Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich Engels*Recenze o prvním dílu Marxova "Kapitálu" pro "Gewerbeblatt aus Württemberg"[197]Karel Marx, Kapitál. Kritika politické ekonomie, dil I,
Hamburk, Meissner 1867[a]

Upozorňujeme-li na toto dílo, není to rozhodně pro specificky socialistickou tendenci, kterou autor dává otevřeně najevo už v předmluvě.

Děláme to proto, že toto dílo, nehledě na jeho tendenci, obsahuje vědecký výklad a faktický materiál, jež si zaslouží veškerou pozornost. Nebudeme se tu zabývat knihou po její vědecké stránce, neboť to není naším úkolem, a omezíme se tedy pouze na faktickou.

Máme za to, že ani v němčině, ani v žádné cizí řeči neexistuje dílo, v němž by byly tak jasně a zevrubně rozebrány základní rysy nových dějin průmyslu od středověku až po dnešek, jako je tomu na str. 302-495 této knihy ve třech kapitolách: kooperace, manufaktura a velký průmysl. Každá jednotlivá stránka průmyslového pokroku je tu na příslušném místě po zásluze vyzvednuta, a i když tu a tam proráží specifická tendence, musíme autorovi po právu přiznat, že nikde neupravuje fakta podle své teorie, ale snaží se naopak vykládat svou teorii jako výsledek fakt. Tato fakta čerpal vždycky z nejspolehlivějších pramenů, a pokud jde o poslední dobu, z autentických pramenů, které nejsou v současné době v Německu známé: z anglických parlamentních zpráv. Němečtí podnikatelé, kteří se na svou průmyslovou činnost nedívají jen z hlediska denního výdělku, ale vidí v ní podstatný článek v celém rozvoji velkého moderního průmyslu všech zemí a zajímají se proto i o to, co bezprostředně nesouvisí s jejich odvětvím, naleznou tu bohatý zdroj poučení a budou nám povděčni, že jsme je na něj upozornili. Už dávno totiž minula doba, kdy každé odvětví podnikání si poklidně existovalo samo pro sebe; dnes závisí jedno na druhém, ale také na pokroku ve vzdálených zemích i v těch nejbližších; a na měnící se konjunktuře světového trhu. A jestliže — což je docela dobře možné — nové smlouvy Celního spolku[199] budou mít za následek omezení dosavadní celní ochrany, bude pro všechny naše továrníky nezbytné seznámit se povšechně s dějinami nového průmyslu, aby se z nich předem naučili, jak si při takových změnách nejlépe počínat. Větší vzdělanost, která nás Němce přes politickou roztříštěnost vždycky znovu zachránila, byla by i v tomto případě nejlepší zbraní, kterou bychom mohli uplatnit proti hrubě materiálním Angličanům.

To nás přivádí k jiné otázce. Při novém zákonodárství Celního spolku může brzy nastat chvíle, kdy sami továrníci budou požadovat, aby ve státech, jež jsou členy spolku, byla v továrnách pracovní doba upravena stejně. Bylo by zřejmě nespravedlivé, kdyby v jednom státě byla pracovní doba, zejména dětí a žen, ponechána zcela na libovůli továrníka, zatímco v jiném státě by byla podstatně omezena. Stěží bude možné obejít se bez nějaké dohody o společných ustanoveních v tomto směru, zejména kdyby skutečně mělo dojít ke snížení ochranných cel. Jenže v této věci máme v Německu jen velmi nedostatečné, dokonce takřka vůbec žádné zkušenosti a jsme tedy odkázáni jen na poučení, která si můžeme vyvodit ze zákonodárství jiných zemí, zejména Anglie, a z plodů, které tam přineslo. A tady prokázal autor německému průmyslu velkou službu tím, že na základě oficiálních dokumentů co nejpodrobněji popsal dějiny anglického továrního zákonodárství a jeho výsledků (viz str. 207-281, 399-496 a na různých místech dále). O celé této stránce dějin anglického průmyslu se v Německu téměř nic neví a každý se bude divit, až se doví, že zatímco parlamentním zákonem z letošního roku bylo postaveno přinejmenším půldruhého miliónu dělníků pod vládní kontrolu, je nyní v Anglii podřízena dozoru úředníku nejen skoro všechna práce v prúmyslu, ale také většina práce domácké a část práce zemědělské, a že její délka je přímo či nepřímo omezena. Vyzýváme naše továrníky, aby se nedali odradit tendencí této knihy a dúkladně si prostudovali zejména tuto její část; dříve nebo později budou jistě stát před stejným problémem!Napsal B. Engels 12.-13. prosince 1867
Otištěno v "Gewerbeblatt aus Württemberg",
čís. 306 z 27. prosince 1867
  Podle rukopisu
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Karl Marx. Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Erster Band. Hamburg, Meissner, 1867. (Pozn. red.)


198 Tato recenze byla uveřejněna bez podpisu prostřednictvím Ludwiga Kugelmanna v listu "Gewerbeblatt aus Württemberg", čís. 306 z 27. prosince 1867.

"Gewerbeblatt aus Württemberg" ["Wtirttemberský průmyslový list"] — německý týdeník, orgán německých obchodních a průmyslových kruhů; vycházel ve Stuttgartu od roku 1849.

199 Účelem nových smluv Celního spolku, uzavřených 16. května 1865 a 8. července 1867, bylo povzbudit svobodu obchodu.