Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx a B. EngelsVýboru Sociální demokratické dělnické strany[369]


86, Mornington Street,
Stockport Road, Manchester
Londýn 14. června 1870

Drazí přátelé,

dnes jsem dostal dopis od Stumpfa (z Mohuče), v němž mi mimo jiné píše:

"Liebknecht mě pověřil, abych Ti napsal, že vzhledem k volbám do Říšského sněmu, které se mají konat právě v této době, by bylo lepší, kdyby se zde kongres konal až 5. října. Stuttgartský sjezd[370] se minulé pondělí také usnesl na tomto datu. Geib prý byl pověřen, aby Ti to napsal."

Liebknecht by měl, stejně jako ostatní členové Internacionály, znát alespoň stanovy, v nichž se výslovně říká:

"§ 3. Generální rada může v nutném případě změnit místo zasedání kongresu, nemá však právo jej odložit."

Když jsem se v generální radě přimlouval za vaši naléhavou nabídku, aby byl kongres přeložen do Německa; měl jsem samozřejmě za to, že jste vzali v úvahu všechny okolnosti. O odložení termínu nemůže být podle stanov ani řeči.

A ještě jedna pasáž ve Stumpfově dopisu mě znepokojuje.

Říká tam:

"Právě jsem se vrátil od starosty. Žádá, aby se nějaký solventní občan zaručil za to, že v případě, že schweitzcrovci vyvolají rvačku, bude městu uhrazena škoda za eventuální poškození kurfiřtského mramorového sálu, který nám bude ke konání kongresu propůjčen atd."

Navrhli jste města Mohuč, Darmstadt nebo Mannheim, a tím jste vůči generální radě převzali odpovědnost za to, že se kongres může konat v kterémkoli z těchto měst, aniž dojde ke skandálům, které by Internacionálu a zejména německou dělnickou třídu před celým světem zesměšnily. Doufám, že budou v tomto směru podniknuta všechna potřebná bezpečnostní opatření.

Jaký je početní poměr mezi schweitzerovci a vašimi lidmi v Mohuči a okolí?

Jestliže není možné skandálu zabránit, je třeba postarat se předem o to, aby odpovědní za něj byli ti, kdo jej vyvolají. V listech "Volksstaat", "Zukunft" a jiných vám dostupných německých novinách by měl být odhalen plán pruské policie, která, když nemůže zabránit konání kongresu Internacionály v Mohuči přímo, bude jej chtít za pomoci svého nástroje, schweitzerovské organizace, zmařit nebo znemožnit jeho klidný průběh. Jakmile toto v Německu proběhne, zařídí generální rada, aby podobné zprávy byly uveřejněny v Londýně, Paříži atd. Konflikt s panem Bismarckem si Internacionála ještě může dovolit, naprosto však ne údajně spontánní "německo-nacionální rvačky dělníků" pod hlavičkou "zásadového boje".

Doufám, že Stumpf spolu s vámi obstará pro delegáty levné ubytování.

Salut et fraternité[a]

Karel Marx

Využívám této příležitosti a posílám výboru srdečný pozdrav. Od té doby, co páni schweitzerovci ve Forstu sdělili starostovi předem svůj záměr vyprovokovat rvačku a starosta ponechal celé věci volný průběh, je souvislost těchto pánů s policií nabíledni. Možná že by se Stumpf mohl prostřednictvím mohučského starosty pánů schweitzerovců dotázat, mají-li za úkol "mlátit". Mimochodem by bylo na čase pranýřovat tyto lidi všude v tisku jako vyložené policejní agenty a kdyby se zase někde pokusili "mlátit", zmlátit je jaksepatří také. Na kongresu to samozřejmě nejde, ale mohli by do té doby dostat takový výprask, že by jim to stačilo na hodně dlouho. Jak líčí tyto veci pan Bismarck v anglickém tisku, vysvítá z přiloženého výstřižku, který se objevuje ve všech novinách. ,,North German Correspondence" je Bismarckův orgán založený z welfského fondu.[371]

Se srdečným pozdravem

B. EngelsNapsal B. Engels 14. června 1870
Otištěno v "Der Volksstaat",
čís. 51 z 26. června 1872
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a S bratrským pozdravem. (Pozn. red.)


369 Dopis výboru německé Sociálně demokratické dělnické strany napsali Marx a Engels 14. června 1870 v souvislosti s kongresem Internacionály, jenž se měl konat v září 1870. Když se generální rada 17. května 1870 usnesla svolat řádný kongres do Mohuče, napsal Stumpf z Liebknechtova pověření 11. června Marxovi dopis, v němž jej žádal, aby se kongres konal až v říjnu, poněvadž v září se mají v Německu konat volby do Říšského sněmu, 12. června se se stejnou žádostí obrátil výbor Sociálně demokratické dělnické strany na generální radu a Geib na Marxe. Marx byl rozhodně proti tomu, aby se kongres odložil, a svůj názor vyložil kromě v tomto dokumentu ještě v dopise výboru Sociálně demokratické dělnické strany z 27. června 1870 (viz tento svazek zde).

Uvedený Marxův a Engelsův dopis byl uveřejněn v listu "Volksstaat", čís. 51 z 26. června 1872, a v knize "Leipziger Hochverrathsprozess. Ausführlicher Bericht über die Verhandlungen des Schwurgerichts zu Leipzig in dem Prozess gegen Liebknecht, Bebel und Hepner wegen Vorbereitung zum Hochverrat vom 11.-26. Marz 1872" ["Lipský proces s velezrádci. Podrobná zpráva o přelíčeních lipské poroty v procesu z 11.-26. března 1872 proti Liebknechtovi, Bebelovi a Hepnerovi pro přípravu velezrady"], Lipsko 1872. Text dopisuje obsažen také ve vydáních této knihy z roku 1874 a 1894. Vydání z roku 1894 připravil Wilhelm Liebknecht z pověření výboru Sociálně demokratické dělnické strany.

370 Stuttgartský sjezd německé Sociálně demokratické dělnické strany se konal od 4. do 7. června 1870.

371 "North German Correspondence" ["Severoněmecká korespondence"] - informační bulletin Bismarckovy vlády, který vycházel pod tímto názvem anglicky v Berlíně od roku 1868 do roku 1870.

Welfský fond (Welfengeld) - zvláštní fond, jímž disponoval sám Bismarck a jenž byl určen k podplácení tisku.