Marxists Internet Archive: Македонски


Ото Бауер
(1881 - 1938)


БИОГРАФИЈА

1920: Болшевизам или социјалдемократија?

1926: Светската положба на социјализмот и социјалдемократската програма