Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx*Rezoluce generální rady k projevu F. Pyata[217]


Generální rada Mezinárodního dělnického sdružení odmítá jakoukoli odpovědnost za řeč, kterou pronesl na veřejném shromáždění v londýnském Cleveland Hallu Félix Pyat, jenž se Sdružením nemá nic společného.Navrhl K. Marx 7. července 1868
Otištěno v "La Liberté",
čís. 55 z 12. července 1868
a v "La Tribune du Peuple",
čís. 7 z 26. července 1868
  Podle textu protokolů
generální rady
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

217 29. června 1868 se konalo v Cleveland Hallu v Londýně shromáždění u příležitosti výročí červnového povstání pařížského proletariátu z roku 1848. Francouzský maloburžoazní demokrat Félix Pyat tu pronesl projev, v němž přímo vyzýval k teroristickým akcím proti Napoleonovi III. Bruselský list "Cigale" označil Pyata ve zprávě o tomto shromáždění za jednoho z vůdců Internacionály. Toto tvrzení opakovaly i jiné noviny. Poněvadž generální rada měla za to, že by to mohlo Internacionálu diskreditovat v očích dělníků a Bonapartově vládě posloužit za vítanou záminku k pronásledování členů Internacionály ve Francii a v Belgii, usnesla se na svém zasedání ze 7. červenec 1868 na Marxův návrh desavuovat Pyatův projev a uveřejnit k němu tuto rezoluci.

Když se rezoluce objevila v tisku, došlo ve francouzské sekci v Londýně, jejímž členem byl Pyat, k rozkolu. Představitelé proletářské části (Eugene Dupont, Hermann Jung, Paul Lafargue aj.) ze sekce na znamení nesouhlasu s Pyatovou dobrodružnou a provokační taktikou vystoupili. Ačkoli Pyatova skupina už neměla spojení s Internacionálou, vystupovala nadále jejím jménem a často podporovala protiproletářské skupiny, které bojovaly proti Marxově linii v generální radě. 10. května 1870 se generální rada distancovala od této skupiny oficiálně (viz tento svazek, zde).

Text rezoluce se dochoval v protokolu generální rady ze 7. července 1868. Rezoluce byla poprvé otištěna v listu "Liberté'', čís. 55 z 12. července 1868, a pak přetištěna ještě v "Cigale", čís. 29 z 19. července 1868, v "Tribune du Peuple", čís. 7 z 26. července 1868, a v jiných novinách.

"La Liberté" ["Svoboda"] - belgický demokratický list, který vycházel v Bruselu od roku 1865 do roku 1873; od roku 1867 orgán Mezinárodního dělnického sdružení v Belgii.

"La Cigale" ["Cikáda"] - týdeník francouzských levých republikánů, který vycházel od prosince 1867 do července 1869 v Bruselu; byl v úzkém spojení s Pyatovou skupinou v Londýně.