Marxists Internet Archive: македонски

 


Карл Маркс

(1818 - 1883)

Фридрих Енгелс

(1820 - 1895)


1843: Писмо до Руге (M)
1843: Нацрт за критика на политичката економија (Е)
1843: Кон критиката на Хегеловата филозофија на правото. Увод (M)
1844: Економско-филозофски ракописи (M)
1845: Тези за Фојербах (M)
1845: Германската идеологија (М-Е)
1845: Два говора во Елберфелд (Е)
1846: Писмо до Аненков (M)
1847: Принципите на комунизмот (Е)
1847: Наемниот труд и капиталот (M)
          (аудио, екстерен документ)
1847: Ламартин и комунизмот (M)
1848: Манифест на Комунистичката партија (М-Е) (алтернативен превод, пдф)
          (аудио, екстерен документ)
1849: Унгарската борба (Е)
1856: Писмо до Џени Маркс (М)
1863: Теории за вишокот на вредноста (извадок) (М)
1864: Обраќање на Меѓународното здружение на работници до Абрахам Линколн (М)
1867: Капиталот (I том) (М) (пдф верзија, екстерен документ)
          Конспект (Е), Скратена верзија (Ото Риле)
1868: Капиталот (Е)
1869: Препис од говорот за Законот за наследство (М)
1872: Национализацијата на земјата (М)
1872: За авторитетот (Е)
1873: Политички индиферентизам (M)
1875: Критика на Готската програма (М)
1875: Писмо до Петар Лавров (Е)
1877: Писмо до редакцијата на „Отечествение Записки“ (M)
1880: Развитокот на социјализмот од утопија до наука (Е)
          (аудио, екстерен документ)
1881: Статии во „Лејбор стандард“ (Е)
1881: Маргиналии кон Адолф Вагнеровиот „Учебник по политичка економија“ (M)
1885: Писмо до Август Бебел (Е)
1886: Правнички социјализам (Енгелс и Карл Кауцки)
1894: Капиталот (III том) (извадоци) (М)
1895: Вовед [кон „Класните борби во Франција од 1848 до 1850“ од Маркс] (Е)
1895: Писмо до Вернер Зомбарт (Е)

___________

За Маркс

1988: Хауард Зин Јас не сум марксист

За Енгелс

1905: Пол Лафарг Лични сеќавања за Фридрих Енгелс

Карл Маркс

Фридрих Енгелс

Галерија на слики на Маркс и Енгелс

 


 

Последен пат обновено: 18.1.2024