Фридрих Енгелс

Конспект на Првиот том на „Капиталот“ од Карл Маркс[1]


Напишано: 1868
Извор: К. Маркс – Ф. Енгелс, „Дела“, том 27, „Просвета“, Белград 1979, стр. 199-234.
Превод: Лазар Гогов и Томислав Захов, од српско-хрватски и англиски јазик.
Техничка обработка: Здравко Савески
Онлајн верзија: октомври 2010


Содржина

Прва глава

Втора глава

Трета глава

Четврта глава


[1] Конспектот на „Капиталот“, кој Енгелс го напишал во текот на 1868, сочуван во ракопис, ги опфаќа само првите две третини од книгата, вклучувајќи ја 13-та глава „Машини и крупна индустрија“. Институтот за марксизам-ленинизам при ЦК КПСС првпат го објавува Конспектот како посебно издание на оригиналниот јазик.


Маркс-Енгелсова интернет архива

марксистичка интернет архива