Karel Marx

KAPITÁL

Kritika politické ekonomie
Díl duhý
Kniha druhá
Proces oběhu kapitálu


Zdroj: První české vydání (porovnáno s 2. německým vydáním , Otto Meissner, Hamburg, 1893);
Vydavatel: Státní nakladatelství politické literatury, Praha, 1954;
První vydání: 1885;
Online verze: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 2009-2010;
Transcribed: Karol Bóna
Převod do HTML: Karol Bóna


Předmluva

ODDÍL PRVNÍ
METAMORFOSY KAPITÁLU A JEJICH KOLOBĚH

Kapitola první. Koloběh peněžního kapitálu

I. První stadium. P - Z
II. Druhé stadium. Funkce produktivního kapitálu Pr.
III. Třetí stadium. Z‘ - P‘
IV. Celkový koloběh

Kapitola druhá. Koloběh produktivního kapitálu

I. Prostá reprodukce
II. Akumulace a reprodukce v rozšířeném měřítku
III. Akumulace peněz
IV. Reservní fond

Kapitola třetí. Koloběh zbožního kapitálu

Kapitola čtvrtá. Tři figury procesu koloběhu

(Naturální, peněžní a úvěrové hospodářství. Krytí poptávky a nabídky.)

Kapitola pátá. Doba oběhu

Kapitola šestá. Náklady oběhu

I. Čisté náklady oběhu

1. Doba koupě a prodeje
2. Účetnictví
3. Peníze

II. Náklady na úschovu

1. Tvoření zásoby vůbec
2. Vlastní zásoba zboží

III. Náklady na dopravu

ODDÍL DRUHÝ
OBRAT KAPITÁLU

Kapitola sedmá. Doba obratu a počet obratů
Kapitola osmá. Fixní kapitál a oběžný kapitál

I. Rozdíly formy
II. Součásti, nahrazování, opravy, akumulace fixního kapitálu

Kapitola devátá. Celkový obrat zálohovaného kapitálu. Cykly obratů
Kapitola desátá. Theorie fixního a oběžného kapitálu. Fysiokraté a Adam Smith
Kapitola jedenáctá. Theorie fixního a oběžného kapitálu. Ricardo
Kapitola dvanáctá. Pracovní období
Kapitola třináctá. Výrobní doba
Kapitola čtrnáctá. Doba oběhu
Kapitola patnáctá. Vliv doby obratu na velikost zálohovaného kapitálu

I. Pracovní období se rovná období oběhu
II. Pracovní období je větší než období oběhu
III. Pracovní období je menší než období oběhu
IV. Závěry
V. Účinek změn v cenách

Kapitola šestnáctá. Obrat variabilního kapitálu

I. Roční míra nadhodnoty
II. Obrat jednotlivého variabilního kapitálu
III. Obrat variabilního kapitálu se společenského hlediska

Kapitola sedmnáctá. Oběh nadhodnoty

I. Prostá reprodukce
II. Akumulace a rozšířená reprodukce

ODDÍL TŘETÍ
REPRODUKCE A OBĚH
CELKOVÉHO SPOLEČENSKÉHO KAPITÁLU

Kapitola osmnáctá. Úvod

I. Předmět zkoumání
II. Úloha peněžního kapitálu

Kapitola devatenáctá. Dřívější pojetí předmětu

I. Fysiokraté
II. Adam Smith

1. Smithova všeobecná hlediska
2. Rozložení směnné hodnoty u Smitha na v + m
3. Konstantní část kapitálu
4. Kapitál a důchod u A. Smitha
5. Závěry

III. Pozdější ekonomové

Kapitola dvacátá. Prostá reprodukce

I. Formulace otázky
II. Dvě skupiny společenské výroby
III. Směna mezi dvěma skupinami 1(v + m) za IIc
IV. Směna uvnitř skupiny II. Nutné životní prostředky a přepychové předměty
V. Zprostředkování směny oběhem peněz
VI. Konstantní kapitál skupiny I
VII. Variabilní kapitál a nadhodnota v obou skupinách
VIII. Konstantní kapitál v obou skupinách
IX. Retrospektivní pohled na A. Smitha, Storcha a Ramsaye
X. Kapitál a důchod: variabilní kapitál a mzda
XI. Nahrazování fixního kapitálu

1. Nahrazování hodnoty, ztracené opotřebováním, v peněžní formě
2. Nahrazováni fixního kapitálu in natura
3. Závěry

XII. Reprodukce peněžního materiálu
XIII. Theorie reprodukce Destutta de Tracy

Kapitola dvacátá první. Akumulace a rozšířená reprodukce

I. Akumulace ve skupině I

1. Tvoření pokladu
2. Dodatečný konstantní kapitál
3. Dodatečný variabilní kapitál

II. Akumulace ve skupině II

III. Schematické znázorněni akumulace

1. První příklad
2. Druhý příklad
3. Nahrazováni IIc při akumulaci

IV. Dodatky