Карл Маркс

Економско-филозофски ракописи од 1844 година


Напишано: помеѓу април и август 1844
Извор: Карл Маркс, Фридрих Енгелс „Од раната мисла“, „Нова Македонија“, Скопје, 1974, 301-449 стр.
Превод: Михаило Атанасовски
Техничка обработка: Здравко Савески, Мариглен Демири
Онлајн верзија: октомври 2011, мај-август 2020


СОДРЖИНА

Предговор

Прв ракопис

Надницата
Профит од капиталот
1. Капитал
2. Добивка од капиталот
3. Госпотствувањето на капиталот над трудот и мотивите на капиталистот
4. Акумулација на капиталите и конкуренцијата меѓу капиталистите
Земјишна рента
Отуѓениот труд

Втор ракопис

Спротивноста меѓу капиталот и трудот. Земјопоседот и капиталот

 
Трет ракопис

Приватната сопственост и трудот. Погледите на меркантилистите, физиократите, Адам Смит, Рикардо и неговата школа
Приватната сопственост и комунизмот. Различни етапи од развитокот на комунистичките погледи. Грубиот изедначувачки комунизам и комунизмот како социјализам, идентичен со хуманизмот
Значењето на потребите на човекот при госпотствувањето на приватната сопственост и при социјализмот. Разликата меѓу растурничкото богатство и индустриското богатство. Поделбата на трудот во буржоаското општество
Госпотствувањето на парите во буржоаското општество
Критика на Хегеловата дијалектика и на Хегеловата филозофија воопштоМаркс-Енгелсова интернет архива

марксистичка интернет архива