Lukács György

Rosa Luxemburg, a marxista


Written:
Source:
Original title: Rosa Luxemburg als Marxist
First Published: Kommunismus, 1921. januar 15. (rovidebb valtozatban).
Translation: Berényi Gábor
Online Version: Marxists Internet Archive (marxists.org) 2004
Transcription/HTML: Artur Anyiszonyan / Stevan Gostojić
Copyleft: Marxists Internet Archive (www.marxists.org) 2004. Permission is granted to copy and/or distribute this document under the terms of the GNU Free Documentation License


 

A közgazdászok megmagyarázzák nekünk,
hogyan ter­melnek az emberek ezek között az adott
viszonyok kö­zött; amit azonban nem magyaráznak
meg, az az, ho­gyan termelődnek ki maguk ezek
a viszonyok, vagyis nem magyarázzák meg azt
a történelmi mozgást, amely ezeket a viszonyokat
létrehozza.

Marx: A filozófia nyomorúsága

 

1.

Nem az ökonómiai motívum elsődlegessége a történelemmagyarázatban, hanem a totalitás nézőpontja különbözteti meg döntően a marxizmust a polgári tudománytól. A totalitás kategóriája, az egésznek részei feletti, mindenoldalú, meghatá­rozó uralma képezi annak a módszernek a lényegét, amelyet Marx Hegeltől vett át, és eredeti módon egy teljesen új tudomány alapjává alakított. A termelőnek a termelés összfolyamatától való tőkés elválasztása, a munkafolyamatnak olyan részekre való feldarabolása, amelyek figyelmen kívül hagyják a munkás emberi sajátosságait, a társadalomnak tervszerűtlenül és összefüggés nélkül termelő egyénatomokra bomlása szükségképpen mélyrehatóan befolyásolta a kapitalizmus gondolkodásmódját, tudományát és filozófiáját is. A proletártu­domány alapvetően forradalmi jellege nem pusztán annyit je­lent, hogy forradalmi tartalmakat állít szembe a polgári társadalommal, hanem elsősorban magának a módszernek a for­radalmi lényegét. A tudományban a totalitás kategóriájának uralkodó jellege a forradalmi elv hordozója.

Marx előtt is gyakran felismerték már a hegeli dialektika e forradalmi elvét – függetlenül a hegeli filozófia minden kon­zervatív tartalmától. Ebből azonban nem fejlődhetett ki forra­dalmi tudomány. Csak Marxnál válhatott a hegeli dialektika – Herzen szavai szerint – valóban a „forradalom algebrájá”-vá. Ez azonban nem egyszerűen a materialista megfordítás következménye. Sokkal inkább csak azért válhatott világossá a hegeli dialektika forradalmi elve e megfordításban és annak következtében, mert változatlan maradt a módszer lényege, a totalitás nézőpontja: minden részjelenségnek az egész – a gon­dolkodás és történelem egységeként felfogott dialektikus fo­lyamat – mozzanataként való szemlélete. Marxnál a dialektikus módszer eredménye a társadalom mint totalitás megis­merése. A polgári tudomány a – szaktudományos és módszer­tani szempontból szükséges és hasznos – absztrakciókat, amelyek részben a kutatás tárgyának elkülönítése, részben pedig a tudományos munkamegosztás és specializáció következté­ben keletkeznek, vagy naivrealista módon, „valósággal”, vagy „kritikailag”, autonómiával ruházza fel, a marxizmus viszont megszünteti ezeket az elkülönüléseket, amennyiben dialektikus mozzanatokká változtatja őket. Persze elkerülhetetlen mind egész kutatási területek, mind pedig ezeken belül egyes prob­lémakomplexumok vagy fogalmak elemeinek absztraháló izo­lálása. A döntő kérdés azonban az, hogy ez az izoláció csu­pán eszközként szolgál-e az egész megismerésére, vagyis mindig beágyazódik-e az elkülönítésben feltételezett és megköve­telt, helyes, totális összefüggésbe, vagy pedig az izolált rész­területek absztrakt megismerése megőrzi „autonómiáját”, és öncéllá válik. A marxizmus számára végső soron tehát nem létezik önálló jogtudomány, nemzetgazdaságtan, történelem stb., hanem csupán egyetlen, egységes – történelmi-dialektikus – tudomány, amelynek tárgya a társadalom mint totalitás fej­lődése.

A totalitás nézőpontja azonban nem csupán a megismerés tárgyát, hanem szubjektumát is meghatározza. A polgári tu­domány a társadalmi jelenségeket – tudatosan vagy tudatta­lanul, naiv vagy kifinomult módon – mindig az egyén álláspontjáról szemléli.1 Az egyén álláspontjáról viszont nem adód­hat semmiféle totalitás; a legjobb esetben is csupán egy rész­terület aspektusai, legtöbbször azonban csak töredékes isme­retek: összefüggéstelen „tények” vagy absztrakt résztörvé­nyek. A tárgy totalitása csak akkor tételezhető, ha a tételező szubjektum maga is totalitás; ha tehát önmaga elgondolásá­hoz tárgyát totalitásként kénytelen elgondolni. A totalitás mint szubjektum e nézőpontját a modern társadalomban egye­dül és kizárólagosan az osztályok szolgáltatják. Marx tehát, amikor minden problémát, különösen a Tőké-ben, ebből a szempontból tekint át, még határozottabban és gyümölcsö­zőbben korrigálja Hegelt (aki még ingadozott a „nagy egyé­niség” és az absztrakt népszellem nézőpontja között), mint az „idealizmus” és „materializmus” kérdésében (bár e korrek­ciót követői sokkal ritkábban értették meg).

A klasszikus nemzetgazdaságtan, még inkább pedig ennek vulgarizáló követői, mindig az egyes tőkés álláspontjáról szem­lélték a kapitalista fejlődést, és ennek következtében egy sor megoldhatatlan ellentmondásba és látszatproblémába keve­redtek. Marx a Tőké-ben radikálisan szakít ezzel a módszer­rel. Nem mintha most már – agitatív módon – minden moz­zanatot azonnal és kizárólagosan a proletariátus álláspontjáról szemlélne. Az ilyen egyoldalúságból csupán egy megfordított előjelű, új vulgárökonómia keletkezhetett volna. Az új mód­szer sokkal inkább abban nyilvánul meg, hogy az egész kapi­talista társadalom problémáit az azt felépítő osztályok (kapi­talisták és proletárok) mint összességek (Gesamtheiten) prob­lémáiként vizsgálja. Nem ezeknek, a csak módszertani prob­lémára utaló soroknak a feladata annak vizsgálata, hogy mennyiben kerül új megvilágításba ezáltal egy sor kérdés, hogyan keletkeznek olyan új problémák, amelyeket a klasszikus nemzetgazdaságtan fel sem ismerhetett, megoldásukról nem is beszélve, és mennyiben bizonyult semmisnek sok látszatprob­lémája. Itt csak arról lehet szó, hogy nyomatékosan rámutas­sunk a dialektikus módszer valódi és nem pusztán játékos kezelésének (amint ez Hegel epigonjainál történt) mindkét elő­feltételére: a totalitásnak mint tételezett tárgynak és mint té­telező szubjektumnak a követelményére.

 

2.

Rosa Luxemburg főműve, a Tőkefelhalmozás, a marxizmus vulgarizálásának évizedei után ezen a ponton veszi fel a fo­nalat. A marxizmus ellaposításának, polgári „tudománnyá” való alakításának első világos és nyílt kifejeződése Bernstein A szocializmus előfeltételei című könyve. Egyáltalán nem vé­letlen, hogy a könyvnek ugyanazon fejezete, amely az egzakt „tudomány” nevében a dialektikus módszer elleni támadással kezdődik, azzal végződik, hogy magát Marxot blanquizmussal vádolja. Azért nem tekinthető ez véletlennek, mert mi­helyt eltűnik a totalitás nézőpontja, a dialektikus módszer ki­indulópontja és célja, előfeltétele és követelménye; mihelyt izolált, az összfejlődéstől elválasztott aktusnak, nem pedig a folyamat mozzanatának tűnik a forradalom, Marx elméleté­nek forradalmi tartalma feltétlenül a munkásmozgalom kez­detleges időszakába, a blanquizmusba való visszaesésként je­lenik meg. A forradalom elvének elvetésével együtt (amely elv a totalitás kategoriális uralmának következménye) viszont a marxizmus egész rendszere szétesik. Bernstein bírálata opportunizmusnak is túlságosan opportunista ahhoz, hogy ebben a tekintetben minden következtetését napvilágra bocsássa.2

A történelem dialektikus menete azonban, amelyet elsősor­ban akartak a marxizmusból kiirtani, itt is az opportunistákra kényszerítette a szükségszerű következtetéseket. Az im­perialista korszak gazdasági fejlődése egyre inkább lehetet­lenné tette a tőkés rendszer elleni látszattámadásokat, izolál­tan felfogott jelenségeinek az „objektív és egzakt tudomány” érdekében való „tudományos” elemzését. Nemcsak a politikai döntés kérdése volt a kapitalizmus melletti vagy a vele szem­beni állásfoglalás. Elméletileg is dönteni kellett. A lehetősé­gek a következők voltak: vagy marxista módon, totalitásként szemléljük a társadalom összfejlődését, ebben az esetben azonban mind elméletileg, mind gyakorlatilag meg kell bir­kózni az imperializmus jelenségével, vagy ezt elkerülve, elszi­getelt mozzanatok szaktudományos vizsgálatára korlátozzuk magunkat. A monografikus nézőpont a legbiztosabban zárja el a kitekintést azon probléma irányában, amelynek megpillan­tásától az egész, opportunistává vált szociáldemokrácia rette­gett. Az elszigetelt részterületek „egzakt” leírása, az egyes ese­tekre „időtlenül érvényes törvények” felismerése közben el­mosódik az imperializmust az előző korszaktól elválasztó sza­kadás. Egyszerre az „általában vett” kapitalizmusban talál­juk magunkat, melynek fennállása – a szociáldemokrata teo­retikusok szemében – egyre inkább éppúgy az emberi ész lé­nyegének megfelelőnek, éppúgy ,,természettörvényszerű”-nek tűnt, mint Ricardo és az őt követő polgári vulgárökonómusok számára.

Nem marxista és nem dialektikus kérdésfeltevés lenne, ha annak vizsgálatából indulnánk ki, hogy a gyakorlati oppor­tunizmus okozta-e ezt a visszaesést a vulgáris gazdaságtan módszerének szintjére, vagy fordítva. A történelmi materializ­mus szemléletmódja számára a két tendencia összetartozik: együtt jelentik a szociáldemokrácia háború előtti helyzetének társadalmi környezetét; csak ebből a környezetből érthetők meg a Rosa Luxemburg Tőkefelhalmozás-a körül folyt elmé­leti csatározások.

A Bauer, Eckstein és mások által folytatott vita ugyanis nem akörül folyt, hogy helyes-e tárgyilag a tőkefelhalmozás problémájának Rosa Luxemburg által adott megoldása. Ellenkezőleg: azt a felfogást támadták, hogy itt egyáltalán prob­lémáról van szó, a leghevesebben vitatták egy valódi prob­léma létezését. A vulgáris gazdaságtan módszertani álláspont­járól ez teljesen érthető, sőt, szükségszerű. Ha ugyanis a fel­halmozás kérdését egyfelől a nemzetgazdaságtan részkérdése­ként tárgyaljuk, másfelől pedig az egyes tőkés szempontjából tekintjük, valóban nem jelentkezik problémaként.3

Az egész problémának ez az elutasítása szorosan összefügg azzal, hogy Rosa Luxemburg bírálói egyáltalán nem fordítot­tak figyelmet a könyv döntően fontos fejezetére (A felhalmo­zás történelmi feltételei), és következetesen a következő for­mában vetették fel a kérdést: helyesek-e Marx formulái, ame­lyeknek alapja a csak tőkésekből és munkásokból álló társa­dalom módszertanilag izoláló feltételezése? Hogyan értelmez­hetők ezek a leghelyesebben? A bírálók egyáltalán nem vették figyelembe, hogy e feltételezés magánál Marxnál csupán mód­szertani jellegű, a probléma világosabb megragadását szolgál­ja, amelytől azonban az átfogóbb kérdésfeltevés, a problémá­nak a társadalmi totalitásba való belehelyezése felé kell elő­rehaladni. Nem vették figyelembe, hogy a Tőke első köteté­ben az úgynevezett eredeti felhalmozással kapcsolatban maga Marx is megtette ezt a lépést; tudatosan vagy tudattalanul el­hallgatták, hogy a Tőke éppen e probléma szempontjából olyan töredék, amely pontosan ott szakad félbe, ahol a prob­léma megoldásának kellene következnie; hogy ezek szerint Rosa Luxemburg semmi mást nem tett, mint hogy Marx ér­telmében gondolta végig Marx töredékét, és szelleméhez hűen egészítette ki azt.

Mindazonáltal nagyon következetesen jártak el. Az egyes tőkés álláspontjáról, a vulgárgazdaságtan nézőpontjából ugyan­is valóban nem vethető fel ez a probléma. Az egyes tőkés ál­láspontjáról a gazdasági valóság örök természeti törvények által uralt világnak tűnik, melynek törvényeihez az egyén minden cselekedetének alkalmazkodnia kell. Számára az értéktöbblet realizálása, a felhalmozás (bár még itt is csak na­gyon gyakran, de semmiképpen sem mindig) a többi egyes tő­késsel való csere formájában megy végbe. A felhalmozás egész problémája is csupán azon számos változásnak egyik formája, amelyeken a pénz-áru-pénz- és az áru-pénz-áru-formulák a termelés és a körforgás során átmennek. A felhalmozás kér­dése a vulgáris gazdaságtan számára így olyan szaktudományos részkérdéssé válik, amely semmiképpen sem kapcsolódik az egész kapitalizmus sorsához. Ez utóbbi probléma megoldását megfelelően garantálja a marxi formulák helyessége, s ezeket legfeljebb – amint ezt Otto Bauer teszi – a „kornak megfe­lelően” ki kell javítani. Hasonlóan ahhoz a meg nem értés­hez, amelyet a Rícardo-tanítványok a marxi kérdésfeltevés­sel szemben tanúsítottak, Bauer és elvtársai sem értik, hogy e formulák elvileg képtelenek a gazdasági valóság megragadásá­ra, mivel előfeltevésüket éppen ettől a totális valóságtól való absztrakció képezi (a társadalmat kizárólag tőkésekből és munkásokból állónak tekintik); ezért a formulák szerepe csak a problémák megvilágítása, a valódi problémák irányába való orientáció lehet.

A Tőkefelhalmozás ismét feleleveníti a fiatal Marx, a Fi­lozófia nyomorúságá-nak módszerét és kérdésfeltevését. Mi­ként ott azok a történelmi feltételek kerülnek elemzésre, amelyek lehetővé és érvényessé tették Ricardo gazdaságtanát, itt ugyanezt a módszert alkalmazza Luxemburg a Tőke 2-3. kötetének töredékes vizsgálataira. A feltörekvő kapitalizmus ideológiai képviselőiként fellépő polgári közgazdászok szük­ségképpen azonosnak tekintették a Smith és Ricardo által fel­fedezett „természeti törvényeket” a társadalmi valósággal, hogy ezáltal a kapitalista társadalmat az ember és az ész „ter­mészetének” egyedül megfelelő társadalomként állíthassák be. A szociáldemokrácia (mint annak a kispolgárivá vált mun­kásarisztokráciának a kifejeződése, amely érdekelt volt az egész világnak a kapitalizmus utolsó szakaszában végbemenő imperialista kizsákmányolásában, ugyanakkor viszont el akar­ta kerülni ennek szükségszerű következményét, a világhábo­rút) éppígy kénytelen a fejlődést úgy felfogni, hogy a kapita­lista felhalmozás folyamata elképzelhető a matematikai for­mulák légüres (tehát problémamentes, tehát világháború nél­küli) terében. Ezáltal azonban politikai belátás és előrelátás tekintetében messze elmaradtak azon nagytőkés rétegek mö­gött, amelyek az imperialista kizsákmányolásban a háborús következmények ellenére is érdekeltek voltak. A szociálde­mokraták elméletileg viszont éppen így foglalhatták el már akkor is a mai elméleti pozíciójukat: így lettek a tőkés gaz­dasági rend örökös fennállásának védelmezői, akik óvtak azoktól a sorsszerűen kataszrafális következményektől, ame­lyek irányába az imperialista kapitalizmus valódi képviselői látnoki módon és egyben vakon sodródtak. Miként a ricardói „természettörvények” azonosítása a társadalmi valósággal a feltörekvő kapitalizmus ideológiai önvédelmének szerepét töl­tötte be, úgy válik a marxi absztrakcióknak a társadalmi to­talitással való azonosítása az osztrák iskola Marx-értelmezé­sében a hanyatló kapitalizmus „racionalitásának” önvédel­mévé. Miként a fiatal Marx totalitásszemlélete metszőén vi­lágított bele az akkor még virágzó kapitalizmus képmutató ar­culatába, úgy Rosa Luxemburg szemléletében a kapitalizmus alapproblémáinak a történelmi folyamat totalitásába való beillesztése által a kapitalizmus végső virágzása egy iszonyú ha­láltánc jellegét ölti magára; oidipuszi út ez az elkerülhetetlen sors felé.

 

3.

Rosa Luxemburg önálló (csak halála után megjelent) brosú­rát szentelt a „marxista” vulgárökonómia cáfolatának. Mind előadásmódját illetően, mind módszertanilag azonban inkább a Tőkefelhalmozás második szakaszának végére illik e cáfo­lat, s így a negyedik összecsapást jelentené a kapitalista fej­lődés e sorskérdésének tárgyalása során. A könyv ábrázolás­módjában ugyanis az a sajátos, hogy túlnyomórészt probléma­történeti vizsgálódásokból áll. Nem csupán annyiban, hogy az egyszerű és bővített újratermelés marxi elemzése a vizsgáló­dások kiindulópontját és a probléma végső tárgyalásának kez­detét jelenti. A könyv magvát a felhalmozás problémájával kapcsolatos nagy viták úgynevezett irodalomtörténeti taglalá­sa képezi: Sismondi vitája Ricardóval és iskolájával, Rodbertus és Kirchmann polémiája és a narodnyikok összecsa­pása az orosz marxistákkal.

Ez az ábrázolásmód sem idegen azonban a marxista hagyo­mányoktól. Éppenséggel az eredeti, hamisítatlan marxizmus­hoz, Marx ábrázolásmódjához való visszatérést jelent. Marx első érett, teljes és befejezett műve, A filozófia nyomorúsága, ugyanis úgy cáfolja Proudhont, hogy nézeteinek valódi forrá­sához, egyfelől Ricardóhoz, másfelől pedig Hegelhez nyúlik vissza. Annak elemzése, hogy hol, hogyan és mindenekelőtt miért kellett Proudhonnak Ricardót és Hegelt félreértenie, az a fényforrás, amely nemcsak kíméletlenül átvilágítja Proudhon önellentmondásait, hanem előrenyomulást biztosít a tévedéseit előidéző, de számára is ismeretlen alapok, azon osztályvi­szonyok irányában, amelyeknek nézetei elméleti kifejeződését alkotják. „A közgazdasági kategóriák csak a társadalmi ter­melési viszonyok elméleti kifejeződései, absztrakciói” – mond­ja Marx.4 Nem rejtheti el a problémák kezelésének valóságos hasonlóságát az a tény sem, hogy Marx elméleti főműve a tárgyalt problémák sokasága és a mű terjedelme miatt a prob­lématörténeti ábrázolásnak ezt a módját csak részben gyako­rolta. A Tőke és az Értéktöbblet-elméletek a dolog lényegét tekintve egy művet alkotnak, melynek belső felépítése A filozófia nyomorúságá-ban ragyogóan és irodalmilag is nagyvo­nalúan felvetett és felvázolt problémák tartalmi megoldását jelenti.

A problémák alakításának e belső formája ismét visszave­zet bennünket a dialektikus módszer középponti problémájá­hoz, a totalitás kategóriájának helyesen felfogott uralkodó szerepéhez, s ezzel együtt a hegeli filozófiához is. Ezen a lé­nyeges ponton Marx sohasem vetette el a hegeli filozófiát, amely – legteljesebben A szellem fenomenológiájá-ban – min­dig egyszerre jelentette a filozófia történetét és a történelem filozófiáját. Gondolkodás és lét hegeli, dialektikus egysége, ennek egy folyamat egységeként és totalitásaként való felfo­gása egyben a történelmi materializmus történetfilozófiájának lényege is. A történelem „ideologikus” felfogása elleni polé­mia is inkább a Hegel-epigonok, mint maga a mester ellen irányult, aki e tekintetben sokkal közelebb állt Marxhoz, mint ahogyan azt a dialektikus módszer „idealista” megmerevítése elleni harcából néha gondolhatnánk. A Hegel-epigonok „ab­szolút” idealizmusa ugyanis a rendszer eredeti totalitásának feloldását,5 a dialektika és az élő történelem kapcsolatának szétszakítását, tehát végső fokon gondolkodás és lét dialek­tikus egységének megszüntetését jelentette. De a Marx-epigonok dogmatikus materializmusa is megismétli a történelmi va­lóság konkrét totalitásának ezt a feloldását. Ha módszerük nem is fajult a Hegel-epigonokéhoz hasonló, üres gondolati sémákká, de mechanikus-szaktudományos vulgárökonómiává merevedik. Ha az előbbiek tisztán ideologikus konstrukciók­kal nem voltak képesek a történelmi események megragadá­sára, akkor az utóbbiak képtelennek bizonyultak arra, hogy a társadalom úgynevezett „ideológiai” formáit gazdasági alap­jukkal való összefüggésükben, magát a gazdaságot pedig mint totalitást, mint társadalmi valóságot ragadják meg.

A dialektikus módszert – bármiről legyen is szó – mindig ugyanaz a probléma foglalkoztatja: a történelmi folyamat to­talitásának megismerése. Ezért számára az „ideológiai” és „ökonómiai” problémák elvesztik egymással szemben kölcsö­nösen merev idegenségüket, s átcsapnak egymásba. A problématörténet valóban a problémák történetévé válik. Egy prob­léma irodalmi, tudományos kifejeződése egy társadalmi egész, a hozzá kapcsolódó lehetőségek, korlátok és problémák kifeje­ződése. Az irodalomtörténeti problémakezelés ezáltal a legtisztábban fejezheti ki a történelmi folyamat problematikáját. A filozófia története történetfilozófiává alakul.

Éppen ezért semmiképpen sem véletlen, hogy a marxizmus újjászületésének kezdetén álló két alapvető mű, Rosa Luxem­burg Tőkefelhalmozás-a és Lenin Állam és forradalom-a az ábrázolási mód tekintetében is visszanyúlnak a fiatal Marx­hoz. Úgyszólván irodalomtörténetileg ábrázolják problémáik keletkezését, hogy műveik valódi problémái szemünk előtt dia­lektikus módon jöjjenek létre. Amennyiben a problémafelve­tésüket megelőző nézetek változásait és fordulatait taglalják, amennyiben a gondolati tisztázás és zavar minden ilyen lép­csőfokát feltételeik és következményeik történelmi totalitá­sába beágyazva tárgyalják, más módszerek által elérhetetlen életszerűséggel jelenítik meg magát azt a történelmi folyama­tot, amelynek a saját problémafelvetésük és megoldásuk is gyümölcse. Óriási különbség van e módszer és „az elődök fi­gyelembevételének” a polgári tudományban használatos eljárása között (mindenképpen ez utóbbihoz tartoznak a szociáld­emokrata teoretikusok is). Amennyiben ugyanis a polgári tudomány módszertanilag különbséget tesz a történelem és el­mélet között, amennyiben az egyes problémákat elvileg és módszertanilag elválasztja egymástól, vagyis az egzakt tudo­mányosság alapján kizárja a totalitás problémáját, a problé­matörténet az adott probléma szempontjából mind tárgyilag, mind az ábrázolás tekintetében felesleges ballaszttá válik; csak a szaktudósokat érdekli, korlátlan kiterjeszthetősége el­zárja a valódi problémák iránti érzékenységet, és táptalajává válik a szellemtelen szakbarbárságnak.

A Marx és Hegel ábrázolási-módszertani hagyományaihoz való kapcsolódás révén válik Lenin problématörténete a XIX. század európai forradalmainak immanens történetévé; ezál­tal lesz Rosa Luxemburg irodalomtörténeti ábrázolásából a kapitalista rendszer lehetőségeiért és kiterjesztéséért folytatott harcok története. A még fejletlen, feltörekvő kapitalizmus első, nagy megrázkódtatásai, az 1805-ös és 1818-19-es nagy válságok Sismondi Nouveaux Principes d’Économie Politique című művének formájában jelennek meg. A kapitalizmus problematikusságának első – célját tekintve reakciós – felis­meréséről van itt szó. A kapitalizmus fejletlensége ellenfelé­nek egyszerre egyoldalú és téves szempontjaiban fejeződik ki. Míg Sismondi reakciós szkepszise a felhalmozás lehetetlensé­gének jelét látta a válságokban, az új termelési rend szószó­lóinak még töretlen optimizmusa tagadja a válságok szükség­szerű jellegét, és egyáltalán, bármilyen probléma létezését. A sor végén teljesen megfordul a kérdezők társadalmi réteg­ződése és válaszaik társadalmi jelentősége: egyre inkább – ha ez sokáig nem is tudatosodik – a forradalom sorsa, a ka­pitalizmus hanyatlása válik témává. Az a tény, hogy a marxi elemzés e jelentésváltozást elméletileg döntően befolyásolta, annak jele, hogy a burzsoázia kezéből egyre inkább kicsúszik a társadalom ideológiai irányítása is. Míg azonban a narodnyikok elméleti állásfoglalásában világosan megnyilvánul kis­polgári-reakciós lényegük, az orosz „marxisták” érdekes mó­don egyre inkább a kapitalista fejlődés ideológiai élharcosai­vá válnak. A kapitalizmus fejlődési lehetőségeivel kapcsolat­ban ők lesznek Say, Mac Culloch és társaik társadalmi opti­mizmusának ideológiai örökösei. „A legális orosz marxisták minden kétséget kizáróan legyőzték ellenfeleiket, a népiese­ket – mondja Rosa Luxemburg –, diadalmuk azonban túl nagy volt... a vita akörül folyt, hogy fejlődőképes-e általá­ban és különösen Oroszországban a kapitalizmus, és a neve­zett marxisták ezt olyan alaposan igazolták, hogy elméletileg bebizonyították a kapitalizmus örök voltának lehetőségét is. Világos, hogy amennyiben feltételezzük a korlátlan tőkefel­halmozást, ezzel bebizonyítottuk a tőke korlátlan életképessé­gét is. Ha a kapitalista termelési mód a termelőerők korlát­lan növekedésével képes a gazdasági haladás biztosítására, akkor ez a termelési mód meghaladhatatlan.”6

Itt következik a felhalmozás problémája körüli negyedik és utolsó összecsapás, Otto Bauer harca Rosa Luxemburggal. A szociális optimizmus funkciója újabb változáson ment keresztül. Rosa Luxemburgnál a felhalmozás lehetőségében való ké­telkedés leveti abszolutisztikus formáját. A felhalmozás fel­tételeinek történelmi kérdésévé és egyben azzá a bizonyos­sággá válik, hogy lehetetlen a korlátlan felhalmozás. A felhal­mozás dialektikussá válik azáltal, hogy a társadalmi egész összefüggésében vizsgáljuk. A kérdésből az egész kapitalista rendszer dialektikája fejlődik ki. „Abban a pillanatban – mondja Rosa Luxemburg –, mikor a bővített újratermelés marxi sémája megfelel a valóságnak, ez a felhalmozási fo­lyamat hanyatlását és történelmi korlátját, azaz a kapitalista termelés végét jelzi. A felhalmozás lehetetlensége a kapita­lista terminológiában a termelőerők további kibontakozásá­nak lehetetlenné válását, és ezzel a kapitalizmus bukásának ob­jektív történelmi szükségszerűségét jelenti. Ebből adódik az utolsó, imperialista szakasznak, a tőke történelmi pályafutása végső korszakának ellentmondásos mozgása.”7 Mikor a két­ségből dialektikus bizonyság lesz, nyomtalanul maga mögött hagyja múltjának minden kispolgári-reakciós maradványát: optimizmussá, az eljövendő társadalmi forradalomban való elméleti bizonyossággá válik.

Ugyanez a funkcióváltozás az ellentétes állásfoglalást, a korlátlan felhalmozás igenlését kispolgári-ingadozó, bizonyta­lan és kétkedő jelleggel ruházza fel. Otto Bauer igenléséből hiányzik egy Say vagy egy Tugan-Baranovszkij napsugaras és felhőtlen optimizmusa. Bauer és a hozzá hasonlóan gondol­kodók marxista terminológiába öltözve ugyan, de lényegében proudhonisták. A felhalmozás problémájának megoldására, jobban mondva, mint problémának el nem ismerésére irá­nyuló kísérleteik végső fokon Proudhonnak abba a törekvé­sébe torkollnak, hogy megőrizzék a kapitalista fejlődés „jó ol­dalait”, és ugyanakkor kiküszöböljék a „rossz oldalakat”.8 A felhalmozás problémájának elismerése azonban egyben annak elismerését is jelenti, hogy e „rossz oldalak” a kapitalizmus legbelső lényegével állnak kapcsolatban: következésképpen annyit jelent, hogy az imperializmust, a világháborút és a világforradalmat a fejlődés szükségszerű mozzanatának kell te­kinteni. Amint azonban már rámutattunk, ez szemben áll azon rétegek közvetlen érdekeivel, melyeknek a marxista centrum vált szószólójává: e rétegek imperialista „kinövések” nélküli, fejlett kapitalizmust, háborús „zavarok” nélküli, „szabályo­zott” termelést stb. kívánnak. „Odáig jut e felfogás – mond­ja Rosa Luxemburg –, hogy bebeszélik a burzsoáziának: saját kapitalista érdekeik szempontjából is káros az imperializmus és militarizmus; ezáltal izolálni akarják az imperializmus ál­lítólagos maroknyi haszonélvezőjét, hogy megteremtsék a pro­letariátus és a burzsoázia széles rétegeinek blokkját az impe­rializmus megfojtása..., méregfogainak kihúzása érdekében! A hanyatló liberalizmushoz hasonlóan, amely a rosszul infor­mált monarchiával szemben a jól informálthoz folyamodott, a marxista centrum a rossz szándékú burzsoáziával szemben a felvilágosulthoz folyamodik.”9 Bauer és társai mind gazdasá­gilag, mind ideológiailag kapituláltak a kapitalizmus előtt. Kapitulációjuk elméletileg ökonómiai fatalizmusukban, a ka­pitalizmus örök, „természettörvényszerű” fennállásába vetett hitükben fejeződik ki. Mivel azonban, igazi kispolgár mód­jára, csak a kapitalizmus ideológiai és gazdasági függelékét jelentik, és a „rossz oldalak”, „kinövések” nélküli kapitaliz­mus az óhajuk, egyben – ismét csak igazi kispolgári – „oppozícióban” is vannak a kapitalizmussal szemben: etikai oppozícióban.

 

4.

Az ökonómiai fatalizmus és a szocializmus etikai újramegalapozása szorosan összetartozó jelenségek. Nem véletlen, hogy egyformán megtaláljuk mindkettőt Bernsteinnél, Tugan-Baranovszkijnál és Otto Bauernél. Nem is pusztán azért, mert a forradalomhoz vezető, önmaguk által elzárt, objektív út he­lyett valamilyen szubjektív pótlékot kell keresniük, hanem, mert ez a vulgárökonómiai szemléletmódjuk, módszertani in­dividualizmusuk következménye. A szocializmus etikai újramegalapozása a szubjektív oldala annak, hogy hiányzik az összefoglalásra egyedül képes totalitáskategória. Akár egyes tőkésről, akár egyes munkásról van szó, az egyén számára szükségképpen brutálisan és értelmetlenül sorsszerűnek, lé­nyegétől örökre idegennek jelenik meg a környező világ, az egyén társadalmi környezete (ennek elméleti tükre és projek­ciója, a természet is). Csak akkor ragadhatja meg ezt a vilá­got, ha az elméletbe beépíti az „örök természettörvények” fo­galmát, ha a világ az embertől idegen, az egyén cselekvési lehetőségei által teljesen befolyásolhatatlan és áthatolhatatlan racionalitást nyer; ha ehhez az ember tisztán kontemplatív, fatalista módon viszonyul. Egy ilyen világban a cselekvés lehetőségének csak két útja van, ezek azonban csak látszólagos útjai a cselekvésnek, a világ megváltoztatásának. Az első a fenti módon megismert, fatalista módon elfogadott, válto­zatlan „törvények” hasznosítása meghatározott emberi célok érdekében (például a technika), A második a tisztán befelé irányuló cselekvés, mint kísérlet arra, hogy a világ megváltoz­tatását az egyedül szabadnak megmaradt ponton, magán az emberen hajtsák végre (etika). Mivel azonban a világ mechanizálódásával egy időben szükségszerűen mechanizálódik szub­jektuma, az ember is, ez az etika is absztrakt, a világtól izolált ember totalitásával szemben is csak normatív, nem pedig valóban aktív, tárgyat teremtő marad. Puszta Legyen; csak követelményjelleggel rendelkezik. Kényszerítő és elke­rülhetetlen a módszertani összefüggés a kanti A tiszta ész kri­tikája és A gyakorlati ész kritikája között. Mihelyt a cse­lekvés problémáját veti fel, minden olyan „marxista” szük­ségképpen visszatér a Kant-iskola absztrakt követelményeti­kájához, aki a társadalmi-gazdasági valóság szemléletében fel­adja a hegeli-marxi módszert, a történelmi folyamat totális szemléletét, hogy valamilyen módon közelítsen a „kritikai” szemlélet szaktudományos-történelmietlen „törvényeket” ku­tató módszeréhez.

A totális szemlélet szétszakítása ugyanis elmélet és gya­korlat egységét bontja meg. A cselekvés, a gyakorlat – mely­nek követelményét Marx a Feuerbach-tézisekben előtérbe he­lyezte –, lényegét tekintve, a valóság áthatása és megváltoz­tatása. A valóság azonban csak totalitásként ragadható meg, és áthatására csak olyan szubjektum képes, amely maga is totalitás. Nemhiába állítja fel filozófiája első követelménye­ként a fiatal Hegel azt a tételt, hogy „az igazat ne csak mint szubsztanciát, hanem éppannyira mint szubjektumot is fog­juk fel és fejezzük ki”10. Ezzel felfedezte a klasszikus német filozófia legmélyebb hibáját és utolsó korlátját, követelményé­nek teljesítése azonban saját filozófiájában sem sikerült: sok vonatkozásban éppen úgy rabja maradt e korlátoknak, mint elődei. Csak Marx számára adatott meg, hogy mi­közben a megismert totalitás teljesülését a történelmi fo­lyamat valóságára összpontosította, és korlátozta (s azáltal meghatározta mind a megismerhető, mind a megismerendő to­talitást), konkrét formában találja meg az „igazat mint szub­jektumot”, és ezzel létrehozza elmélet és gyakorlat egységét. Az osztály nézőpontjának tudományos és módszertani magasabbrendűsége (szemben az egyén nézőpontjával) már az előzőekből világos. Most e magasabbrendűség alapja is világos­sá válik: csak az osztály képes a társadalmi valóság cselekvő áthatására és totalitásának megváltoztatására. Ezért az e né­zőpontból gyakorolt „kritika”, amennyiben a totalitás szemléletén alapszik, elmélet és gyakorlat dialektikus egysége. Mint szétválaszthatatlan dialektikus egység, egyszerre alapja és következménye, tükrözése és motorja a történelmi-dialektikus folyamatnak. A proletariátus mint a társadalom elgon­dolásának szubjektuma, egy csapásra megoldja a tehetetlen­ség paradoxonát: a tiszta törvények fatalizmusa és a tiszta érzület etikája közti dilemmát.

Ha tehát a marxizmus számára életkérdéssé válik a kapi­talizmus történelmi feltételezettsége (a felhalmozás problémá­ja), ez azért van, mert csak ebben az összefüggésben, elmélet és gyakorlat egységében látszik megalapozottnak a társadalmi forradalom szükségszerűsége, a társadalmi totalitás teljes át­alakítása. Csak akkor zárulhat be a dialektikus módszer által teremtett kör (ez a meghatározás is Hegeltől származik), ha ezen összefüggés megismerhetősége és megismerése is a folya­mat termékeként foghatók fel. Rosa Luxemburg már Bernstein elleni, korai vitájában is hangsúlyozza a totális és a részle­ges, a dialektikus és mechanikus (ez utóbbi akár opportunista, akár puccsista is lehet) történelemszemlélet lényegi különb­séget. „Ebben rejlik az alapvető különbség – fejtette ki –, egy elszánt kisebbség blanqista puccsa és aközött, mikor a hatalmas, osztálytudatos néptömegek meghódítják az állam­hatalmat. Az előbbi mindenkor úgy jelenik meg, mint derült égből a villámcsapás, és ezért mindig túl korai. Az utóbbi maga viszont nem lehet más, mint a polgári társadalom kez­dődő összeomlásának terméke, és ezért önmagában hordja idő­szerűségének gazdasági-politikai jogosultságát.”11 Hasonlókat olvashatunk utolsó írásában is: „A kapitalista fejlődés e cél felé irányuló, objektív tendenciája elégséges ahhoz, hogy egy­re inkább a társadalmi ellentétek olyan szociális és politikai ébredését, az állapotok olyan tarthatatlanságát hozza létre, hogy ezek előkészítsek az uralkodó rendszer végét. Végső fo­kon azonban e társadalmi és politikai ellentétek csupán a ka­pitalista rendszer gazdasági tarthatatlanságának termékei, és éppen ebből a forrásból származik növekvő éleződésük, ép­pen abban a mértékben, ahogyan megragadhatóvá válik a tarthatatlanság.”12

A proletariátus tehát egyszerre a kapitalizmus állandó vál­ságának terméke és a kapitalizmust a válság felé hajtó ten­denciák végrehajtója is. „A proletariátus – mondja Marx – azt az ítéletet hajtja végre, amelyet a magántulajdon a prole­tariátus megteremtésével önmaga felett mondott ki.”13 A pro­letariátus akkor cselekszik, ha helyzetét felismeri. Akkor is­meri fel helyzetét a társadalomban, ha harcol a kapitalizmus ellen.

A proletariátus osztálytudata, a folyamat mint „szubjek­tum” igazsága azonban egyáltalán nem azonosnak maradó vagy mechanikus „törvények” alapján továbbmozgó. Ő maga a dialektikus folyamat tudata: ezért maga is dialektikus fo­galom. Az osztálytudat igazi lényege, gyakorlati, aktív oldala csak akkor vehető szemügyre igazi alakjában, ha a történelmi folyamat parancsolóan követeli működésbe lépését, ha a gaz­daság akut válsága cselekvésre ösztönzi. Ennek hiányában – a kapitalizmus látensen állandó válságának megfelelően – maga is elméleti és látens marad: ,,puszta” tudatként, Rosa Luxemburg szavaival „ideális összegként”, mint követelmény áll szemben az egyes napi kérdésekkel és harcokkal.14

Elmélet és gyakorlat dialektikus egységében azonban (me­lyet Marx a proletariátus felszabadító harcában ismert fel és tudatosított) nem létezhet a puszta tudatnak egyetlen formá­ja sem, legyen ez akár „tiszta” elmélet, akár puszta követel­mény, puszta kellés, a cselekvés puszta normája. Itt a köve­telménynek is van valósága. Ezért a történelmi folyamat minden olyan szakaszának, amely követelményjelleget, „látens és elméleti” vonásokat ruház rá a proletariátus osztálytudatára, megfelelő valósággá kell alakulnia, és mint ilyennek, a folyamat totalitásába cselekvően kell beavatkoznia. A proletár osztálytudat ezen alakja a párt. Nem véletlen, hogy az a Rosa Luxemburg, aki sokaknál korábban és világosabban ismerte fel a forradalmi tömegakciók spontán lényegét (ezzel tulaj­donképpen annak a korábban tárgyalt állításnak egy másik aspektusát érintette, hogy a gazdasági folyamat szükségszerű­sége e cselekedeteket szükségszerűen produkálja), másoknál korábban tisztázta a párt forradalombeli szerepét is.15 A mechanikus vulgarizátorok szemében a párt pusztán szervezeti forma volt, a tömegmozgalom, a forradalom pedig csupán szervezeti kérdés. Rosa Luxemburg már korán felismerte, hogy a szervezet sokkal inkább következménye, mint előfel­tétele a forradalmi folyamatnak, amint a proletariátus is csak a folyamatban és a folyamat által válhat osztállyá. E folya­matban, amelyet tehát sem létrehozni, sem kikerülni nem ké­pes, a párt magasztos szerepe az, hogy a proletariátus osztály­tudatának hordozója, történelmi küldetésének lelkiismerete legyen. Míg az a látszólag és a felületes szemlélő számára ak­tívabb, „reálisabb” szemlélet, amely a pártnak túlnyomó rész­ben vagy kizárólag a szervezést tenné meg feladatául, a forradalom tényével szemben tarthatatlan fatalizmusra kénysze­rül, Rosa Luxemburg szemlélete a valódi, forradalmi aktivi­tás forrásává válik. Amennyiben a pártnak arról kell gondos­kodnia, hogy „a proletariátus meglevő és már felszabadí­tott, aktivizált erőinek egész sommája a küzdelem minden szakaszában és minden pillanatában realizálódjék, és a párt hadállásában kifejezésre jusson, hogy a szociáldemokrácia taktikája elszántságát és élességét tekintve sohase maradjon a tényleges erőviszonyok mögött, hanem előttük járjon,”16akkor követelményjellegét a kiélesedő forradalmi pillanat­ban hatékony valósággá változtatja; a spontán tömegmozga­lomba beviszi a benne rejlő igazságot, miközben keletkezésé­nek gazdasági szükségszerűségét a tudatos cselekvés szabad­ságává változtatja. A követelménynek a valóságba való átcsapása a proletariátus valóban osztályharcos, forradalmi szer­vezetének emelőjévé válik. A megismerésből cselekvés, az el­méletből jelszó lesz, a jelszónak megfelelően cselekvő tömeg egyre erősebben, tudatosabban és állhatatosabban sorakozik fel a szervezett élharcosok soraiban. A helyes jelszavakból or­ganikusan nőnek ki a harcoló proletariátus technikai szerveze­tének előfeltételei és lehetőségei is.

Az osztálytudat a proletariátus „etikája”, elméletének és gyakorlatának egysége, az a pont, ahol felszabadító harcá­nak szükségszerűsége dialektikusan szabadságba csap át. Amennyiben a párt az osztálytudat történelmi alakjaként és cselekvő hordozójaként lép fel, egyben a harcoló proletariá­tus etikájának is hordozójává válik. Politikáját is e funkciójá­nak kell meghatároznia. Ha ez a politika nincs is mindig összhangban a pillanatnyilag adott, empirikus valósággal, ha ilyen pillanatban nem is követik jelszavait, a történelem szük­ségszerű menete nemcsak elégtételt szolgáltat majd neki, hanem a helyes osztálytudat morális ereje, a helyes, osztály­szerű cselekvés gyakorlati-reálpolitikai síkon is meghozza gyü­mölcsét.17

Mert a párt ereje morális: a spontánul forradalmi, a gazda­sági fejlődés által felkelésre kényszerített tömegek bizalma él­teti. Ez abban az érzésben nyilvánul meg, hogy a párt legsajátabb, önmaguk számára sem egészen világos akaratuk objektivációja és osztálytudatuk látható, szervezett alakja. Csak miután a párt kiharcolta és megszolgálta e bizalmat, válhat a forradalom vezetőjévé. Csak ekkor nyomul majd minden erővel és egyre ösztönösebben a tömegek spontán áradata a párt, saját tudatosulásuk irányában.

Az opportunisták azáltal, hogy szétválasztották az elválaszthatatlant, elzárták maguk elől e megismerést, a cselekvő proletariátus önmegismerését. Ezért előharcosaik igazi kispol­gári és szabadgondolkodói módon gúnyolódnak azon a ,,val­lásos hiten”, amely a bolsevizmus, a forradalmi marxizmus alapját képezi. Ez a vád saját tehetetlenségük bevallása. Hiába álcázza magát a hűvös és objektív „tudományosság” mezével e belsőleg kiüresedett és széthullott kétségbeesés. Minden szó, minden mozdulat árulkodik: a tisztességesebbek­nél a kétségről, a tisztességteleneknél a mögöttük álló belső ürességről – a proletariátustól, útjaitól és hivatásától való el­szigeteltségükről. Amit hitnek neveznek, amit a „vallás” megjelöléssel akarnak lejáratni, nem több és nem kevesebb, mint a kapitalizmus bukásában való bizonyosság, a – végső fokon – győzedelmes proletárforradalom bizonyossága. Nem létezik „anyagi” garancia e bizonyosság számára. A garancia számunkra csak – a dialektikus módszer következtében – módszertani. Még ez is csak a cselekvésben, a forradalomban, a forradalomért való életben és halálban nyerhető el és pró­bálható ki. A dolgozószobai objektivitás marxistája számára éppoly keveset nyújthat, mint a világforradalom győzelmé­nek „természettörvények” által garantált bizonyossága.

Elmélet és gyakorlat egysége nemcsak elméleti, hanem a gyakorlat számára való kérdés is. Miként a proletariátus mint osztály csak a harcban, a cselekvésben képes osztálytudata meghódítására és megtartására, arra, hogy objektíve adott történelmi feladatai szintjére emelkedjék, a párt és az egyes harcosok is csak akkor azonosulhatnak valóban elméletük­kel, ha képesek elmélet és gyakorlat egységét a gyakorlatba átvinni. Az úgynevezett vallásos hit itt nem egyéb, mint az a módszertani bizonyosság, hogy függetlenül minden pilla­natnyi vereségtől és visszaeséstől, a történelmi folyamat a mi tetteinkben, a mi tetteinken keresztül halad végig a maga útján. Az opportunisták számára ebben is csak a tehetetlen­ség régi dilemmája rejlik; ezt mondják: ha a kommunisták előre látják a „vereséget”, akkor vagy minden cselekvést el kellene kerülniük, vagy pedig lelkiismeretlen kalandorok, katasztrófapolitikusok és puccsisták. Szellemi és morális alacso­nyabbrendűségük következtében éppen arra képtelenek, hogy önmagukat és cselekvésük pillanatát is a totalitás, a folyamat mozzanataként fogják fel, s ezzel együtt a „vereséget” is a győzelem felé vezető szükségszerű útként.

Rosa Luxemburg életművében elmélet és gyakorlat egysé­gének jele, hogy győzelem és vereség, egyéni sors és összfolyamat egységét elmélete és életvitele vezérelvévé alakította. Már Bernstein elleni első vitájában is elkerülhetetlennek te­kintette a proletariátus hatalomátvételének szükségképpen „korai” jellegét. A forradalom iránti e tényből kiinduló és et­től félő opportunista hitetlenséget olyan politikai értelmetlenségként leplezte le, amely „a társadalom mechanikus fejlődé­séből indul ki, s előfeltételezi, hogy az osztályharc győzelmének az osztályharctól függetlenül meghatározható időpontja van”18. Ez az illúziómentes bizonyosság vezeti Rosa Luxem­burgot a proletariátus felszabadításáért: a kapitalizmussal szembeni anyagi alávetettség alól való gazdasági és politikai felszabadulásáért, az opportunizmussal szembeni szellemi alávetettség alóli ideológiai felszabadulásért folytatott harcá­ban. Mint a proletariátus nagy szellemi vezére ez utóbbi – ve­szélyesebb, hiszen nehezebben leküzdhető – ellenség ellen vívta fő harcát. A halál, amely legelkeseredettebb ellenfelei, Scheidemann és Noske kezétől érte, életének és gondolkodá­sának következetes betetőzése ezért. Az, hogy a januári fel­kelés elméletileg már évek óta, taktikailag pedig a cselekvés pillanatában világosan előre látott veresége idején a tömegek között maradt, és sorsukban osztozott, éppúgy elmélet és gyakorlat egységének következménye cselekvésében, mint az, hogy gyilkosai, a szociáldemokrata opportunisták, joggal vál­tak halálos ellenségeivé.

1921 január

 

1Marx a gazdasági robinzonádokkal kapcsolatban meggyőzően bizo­nyította, hogy ez nem véletlen, hanem a polgári társadalom lényegéből fa­kad. Bevezetés. A politikai gazdaságtan bírálatához. MEM. 13. köt. 151-152.
2Ezt egyébként Bernstein is elismeri. „Gyakorlatilag – mondja –, a párt agitációs szükségleteire való tekintettel, nem mindig vontam le kritikai ál­lításaim végső következményeit.” Voraussetzungen. 9. kiad. 260.
3Antikritikájában Rosa Luxemburg cáfolhatatlanul bizonyítja ezt, kü­lönösen legkomolyabb bírálójánál, Otto Bauernél. L. Antikritik, Leipzig. 1921. 66. k.
4A filozófia nyomorúsága. MEM. 4. köt. 124.
5Hegel és követői viszonyával kapcsolatban lásd a hegeliánus Lassalle kitűnő tanulmányát: A hegeli és a rosenkranzi logika. Művei. Cassirer. 6. köt. Azzal kapcsolatban, hogy mennyiben vezeti Hegel saját rendszerét hamis kiteljesülésekhez, és e tekintetben miképpen javította őt ki Marx mélyrehatóan és döntően, lásd a Mi az ortodox marxizmus? című tanulmányt.
6Akkumulation des Kapitals. Berlin. 1913. 296.
7Uo. 393.
8A filozófia nyomorúsága, MEM. 4. k. 127.
9Antikritik. Id. kiad. 118.
10A szellem fenomenológiája. Előszó. Budapest, 1961.
11Sozialreform oder Revolution? L. Rosa Luxemburg: Politische Schriften. Leipzig. 1968. 86.
12Antikritik. Id. kiad. 37.
13A szent család. MEM. 2. köt. 35.
14Tömegsztrájk. Luxemburg: Válogatott beszédek és írások. 1. köt. 1958. 54.
15 Nézeteinek korlátaival kapcsolatban lásd a Kritikai megjegyzések stb. és a Módszertani megjegyzések a szervezeti kérdéssel kapcsolatban című tanulmányokat. Itt megelégszünk álláspontjának bemutatásával.
16Tömegsztrájk. Id. kiad. 54.
17Vö. a Június-brosúra szép helyével. Luxemburg: Válogatott beszédek és írások, id. kiad. 1. köt. 96.
18Sozialreform oder Revolution? id. kiad. 86.