Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich Engels*Recenze o prvním dílu Marxova "Kapitálu" pro "Neue Badische Landeszeitung"[200]Karel Marx, Kapitál. Kritika politické ekonomie, dil I,
Hamburk, Meissner 1867[a]

Musíme ponechat jiným, aby se zabývali teoretickou a přísně vědeckou částí tohoto díla a aby kritizovali nový autorův názor na původ kapitálu. Nemůžeme však neupozornit na to, že nám autor zároveň předkládá obrovskou spoustu velmi cenného historického a statistického materiálu, který takřka bez výjimky čerpá z oficiálních zpráv předkládaných anglickému parlamentu různými komisemi. Zcela právem zdůrazňuje důležitost takovýchto vyšetřovacích komisí pro průzkum vnitřních sociálních poměrů země. Je to — pokud se pro ně ovšem najdou ti praví lidé — nejlepší prostředek pro lid, aby poznal sám sebe, a pan Marx má naprosto pravdu, když říká, že kdyby se podobné vyšetřování provedlo v Německu, přineslo by výsledky, jichž bychom se museli sami zděsit. Vždyť před tímto průzkumem žádný Angličan nevěděl, jak to mezi nejchudšími lidmi jeho země vypadá!

Je ostatně pochopitelné, že nebude-li takovéto šetření provedeno, bude se celé sociální zákonodárství, jak se tomu teď říká v Bavorsku, dělat jen s malou znalostí věci a často vůbec poslepu. Takzvané "pátrání" a "šetření" německých úřadů nemají ani zdaleka stejnou cenu. Známe příliš dobře byrokratickou šablonu: rozešlou se formuláře a na úřadě jsou rádi, když přijdou nějak vyplněné zpátky; informace, kvůli kterým se formuláře vyplňují, se příliš často hledají právě u těch, kdo mají zájem na tom, aby se pravda zastřela. Něco úplně jiného je šetření anglických komisí, například o pracovních poměrech v jednotlivých průmyslových odvětvích. Zde nejsou vyslýcháni jen továrníci a mistři, ale také dělníci až po malá děvčátka, a nejen oni, ale také lékaři, smírčí soudci, kněží, učitelé a vůbec každý, kdo může o věci podat nějakou informaci. Každá otázka i každá odpověď se zapíše těsnopisem, doslovně vytiskne a přiloží k celému materiálu, na kterém je založena zpráva komise a její závěry a návrhy. Zpráva s materiálem tak současně ukazují v jednotlivostech, zda a jak členové komise splnili svou povinnost, a značně ztěžují zaujatost jednotlivých členů komise. Podrobnosti a rovněž i nespočetné množství příkladů je možno nalézt v uvedené knize. Chceme zde vyzvednout jen jedno, že v Anglii se ruku v ruce s rozšiřováním svobody obchodu a průmyslu také stále víc zavádí zákonné omezení pracovní doby pro děti a ženy a že se tím skoro celý průmysl dává pod vládní dozor. Pan Marx nám tu podrobně popisuje tento historický vývoj, jak pracovní den byl od roku 1833 takto omezen nejdříve v přádelnách a tkalcovnách na 12 hodin; jak po dlouhém boji mezi továrníky a dělníky byl nakonec pracovní den stanoven na 101/2 hodiny a na 61/2 hodiny pro děti a jak potom od roku 1850 bylo tomuto továrnímu zákonu podrobováno jedno průmyslové odvětví za druhým. Zprvu to byly kartounky (už v roce 1845), pak v roce 1860 barvírny a bělírny, v roce 1861 továrny na výrobu krajek a punčoch, v roce 1863 hrnčířská výroba, výroba tapet atd. a konečně v roce 1867 skoro všechna ostatní alespoň trochu významnější průmyslová odvětví. O tom, jaký význam měl tento poslední zákon z roku 1867, lze si učinit představu podle toho, že se jím dostává pod ochranu a kontrolu zákona práce přinejmenším půldruhého miliónu žen a dětí. Zdůraznili jsme tuto věc zvláště proto, že u nás v Německu je v tomto ohledu situace bohužel dost špatná a musíme být autorovi vděčni, že nám to všechno tak zevrubně popsal a poprvé zpřístupnil německé veřejnosti. Stejného názoru bude každý humánní člověk, ať už o teoretických tezích pana Marxe soudí cokoli.

Nedostatek místa nám nedovoluje zabývat se ostatním cenným materiálem z dějin průmyslu a zemědělství, jsme však toho názoru, že každý, kdo se zajímá o politickou ekonomii, průmysl, poměry dělníků, dějiny kultury a sociální zákonodárství, ať už zaujímá jakékoli stanovisko, si musí tuto knihu přečíst.Napsal B. Engels
v první polovině ledna 1868
Otištěno v "Neue Badische Landeszeitung",
čís. 20 z 21. ledna 1868
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Karl Marx. Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Erster Band. Hamburg, Meissner, 1867. (Pozn. red.)


200 Tato Engelsova recenze byla prostřednictvím Karla Siebela otištěna v "Neue Badische Landeszeitung", čís. 20 z 21. ledna 1868 bez podpisu.

"Neue Badische Landeszeitung" ["Nové bádenské zemské noviny"] — německý buržoazně demokratický deník; vycházel pod tímto názvem od roku 1867 do roku 1933 v Mannheimu.