کانلی
MIA

آرشيو جيمز کانلی

     
  "آن چه کارگران بدان نیاز دارند، یک حزب کارگر نیست؛ بلکه یک حزب انقلابیِ متعهد به سرنگونی طبقۀ سرمایه دار، آن هم به تنها شکل آن، یعنی برپایی سنگرها، مسلح کردن کارگران و تصرف قهرآمیز کارخانه ها است. هیچ راه دیگری وجود ندارد." (جيمز کانلی، سوسياليست ايرلندی، حدود سال ١٨٩١.)  
     
۱۹۱٦
PDF