Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel MarxPředsedovi a představenstvu
Všeobecného německého dělnického spolku[226]


Londýn 18. srpna 1868

Na závěr přípravných prací k bruselskému kongresu bude se 22. srpna konat zasedání výkonné komise generální rady Mezinárodního dělnického sdružení[227] a 25. srpna plenární zasedání generální rady. Poněvadž jsem byl pověřen, abych na obou těchto zasedáních referoval, nemohu vyhovět čestnému pozvání a zúčastnit se sjezdu Všeobecného německého dělnického spolku v Hamburku.

S radostí konstatuji, že program Vašeho sjezdu obsahuje body, z nichž musí ve skutečnosti vycházet každé opravdové dělnické hnutí: agitaci za úplnou politickou svobodu, úpravu pracovního dne a plánovitou, mezinárodní spolupráci dělnické třídy na velkém světodějném úkolu, který dělnická třída musí vyřešit pro celou společnost. Přeji Vám mnoho zdaru v další práci!

S demokratickým pozdravem

Karel MarxOtištěno v "Social-Demokrat",
čís. 100 z 28. srpna 1868
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

226 Tímto dopisem odpověděl Marx 18. srpna 1868 na oficiální Schweitzerovo pozvání, aby se jako čestný host zúčastnil valného shromáždění spolku. Pozvání podepsali také dělníci, kteří byli členy představenstva lassallovského spolku.

Na valném shromáždění, jež se konalo ve dnech 22.-26. srpna 1868 v Hamburku, se ukázalo, že pokroková část Všeobecného německého dělnického spolku začala pod vlivem zkušeností dělnického hnutí upouštět od lassallovských dogmat. Shromáždění v zásadě uznalo nutnost stávkového hnutí, vyslovilo se však proti praktickému organizování stávek. Lassallovští předáci ze strachu, že ztratí svůj vliv na dělnictvo, které usilovalo o vytvoření odborů, byli nuceni se uchylovat k různým manévrům. Schweitzer a místopředseda spolku Fritzsche navrhovali svolat do Berlína celoněmecký sjezd dělnických odborů. Chtěli předejít Bebela a Liebknechta, kteří už úspěšně připravovali založení odborů. Pravověrní lassallovci tento návrh zamítli a ponechali na Schweitzerovi a Fritzschovi, aby svolali takový sjezd jako poslanci Říšského sněmu. Shromáždění zásadně uznalo nutnost společných akcí dělnictva v různých zemích, vedení spolku se však fakticky i nadále bránilo tomu, aby se spolek připojil k Internacionále.

Marxův dopis byl přečten 24. ledna 1868 na neveřejném zasedání valného shromáždění a byl přijat potleskem. Kromě listu "Social-Demokrat" jej uveřejnil také "Demokratisches Wochenblatt", čís. 35 z 29. srpna 1868. Později, u příležitosti třetího výročí Marxovy smrti, byl jeho dopis otištěn v novinách "Sozialdemokrat", čís. 11 z 11. března 1886.

227 Je míněn stálý výbor generální rady Internacionály (viz poznámku [17]).