Karel Marx
Kapitál, II. díl

Kapitola čtrnáctá

Doba oběhu

Všechny okolnosti, které jsme dosud zkoumali a které vytvářejí rozdíly v obdobích obratu různých kapitálů, vložených do různých výrobních odvětví, tedy i v dobách, na něž musí být kapitál zálohován, vznikají ve výrobním procesu samém jako rozdíl mezi fixním a oběžným kapitálem, rozdíl mezi pracovními obdobími atd. Doba obratu kapitálu se však rovná součtu jeho výrobní doby a doby jeho oběhu čili cirkulace. Je proto samozřejmé, že různá délka doby oběhu má za následek různou dobu obratu a tedy i různou délku období obratu. Nejzřejmější to je, srovnáme-li dva různé vklady kapitálu, u nichž je různá jen doba oběhu, kdežto všechny ostatní podmínky, modifikující obrat, jsou stejné, nebo vezmeme-li určitý kapitál s určitým vzájemným poměrem fixního a oběžného kapitálu, s určitým pracovním obdobím atd. a hypotheticky měníme jen dobu jeho oběhu.

Jednu část doby oběhu — relativně nejdůležitější — tvoří doba prodeje, ono časové období, kdy je kapitál ve stavu zbožního kapitálu. Podle relativní délky této lhůty se prodlužuje nebo zkracuje doba oběhu, a proto i období obratu vůbec. V důsledku nákladů na úschovu atd. může rovněž nastat potřeba dalšího vynaložení kapitálu. Je předem jasné, že doba nutná k prodeji hotových zboží může být pro různé kapitalisty v jednom a témž odvětví velmi různá; je tedy různá nejen pro masy kapitálů, vložených do různých výrobních odvětví, ale i pro různé samostatné kapitály, které ve skutečnosti představují jen osamostatněné části celého kapitálu, vloženého do jedné a téže sféry výroby. Za jinak stejných podmínek se bude období prodeje u téhož individuálního kapitálu měnit podle všeobecného kolísání poměrů na trhu nebo podle kolísání těchto poměrů v jednotlivém výrobním odvětví. Tím se tu už nebudeme déle zabývat. Konstatujeme jen prostou skutečnost: všechny okolnosti, které vůbec vyvolávají rozdíl v obdobích obratu kapitálů, vložených do různých výrobních odvětví, mají zase za následek, působí-li individuálně (na př. má-li jeden kapitalista možnost prodávat rychleji než jeho konkurent, používá-li jeden více metod, které zkracují pracovní období, než druhý atd.), rozdíl v obratu různých individuálních kapitálů, které dlí v témž odvětví [Geschäftszweig].

Jednou z příčin, které neustále vyvolávají rozdíl v době prodeje, tedy i v době obratu vůbec, je vzdálenost trhu, kde se zboží prodává, od místa, kde se vyrábí. Po celou dobu svého putování na trh zůstává kapitál vázán ve stavu zbožního kapitálu; vyrábí-li se zboží na zakázku, až do okamžiku dodání; nevyrábí-li se na zakázku, přistupuje k době cesty na trh ještě doba, po kterou je zboží na trhu, čekajíc na prodej. Zdokonalování komunikačních a dopravních prostředků zkracuje absolutně období putování zboží, ale neodstraňuje relativní rozdíl v době oběhu různých zbožních kapitálů nebo dokonce různých částí téhož zbožního kapitálu, putujících na různé trhy, rozdíl vyplývající z tohoto putování. Na př. zdokonalené plachetní lodi a parolodi, které zkracují cestu, zkracují ji jak pro. blízké, tak i vzdálené přístavy. Relativní rozdíl zůstává, třebaže se často zmenšuje. Avšak vývojem dopravních a komunikačních pro středků se mohou relativní rozdíly měnit způsobem, který neodpovídá zeměpisným vzdálenostem. Na př. železnice, která vede z místa výroby do hlavního vnitřního centra obyvatelstva, může učinit zeměpisně blízké vnitřní místo, kam nevede železnice, absolutně nebo relativně vzdálenějším, než je místo zeměpisně vzdálenější; právě tak a z téže příčiny se může měnit i relativní vzdálenost míst výroby od větších odbytišť, čímž se vysvětluje úpadek starých a vznik nových středisek výroby, jímž je provázena změna v dopravních a komunikačních prostředcích. (K tomu ještě přistupuje to, že doprava na větší vzdálenosti je poměrně levnější než doprava na kratší vzdálenosti.) Současně s vývojem dopravních prostředků se nejen zvětšuje rychlost pohybu v prostoru a tím se časově zkracuje prostorová vzdálenost. Vyvíjí se nejen masa komunikačních prostředků, takže na př. zároveň vyjíždí mnoho lodí do téhož přístavu, několik vlaků jede zároveň po různých drahách mezi dvěma místy, nýbrž na př. v různých dnech v týdnu po sobě odjíždějí nákladní lodi z Liverpoolu do New Yorku anebo v různých denních hodinách vlaky se zbožím z Manchesteru do Londýna. Absolutní rychlost — tedy i příslušná část doby oběhu — se tím při dané výkonnosti dopravních prostředků sice nemění, ale postupná množství zboží se mohou odesílat v kratších po sobě jdoucích časových intervalech, a tak přicházet postupně na trh, aniž se hromadí jako potenciální zbožní kapitál, který se musí odesílat ve větších masách. Proto se i návrat dělí na kratší postupná časová období, takže jedna část je neustále přeměněna v peněžní kapitál, zatím co druhá část obíhá jako zbožní kapitál. Tímto dělením zpětného přítoku na několik postupných období se zkracuje celková doba oběhu a tedy i obrat. Předně se více či méně vyvíjí intensita, s jakou fungují dopravní prostředky; na př. počet vlaků na železnici se na jedné straně zvětšuje podle toho, jak místo výroby vyrábí stále více, jak roste ve větší středisko výroby, a přitom se zvětšuje směrem k odbytišti již existujícímu, tedy směrem k velkým střediskům výroby a obyvatelstva, k přístavům, kterými prochází vývoz atd. Ale na druhé straně tato zvláštní snadnost komunikace a tím zrychlený obrat kapitálu (pokud je podmíněn dobou oběhu) vyvolává naopak urychlenou koncentraci jednak středisek výroby, jednak odbytišť. S takto urychlenou koncentrací mas lidí a kapitálů v určitých bodech pokračuje koncentrace těchto mas kapitálů v několika málo rukou. Zároveň dochází k novým přesunům a přemisťování míst výroby a trhů v důsledku změn jejich relativní polohy, způsobených změnami v komunikačních prostředcích. Místo výroby, které mělo pro svou polohu při hlavní silnici nebo průplavu zvláštní přednosti, leží nyní u jediné železniční větve, která funguje jen s poměrně velkými přestávkami, kdežto jiné místo, které leželo úplně stranou hlavních dopravních cest, leží nyní na křižovatce několika drah. Druhé místo se vzmáhá, první upadá. Tak se změnami v dopravních prostředcích vytvářejí místní rozdíly v době oběhu zboží, v podmínkách koupě a prodeje atd., nebo se jinak přeskupují již existující místní rozdíly. Význam této okolnosti pro obrat kapitálu se projevuje v rozepřích obchodních a průmyslových představitelů různých míst s ředitelstvími drah. (Viz na př. výše citovanou Modrou knihu „Railway Committee“.)

Všechna výrobní odvětví, která jsou povahou svých výrobků odkázána hlavně na místní odbyt, jako na př. pivovary, vyvíjejí se proto v největších rozměrech v hlavních centrech obyvatelstva. Rychlejší obrat kapitálu tu zčásti vyrovnává to, že některé výrobní podmínky, stavební místo a j.‚ jsou tu dražší.

Jestliže na jedné straně s pokrokem kapitalistické výroby vývoj dopravních a komunikačních prostředků zkracuje dobu oběhu daného množství zboží, vede týž pokrok a podmínky, které se vytvářejí vývojem dopravních a komunikačních prostředků, naopak k nutnosti pracovat pro trhy stále vzdálenější — krátce, pro světový trh. Masa zboží, které je na cestě, je odesláno do vzdálených míst, neobyčejně vzrůstá, vzrůstá tedy absolutně i relativně i ta část společenského kapitálu, která je neustále na delší lhůty ve stadiu zbožního kapitálu, v době oběhu. Zároveň roste i ta část společenského bohatství, která se vynakládá na dopravní a komunikační prostředky a na fixní a oběžný kapitál, jehož je zapotřebí k jejich činnosti, místo• aby bezprostředně sloužila jako výrobní prostředek.

Pouhá relativní délka cesty zboží z místa výroby na odbytiště vyvolává rozdíl nejen v první části doby oběhu, v době prodeje, ale i v druhé části, ve zpětné přeměně peněz v prvky produktivního kapitálu, v době koupě. Na př. zboží je posláno do Indie. To trvá na př. čtyři měsíce. Dejme tomu, že doba prodeje = 0, t. j. že zboží je posláno na objednávku a při dodání bude zástupci výrobce zaplaceno. Zaslání peněz (nezáleží tu na tom, v jaké formě se posílají) trvá zase čtyři měsíce. Trvá to tedy celkem osm měsíců, než může týž kapitál opět fungovat jako produktivní kapitál, tedy než může být obnovena táž operace. Rozdíly v obratu, k nimž takto dochází, jsou jedním z materiálních základů různých úvěrových termínů, podobně jako zámořský obchod, na př. v Benátkách a Janově, je vůbec jedním ze zdrojů úvěrnictví samého. „Krise z roku 1847 umožnila bankovním a obchodním firmám tehdejší doby zkrátit indické a čínské lhůty splatnosti směnek (dobu nutnou k oběhu směnek mezi těmito zeměmi a Evropou) z deseti měsíců od vystavení na 6 měsíců po předložení; nyní, po dvaceti letech, se stalo se zrychlením dopravy a zavedením telegrafu nutným další zkrácení ze šesti měsíců po předložení na čtyři měsíce od vystavení jako první krok ke čtyřem měsícům po předložení. Cesta plachetní lodi z Kalkuty do Londýna kolem Mysu Dobré Naděje trvá průměrně necelých 90 dnů. Lhůta čtyř měsíců po předložení by se rovnala asi 150 dnům plavby. Dosavadní lhůta šesti měsíců po předložení se rovná asi 210 dnům cesty.“ („London Economist“, 16. června 1866.) — Naproti tomu: „Brazilská lhůta splatnosti je stále ještě dva a tři měsíce po předložení, směnky z Antverp (na Londýn) se vydávají na tři měsíce od vystavení, a dokonce Manchester a Bradford vydávají směnky na Londýn na tři měsíce a delší lhůty. Mlčky uzavíranou dohodou se tak obchodníkovi poskytuje dostatečná příležitost, aby své zboží realisoval ne-li před dobou splatnosti směnek na ně vydaných, tedy alespoň kolem doby jejich splatnosti. Lhůta indických směnek není tudíž nadsazená. Indické výrobky, které se v Londýně prodávají ponejvíce s tříměsíční platební lhůtou, nemohou být realisovány, má-li se připočítat nějaká doba pro prodej, o mnoho dříve než za pět měsíců; a dalších pět měsíců průměrně uplyne mezi nákupem v Indii a dodáním do anglických skladů. Máme tu období deseti měsíců, kdežto lhůta směnek vydaných na zboží nepřesahuje sedm měsíců.“ (Tamtéž, 30. června 1866.) „2. července 1866 oznámilo pět velkých londýnských bank, které obchodují hlavně s Indií a Čínou, a rovněž pařížský Comptoir d'Escompte, že od 1. ledna 1867 budou jejich filiální banky a agentury v Orientě kupovat a prodávat jen takové směnky, které nejsou vydány na delší dobu než čtyři měsíce po předložení.“ (Tamtéž, 7. července 1866.) Toto snížení se však neosvědčilo a muselo být zrušeno. (Od té doby to Suezský průplav všechno revolucionoval. — B. E.)

Je samozřejmé, že při delší době oběhu zboží stoupá risiko, že se změní ceny na odbytovém trhu, neboť se prodlužuje období, v němž může ke změnám cen dojít.

Rozdíl v době oběhu — zčásti individuální rozdíl mezi různými jednotlivými kapitály téhož výrobního odvětví, zčásti rozdíl mezi různými odvětvími podle různých platebních lhůt v těch případech, kdy se hned neplatí hotově — tento rozdíl vyvěrá z různých platebních lhůt při koupi a prodeji. U tohoto bodu, důležitého pro úvěrnictví, se tu nebudeme déle zdržovat.

Rozdíly v době obratu závisí také na rozsahu dodacích smluv, který roste souběžně s rozsahem a měřítkem kapitalistické výroby. Dodací smlouva jakožto transakce mezi prodavačem a kupcem je operace, která se týká trhu, sféry oběhu. Rozdíly v době obratu, které z toho vznikají, vznikají tedy ze sféry oběhu, ale odrážejí se bezprostředně ve sféře výroby, a to bez ohledu na jakékoli platební lhůty a jiné úvěrové podmínky, tedy i při placení v hotových. Na př. uhlí, bavlna, příze atd. jsou dělitelné výrobky. Každý den dodává určité množství hotového výrobku. Převezme-li však přádelník nebo majitel dolů dodávku takové masy výrobků, která vyžaduje, řekněme, čtyřtýdenní nebo šestitýdenní období po sobě následujících pracovních dnů, je to, pokud jde o délku doby, na kterou musí být kapitál zálohován, úplně totéž, jako by v tomto pracovním procesu bylo zavedeno nepřetržité pracovní období o čtyřech nebo šesti týdnech. Předpokládá se tu ovšem, že celá objednaná masa výrobku má být dodána najednou nebo že bude zaplacena teprve potom, až bude celá dodána. Tak každý den, vzatý sám o sobě, dodal své určité množství hotového výrobku. Ale tato hotová masa je stále jen částí té masy, která má být podle smlouvy dodána. Není-li už v tomto případě již hotová část objednaného zboží ve výrobním procesu, leží přesto ve skladě jako jen potenciální kapitál.

Přejděme nyní k druhému období doby oběhu: k době koupě čili k období, během něhož se kapitál znovu přeměňuje z peněžní formy v prvky produktivního kapitálu. Během tohoto období musí kratší či delší dobu setrvat ve svém stavu peněžního kapitálu, tedy určitá část celkového zálohovaného kapitálu musí být neustále ve stavu peněžního kapitálu, třebaže se tato část skládá z prvků, které se ustavičně mění. V nějakém určitém podniku musí být z celkového zálohovaného kapitálu ve formě peněžního kapitálu na př. 100 liber št. x n, a zatím co se všechny součásti těchto 100 liber št. x n neustále přeměňují v produktivní kapitál, doplňuje se přesto tato suma neustále znovu přílivem z oběhu, z realisovaného zbožního kapitálu. Určitá část hodnoty zálohovaného kapitálu je tedy neustále ve stavu peněžního kapitálu, tedy ve formě, která nepatří do sféry jeho výroby, nýbrž do sféry jeho oběhu.

Viděli jsme už, že prodlužování doby, po kterou je kapitál vázán ve formě zbožního kapitálu, vyvolané vzdáleností trhu, přímo způsobuje, že se zpožďuje návrat peněz, tedy také zdržuje přeměnu kapitálu z peněžního kapitálu v produktivní kapitál.

Pokud jde o nákup zboží, viděli jsme dále (kap. VI), jak doba nutná ke koupi a větší či menší vzdálenost od hlavních odběrných zdrojů surovin nutí k tomu, aby se suroviny kupovaly na delší období a udržovaly se v použitelném stavu ve formě produktivní zásoby, ve formě latentního čili potenciálního produktivního kapitálu; tyto okolnosti tedy při jinak stejném měřítku výroby zvětšují masu kapitálu, který musí být najednou zálohován, a dobu, na kterou musí být zálohován.

Podobně působí v různých odvětvích podnikání období — kratší či delší — v nichž se na trh vrhají větší masy surovin. Tak se na př. v Londýně každé tři měsíce konají veliké dražby vlny, které mají rozhodující vliv na celý trh vlny; trh bavlny se naproti tomu obnovuje od sklizně do sklizně celkem nepřetržitě, třebaže ne vždy rovnoměrně. Taková období určují hlavní nákupní lhůty této suroviny a působí zejména na spekulativní nákupy, které podmiňují delší nebo kratší zálohy na tyto prvky výroby — působí úplně tak, jako působí povaha vyrobených zboží na spekulační, úmyslné, delší či kratší zadržování výrobku ve formě potencionálního zbožního kapitálu. „Zemědělec také musí být do jisté míry spekulant a vyčkávat s prodejem svých výrobků, řídě se podle toho, jaká je doba...“ (Následuje několik všeobecných pravidel... — B. E.) „Ale při odbytu výrobku přece jen záleží nejvíce na osobě, na výrobku samém a na místě. Je-li někdo kromě obratnosti a štěstí (!) obdařen dostatečným kapitálem, nelze mu mít za zlé, nechá-li při neobyčejně nízkých cenách to, co se mu urodilo, třeba celý rok ležet; naopak ten, komu chybí provozní kapitál nebo vůbec (!) spekulační duch, bude hledět dosáhnout běžných průměrných cen a prodat, jakmile a kdykoli k tomu bude mít příležitost. Nechá-li se vlna déle než rok ležet, je z toho skoro vždy jen škoda, kdežto obilniny a olejniny se dají uschovat po několik let bez újmy na vlastnostech a jakosti. Takové výrobky, které obvykle podléhají v krátkém časovém rozmezí velkým výkyvům cen, jako na př. olejnatá semena, chmel, štětky soukenické a pod., nechávají se plným právem ležet v letech, kdy jsou jejich ceny hluboko pod výrobními cenami. Nejméně lze váhat s prodejem takových předmětů, které vyžadují denní náklady na udržování, jako vykrmený dobytek, nebo které podléhají zkáze, jako ovoce, brambory atd. V některých krajích mívá výrobek v určité roční době průměrně nejnižší cenu, v jiné době naproti tomu nejvyšší cenu; tak na př. v některých místech bývá průměrná cena obilí kolem Martina nižší než mezi vánocemi a velikonocemi. Dále se v některých krajích dají některé výrobky dobře prodat jedině v určité době, jako je tomu na př. s vlnou na trzích vlny v takových krajích, kde je obchod s vlnou mimo trhy obyčejně nepatrný atd.“ (Kirchhof, str. 302.)

Když se zkoumá druhá polovina doby oběhu, v níž se peníze opět přeměňují v prvky produktivního kapitálu, je třeba vzít v úvahu nejen tuto přeměnu, vzatou samu o sobě, nejen dobu, po kterou se peníze vracejí podle vzdálenosti trhu, kde se výrobek prodává; je třeba především přihlédnout i k rozsahu té části zálohovaného kapitálu, která musí být stále v peněžní formě, ve stavu peněžního kapitálu.

Ponecháme-li stranou spekulaci všeho druhu, závisí rozsah nákupů těch zboží, která musí být neustále po ruce jako výrobní zásoba, na lhůtách obnovování této zásoby, tedy na okolnostech, které opět závisí na podmínkách trhu, a jsou proto pro různé suroviny atd. různé; musí se tu tedy čas od času zálohovat peníze ve větších množstvích najednou. Připlývají podle obratu kapitálu nazpět rychleji nebo pomaleji, ale vždy po částech. Část jich se právě tak vytrvale v kratších časových intervalech znovu vydává — a to ta část, která se znovu přeměňuje ve mzdu. Ale jiná část, která se zpětně přeměňuje v suroviny a j., musí se po delší dobu hromadit jako reservní fond, který slouží k nákupům nebo k platbám. Tato část tedy existuje ve formě peněžního kapitálu, ačkoli se rozsah, v němž jako takový existuje, neustále mění.

V příští kapitole uvidíme, jak jiné okolnosti — ať už vyvěrají z výrobního procesu nebo z procesu oběhu — činí nutným to, aby určitý díl zálohovaného kapitálu byl po ruce v peněžní formě. Všeobecně je však třeba poznamenat, že ekonomové velmi rádi zapomínají, že část kapitálu nutného v podniku nejen postupně probíhá třemi formami; formami peněžního kapitálu, produktivního kapitálu a zbožního kapitálu, ale že jeho různé části neustále existují vedle sebe v těchto třech formách, třebaže se relativní velikost těchto částí neustále mění. Ekonomové zapomínají zejména na tu část, která stále existuje jako peněžní kapitál, ačkoli právě tato okolnost je velmi důležitá pro pochopení buržoasního hospodářství, a proto se také uplatňuje v praxi.