Marxists Internet Archive: македонски

 


Владимир Илич Ленин

(1870 - 1924)


Хронологија на Лениновиот живот

1901: Анархизам и социјализам

1905: Социјализам и анархизам

1917: Државата и револуцијата

1917: До членовите на Централниот комитет

1919: Воведен збор на отворањето на Првиот конгрес на Комунистичката интернационала

Владимир Илич Ленин
Ленин во разговор со Х. Џ. Велс
(6 октомври 1920)