Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx*Rezoluce generální rady o svolání kongresu do Mohuče[368]


Vzhledem k tomu,

že basilejský kongres určil jako místo pro svolání letošního kongresu Mezinárodního dělnického sdružení Paříž;

že dokud bude ve Francii existovat nynější režim, nemůže se kongres v Paříži konat;

že přesto je zapotřebí neprodleně začít s přípravou kongresu;

že článek 3 stanov ukládá radě v případě nutnosti změnit místo, kde se má kongres podle svého usnesení sejít;

že ústřední výbor německé Sociálně demokratické dělnické strany nabídl generální radě, aby se letošní kongres konal v Německu -

usnesla se generální rada na svém zasedání ze 17. května jednomyslně, že letošní kongres Mezinárodního dělnického sdružení bude svolán do Mohuče a zahájen 5. září t. r.Navrhl K. Marx 17. května 1870
Otištěno v "Der Volkstaat"
čís. 42 z 25. května 1870,
a v "L'Égalité", čís. 22 z 28. května 1870
  Podle textu protokolů
generální rady
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

368 Návrh, aby se řádný kongres, který se měl podle usnesení basilejského kongresu sejít v Paříži, konal v jiném městě, předložil Marx na zasedání generální rady ze 17. května 1870. Přeložení místa bylo nutné, protože vláda Napoleona III. zesílila perzekuce proti dělnickému a demokratickému hnutí, zejména proti Internacionále.

V Mohuči se však kongres sejít nemohl, protože v červenci 1870 začala prusko-francouzská válka. Na zasedání generální rady z 2. srpna 1870 navrhl Marx dotázat se místních sekcí a federací, zda by souhlasily s odložením kongresu. Jakmile generální rada dostala souhlas místních organizací, 23. srpna 1870 oficiálně odložila svolání řádného kongresu "na příhodnější dobu".

Rezoluci o svolání kongresu do Mohuče, kterou předložil Marx, schválila generální rada 17. května 1870; vyšla v listu "Volksstaat", čís. 42 z 25. května 1870, potom v časopise "Vorbote", čís. 6 z června 1870, a v listech "Égalité", čís. 22 z28. května 1870, a"Mirabeau", čís. 45 z 29. května 1870. V anglickém znění se rezoluce dochovala v protokolech generální rady a v rukopisné kopii, kterou pořídila Eleanor Marxová.

"Le Mirabeau" - belgický týdeník, vydávaný ve Verviers od roku 1868 do roku 1874; byl to orgán belgických sekcí Internacionály.