Marxists Internet Archive: Македонски

 


Економија


 

Маркс

Маркс и Енгелс

1843: Нацрт за критика на политичката економија (Е)

1844: Економско-филозофски ракописи (M)

1847: Наемниот труд и капиталот (M)

1863: Теории за вишокот на вредноста (извадок) (М)

1867: Капиталот (I том) (М)

          Конспект (Е), Скратена верзија (Ото Риле)

1868: Марксовиот „Капитал“ (Е)

1881: Маргиналии кон Адолф Вагнеровиот „Учебник по политичка економија“ (M)

1894: Капиталот (III том) (извадоци) (М)

 

Останати автори

1896: Хенри Хајндман Граничната бескорисност на граничната корисност

1940: Едгар Хардкасл Мотивираност во социјализмот

1967: Ернест Мандел Вовед во марксистичката економска теорија (извадок)

1969: Фреди Перлман Репродукција на секојдневниот живот

1971: Едгар Хардкасл Маркс и Кејнз за невработеноста

1982: Ентони Смит Одговор на критиката на Роберт Нозик на марксистичката економија

1986: Ернест Мандел Во одбрана на социјалистичкото планирање

2000: Ендру Климан ММФ, капитализмот и законот на вредноста

2001: Ендру Климан Теоремата на Окишио

2008: Јан Ангус Митот за трагедијата на заедничките добра

2018: Робин Ханел Митовите на Милтон Фридман

2018: Ричард Волф Капитализмот не е исто со „пазарен систем“

2019: Ричард Волф Да, можеме подобро од капитализмот

 


 

Последен пат обновено: 5.7.2023