Marxists Internet Archive: македонски

 


Владимир Илич Ленин

(1870 - 1924)


Хронологија на Лениновиот живот


1901: Анархизам и социјализам

1905: Социјализам и анархизам

1917: Државата и револуцијата

1917: До членовите на Централниот комитет


Ленин во разговор со Х. Џ. Велс
(6 октомври 1920)