Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel MarxPředmluva k druhému vydání "Osmnáctého brumairu Ludvíka Bonaparta"[285]


V české sekci MIA již publikováno v 8. dílu Spisů Marxe-Engelse. Viz zde.Napsal K. Marx k druhému vydání díla
"Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta",
Hamburk 1869
  Podle textu druhého vydáni
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání.)

285 Druhé vydání Marxova díla "Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta", napsaného roku 1852 (viz Marx-Engels, Spisy 8), vyšlo v Hamburku v červenci 1869.

Nové vydání "Osmnáctého brumairu Ludvíka Bonaparta" přecházel buržoazní tisk tvrdošíjným mlčením. List "Volksstaat" přinesl teprve 16. března 1870 zprávu o druhém vydání a zároveň uveřejnil text předmluvy, která byla přijata i do třetího vydání tohoto díla, jež vyšlo roku 1885 za Engelsovy redakce.

Francouzský překlad předmluvy byl nejdříve uveřejněn v orgánu francouzské dělnické strany "Le Socialiste". Téhož roku vyšlo dílo knižně v Lille s předmluvou k druhému vydání. Ruský překlad předmluvy vyšel poprvé roku 1894 v Ženevě v prvním ruském vydání tohoto Marxova díla.

"Der Volksstaat" - orgán německé Sociálně demokratické dělnické strany (eisenašské); vycházel v Lipsku od 2. října 1869 do 29. září 1876 (zprvu dvakrát, od července 1873 třikrát týdně). Vyjadřoval názory revolučního proudu v německém dělnickém hnutí. Pro svůj smělý revoluční postoj byl vystaven stálému pronásledování ze strany policie a vlády. Složení redakce se často měnilo, protože redaktoři byli zatýkáni; vedení však zůstalo v rukou Wilhelma Liebknechta. Velký vliv na charakter listu měl August Bebel, vedoucí nakladatelství "Volksstaat".

Marx a Engels spolupracovali s listem od jeho založení. Poskytovali redakci neustále pomoc a svou kritikou přispívali k tomu, že si list uchoval revoluční linii. Přes některé slabiny a chyby byl "Der Volksstaat" jedním z nejlepších dělnických listů v sedmdesátých letech.