Marxists Internet Archive: македонски

 


Карл Маркс

(1818 - 1883)

Фридрих Енгелс

(1820 - 1895)


1843: Писмо до Руге (M)
1843: Кон критиката на Хегеловата филозофија на правото. Увод (M)
1844: Економско-филозофски ракописи (извадок) (M)
1845: Тези за Фојербах (M)
1845: Германската идеологија (М-Е)
1847: Наемниот труд и капиталот (M)
1848: Манифест на комунистичката партија (М-Е) (алтернативен превод, pdf)
1856: Писмо до Џени Маркс (М)
1863: Теории за вишокот на вредноста (извадок) (М)
1867: Предговор на Првиот том од „Капиталот“ од Карл Маркс (М)
1868: „Капиталот“ (Е)
1868: Конспект на Првиот том од „Капиталот“ од Карл Маркс (Е)
1872: Национализацијата на земјата (М)
1875: За авторитетот (Е)
1875: Критика на Готската програма (М)
1881: Статии во „Лејбор стандард“ (Е)
1886: Правнички социјализам (Енгелс и Карл Кауцки)
1895: Вовед [кон „Класните борби во Франција од 1848 до 1850“ од Маркс] (Е)
1895: Писмо до Вернер Зомбарт (Е)

___________

За Маркс

1988: Хауард Зин „Јас не сум марксист