177 z 4. března 1865. Marx jí použil, když psal tuto Opravu, určenou pro curyšský list "Der weisse Adler" ["Bílý orel"], který přinesl zkomolenou zprávu převzatou z anglických novin.

Rukopis této opravy, který Marx přiložil k svému dopisu Hermannu Jungovi z 13. dubna 1865, se zachoval; Jung jako dopisující tajemník pro Švýcarsko jej měl poslat redakci listu s průvodním dopisem. Oprava byla s nepatrnými změnami otištěna v listu "Der weisse Adler", čís. 48 z 22. dubna 1865, s podpisem H. Junga.

116 "The Daily News" ["Denní zprávy"] — anglické liberální noviny, orgán průmyslové buržoazie; vycházely v Londýně v letech 1846-1930.