Ото Бауер

Болшевизам или социјалдемократија?

(дел 6 - 15)


Напишано: 1920
Извор: Ото Бауер „Бољшевизам или социјализам“, „Туцовић“ (Београд) 1922.
Превод: Здравко Савески, од српски јазик
Транскрипција/ознаки:
Онлајн верзија: јуни 2005


Содржина

Предговор

Прв дел: Социјалните претпоставки на Руската револуција

1. Укинување на ропството

2. Земјишна заедница

3. Феудалниот карактер на руското земјоделие

4. Индустријализирање и осиромашување

Втор дел: Социјалната содржина на Руската револуција

5. Три револуции

6. Аграрната револуција

7. Селанецот и комунизмот

8. Суштината на советското уредување

9. Национализацијата на индустријата

10. Историската положба на Руската револуција

Трет дел: Проблемите на европската револуција

11. Социјалната револуција во индустриската држава

12. Индустриската демократија

13. Социјализацијата на сопственоста и социјализацијата на производството

14. Диктатурата и демократијата

15. Германската револуција

 Бауерова архива

Архива за Руската револуција

марксистичка интернет архива