Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel MarxNekrolog[339]


Občan Robert Shaw, dopisovatel londýnské generální rady pro Severní Ameriku a jeden ze zakladatelů Internacionály, zemřel tento týden na souchotiny.

Byl to jeden z nejaktivnějších členů rady. Člověk ryzího srdce, nezlomného charakteru, ohnivého temperamentu a vpravdě revolučního ducha, povznesený nad všechnu malichernou ctižádost nebo osobní prospěch. Sám chudý dělník dovedl vždycky pomoci dělníkovi ještě chudšímu. V osobním styku byl mírný jako dítě, ale ve veřejném životě odmítal hrdě jakýkoli kompromis. To, že se tradeuniony seskupily kolem nás, je hlavně zásluhou jeho neúnavného úsilí. Ale právě touto činností si přivodil mnoho zavilých nepřátel; Anglické tradeuniony, které jsou všechny místního původu a všechny byly původně založeny pouze k tomu, aby udržely mzdy atd., byly bez výjimky ve větší či menší míře zatíženy omezeností, charakteristickou pro středověké cechy. Malá skupina konzervativců chtěla stůj co stůj zachovat původní rámec tradeunionů. Když byla založena Internacionála, výtkl si Shaw za svůj životní cíl rozbít tato dobrovolná pouta a přeměnit tradeuniony v organizovaná centra proletářské revoluce. Jeho snahy byly téměř vždy korunovány úspěchem, ale jeho život se pak změnil v jediný strašlivý boj, v němž jeho chatrné zdraví muselo podlehnout. Když odjížděl na kongres do Bruselu (v září 1868), hleděl už smrti do tváře. Když se vrátil, uvrhli ho jeho dobří buržoazní páni do klatby a zavřeli před ním vrata všech svých dílen. Zanechal ženu a dceru v bídě, avšak angličtí dělníci je nenechají bez pomoci.Napsal K. Marx kolem 8. ledna 1870
Otištěno v "L'Intemationale",
čís. 53 ze 16. ledna 1870
  Podle textu novin
Přeloženo z francouzštiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

339 Člen generální rady Robert Shaw, povoláním malíř, zemřel 31. prosince 1869. Na zasedání generální rady 4. ledna 1870 byl Marx zvolen za člena delegace, která se zúčastnila Shawova pohřbu 5. ledna. Na tomto zasedání se generální rada také usnesla oznámit Shawovo úmrtí sekcím Internacionály. Marx, který si tehdy jménem generální rady dopisoval s vedoucím představitelem belgických sekcí Internacionály De Paepem, připojil k svému dopisu De Paepovi z 8. ledna 1870 tento nekrolog.

Nekrolog byl otištěn v listu "Internationale" a uveden redakční poznámkou: ,,Píší nám z Londýna".