امپراتوری آلمان یا امپراتوری بریتانیا؟

جیمز کانلی

نشريۀ «جمهوری کارگران»، ١٨ مارس ١٩١۶.
ترجمه: مراد شيرين، ١٨ مارس ٢٠١۶.
هیچ چیزی دلم را آنقدر گرم نمی کند مثل زمانی که يک «سوسیالیست» بریتانیايی دلسوزانه نگرش من را تأیید می کند – البته با ذکر «به جز»، «اما» و «فقط تا» آن را تأیید می کند. من به خصوص زمانی خوشحال می شوم که از طريق نامه اش پی می برم که او فقط یک نسخه از نشريۀ «جمهوری کارگران» را خوانده، و صرفاً اخيراً وارد ایرلند شده، اما، با این حال، موقعیت ما را کاملاً درک می کند، و تنها بر «بی گناهی شیرین» ما، که اشتباهات کوچک ما منجر به مسائلی مانند دفاع از ماهیت دشمنان حکومت سرمایه داری بریتانیا می شوند، دلسوزی می کند.
شاید پس از اينکه او به جای اينکه صرفاً چند روزی اینجا بوده است چند سالی اينجا بماند، او بتواند بفهمد که غریزۀ برده برای طرفداری از هر کسی که دشمن برده دار خود است، یک غریزه سالم است، و راه آزادی را می گشايد. که هر سوسیالیستی که مفهوم حرف های خود را درک می کند باید مدافع آزادی دریاها [برای دريانوردی] باشد؛ باید خواهان اين باشد که در زمان جنگ مالکیت خصوصی از غصب در دریا مصون باشد؛ باید درک کند که تا زمانی که ملتی بر راه های دريايی جهان چيرگی دارد، در دنيا نه آرامش و نه توسعه صنعتی آزاد جهانی امکان پذیر است. اگر سرمایه داران کشورهای دیگر به دلایل خودخواهانه ای خواهان آزادی دریاها می باشند، اين بر اصل موضوع تأثیری ندارد. هر سوسیالیستی مشتاقانه منتظر است و اميد دارد، که رشد کامل نظام سرمایه داری، که به تنهایی می تواند سوسیالیسم را امکان پذیر سازد، اما فقط بر اساس تلاش های سرمایه داران با الهام از دلایل خودخواهانه، می تواند بوجود بيايد.
امپراتوری آلمان یک امپراتوری همگن است که از خلق هايی خود مختار تشکيل شده است. امپراتوری بریتانیا يک مجموعه ناهمگون است که در آن تعداد بسیار کمی از جوامع خود مختار با انقیاد، و با توسل به زور، از حکومت مستبدانه خود بر تعداد زیادی از خلق های مطیع چشم پوشی می کنند.
ما نمی خواهیم که تحت سلطۀ هيچ امپراتوری ای باشيم، اما يقيناً بر این باوريم که اولين امپراتوری نامبرده، در مقابل امپراتوری دوم، در خود شامل جوانه های بیشتری از امکاناتی برای دستاوردن به آزادی و تمدن را دارد.

 

آرشيو کانلی

مبدا