Карл Маркс

Наемниот труд и капиталот


Напишано: 1847
Извор: Карл Маркс „Наемниот труд и капиталот“, „Култура“, Скопје, 1957
Превод: Асен Тодоров
Техничка обработка: Здравко Савески
Онлајн верзија: август 2006


СОДРЖИНА

Фридрих Енгелс: Вовед кон изданието од 1891 година

Карл Маркс: Наемниот труд и капиталот

I

II

III

IV

VМаркс-Енгелсова интернет архива

марксистичка интернет архива