Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx*Rezoluce generální rady k projevu F. Pyata[217]


Vzhledem k tomu, že

1. belgický parlament právě prodloužil o tři roky platnost zákona, podle něhož může belgická výkonná moc vypovědět kteréhokoli cizince ze země;

2. je nedůstojné Mezinárodního dělnického sdružení svolat kongres do takového místa, kde by byl vydán na pospas místní policii;

3. článkem 3 stanov Mezinárodního dělnického sdružení se generální radě uděluje právo změnit v případě nutnosti místo svolání kongresu;

usnáší se generální rada svolat kongres Mezinárodního dělnického sdružení na 5. září 1868 do Londýna.Navrženo 2. června 1868
Otištěno v " The Bee-Hive Newspaper",
čís. 347 ze 6. června 1868
  Podle textu protokolů
generální rady
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

216 Lausannský kongres Internacionály v roce 1867 se usnesl, že příští řádný kongres v roce 1868 se bude konat v Bruselu. 24. února 1868 vyzvala generální rada všechny sekce, aby začaly připravovat program kongresu. Belgický ministr spravedlnosti Jules Bara však 16. května 1868 prohlásil v poslanecké sněmovně, že nedovolí, aby kongres byl svolán do Bruselu, a vyzval poslance k prodloužení platnosti zákona o cizincích z roku 1835, podle něhož mohl být každý cizinec obviněn z politické nespolehlivosti a vypovězen ze země. Proto předložil Marx na zasedání generální rady z 25. května návrh, aby kongres svolaný do Bruselu byl přeložen jinam. Rezoluce, kterou napsal Marx, byla přečtena na zasedání rady 2. června.

Barův návrh a prolongace zákona o cizincích, která po něm následovala, vyvolaly v Belgii velkou nespokojenost. Bruselská sekce Internacionály předložila ministrovi protest, jenž byl uveřejněn v listu "Tribune du Peuple", čís. 5 z 24. května 1868.

Když generální rada obdržela dopis od vedoucích představitelů bruselské sekce De Paepa a Vandenhoutena, kteří doporučovali nedělat vládě žádné ústupky, protože by tím byla ohrožena další existence Internacionály v Belgii, generální rada na zasedání z 16. června rezoluci z 2. června odvolala a místem svolání řádného kongresu zůstal Brusel.

Text rezoluce je obsažen v protokolu generální rady z 2. června 1868 a otištěn také v listu "Bee-Hive Newspaper", čís. 347 ze 6. června 1868.