Владимир Илич Ленин

Државата и револуцијата

(Учењето на марксизмот за државата и задачите на пролетаријатот во револуцијата)


напишано: август и септември 1917[A]
превод: Алек Атевиќ и Горан Мариќ, од руски, српскохрватски и англиски
консултирано изданието на македонски „Комунист“ - Скопје, 1989 година, превод Б. Корубин [забелешка]
Техничка обработка:
Алек Атевиќ, јуни 2005


Содржина

ПРЕДГОВОР КОН ПРВОТО ИЗДАНИЕ

КОН ВТОРОТО ИЗДАНИЕ

1) КЛАСНОТО ОПШТЕСТВО И ДРЖАВАТА

1. Државата — производ на непомирливоста на класните противречности
2. Посебни одреди од оружени луѓе, затвори итн.
3. Државата — орудие за експлоатација на угнетената класа
4. „Одумирањето" на државата и насилната револуција

2) ИСКУСТВОТО ОД 1848—1851 ГОДИНА

1. Спроти револуцијата
2. Резултатите на револуцијата
3. Како го поставуваше прашањето Маркс во 1852 год.

3) ИСКУСТВОТО ОД 1848—1852 ГОДИНА. МАРКСОВАТА АНАЛИЗА

1. Во што e хероизмот на обидот на комунарите
2. Со што да се замени разбиената државна машина?
3. Уништување на парламентаризмот
4. Организација на единството на нацијата
5. Уништување на државата-паразит

4) ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБЈАСНЕНИЈА НА ЕНГЕЛС

1. „Станбено прашање.“
2. Полемиката со анархистите
3. Писмото до Бебел
4. Критика па проектот на Ерфуртската програма
5. Предговорот од 1891 година кон „Граѓанската војна“ нa Маркс
6. Енгелс за надраснување на демократијата

5) ЕКОНОМСКИТЕ ОСНОВИ НА ОДУМИРАЊЕТО НА ДРЖАВАТА

1. Како го поставува прашањето Маркс
2. Преминот од капитализам кон комунизам
3. Првата фаза на комунистичкото општество
4. Повисоката фаза на комунистичкото општество

6) ВУЛГАРИЗИРАЊЕТО НА МАРКСИЗМОТ ОД СТРАНА НА ОПОРТУНИСТИТЕ

1. Полемиката на Плеханов со анархистите
2. Полемиката па Кауцки со опортунистите
3. Полемиката на Кауцки со Панекук

7) ИСКУСТВОТО ОД РУСКИТЕ РЕВОЛУЦИИ ВО 1905 и 1917 ГОДИНА

БЕЛЕШКИ


Забелешка на прев.: Изданието на „Државата и револуцијата“ на „Комунист“ - Скопје, 1989 година, превод Благоја Корубин, содржи значителни грешки во преводот. Поголем дел од грешките се коригирани во глава 1 и 2. Останатите поглавја се објавени како во преводот на Б. Корубин.


Ленинова архива

марксистичка интернет архива