Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx*Program pro kongres Internacionály v Mohuči[376]


I. O nutnosti zrušit státní dluh. Diskuse o právu na odškodnění.

II. Poměr mezi politickou činností a sociálním hnutím dělnické třídy.

III. Praktické prostředky k přeměně pozemkového vlastnictví ve společenské vlastnictví (viz poznámku).

IV. O přeměně cedulových bank v národní banky.

V. Podmínky družstevní výroby v národním měřítku.

VI. O nutnosti, aby dělnická třída vedla všeobecnou statistiku práce podle rezolucí ženevského kongresu z roku 1866.

VII. Nové posouzení otázky prostředků k odstranění války.

Poznámka k bodu III: Belgická generální rada navrhla projednat tuto otázku:

"Praktické prostředky k ustavení zemědélskjch sekcí uvnitř Internacionály a k vytvoření solidarity mezi zemědělskými proletáři a proletáři ostatních výrobních odvětví."

Generální rada Mezinárodního sdružení se domnívá, že tato otázka je obsažena v bodu III.Napsal K. Marx 14. července 1870
Otištěno jako leták "The Fifth
Annual Congress of the Intemational
Working Men's Association"
z 12. července 1870 a v listech
"La Liberté", čís. 162 z 31. července 1870,
a "Der Volksstaat", čís. 65 z 13. srpna 1870
  Podle rukopisu
Přeloženo z francouzštiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

376 Program pro řádný kongres Internacionály, který měl být zahájen 5. září 1870 v Mohuči, byl vypracován Marxem a schválen generální radou 12. července 1870. Když generální rada tento program projednávala, vzal si Marx několikrát slovo, aby objasnil jednotlivé otázky. Text schválený radou vyšel jako leták anglicky s názvem "The fifth annual congress of the International Working Men's Association". V dopise Jungovi ze 14. července 1870 uvedl Marx plné znění programu a doporučil zachovat navržené pořadí otázek.

Ve Spisech je program přeložen podle tohoto rukopisného textu, který je úplnější než text tištěného letáku.

Francouzsky vyšel program v "Solidarité", čís. 17 z 30. července 1870, a v "Liberté'', čís. 162 z 31. července 1870; německy ve "Volksstaat", čís. 65 z 13. srpna 1870, a ve "Vorbote", čís. 7 z července 1870.