Карл Маркс

Капиталот[1]

Критика на политичката економија

Том 1


Првпат објавено: 1867
Извор: Карл Маркс „Капиталот“, Том први, „Мисла“, Скопје, 1975.
Превод: Диме Бојановски
Техничка обработка: Здравко Савески
Онлајн верзија: април 2013, 2019-2022


СОДРЖИНА

Карл Маркс: Предговор кон првото издание
Карл Мapкc: Кон второто издание
Карл Мapкc: Предговор кон француското издание
Карл Мapкc: Поговор кон француското издание
Фридрих Енгелс: Кон третото издание
Фридрих Енгелс: Предговор кон англиската издание
Фридрих Енгелс: Кон четвртото издание

КНИГА ПРВА: Процесот на производството на капиталот
ОДДЕЛ ПPBИ: Стока и пари

Глава 1: Стоката
Глава 2: Процесот на размената
Глава 3: Парите или циркулацијата на стоките

ОДДЕЛ ВТОРИ: Претворањето на парите во капитал

Глава 4: Претворање на парите во капитал

ОДДЕЛ ТРЕТИ: Производство на апсолутниот вишок на вредноста

Глава 5: Процес на труд и процес на оплодување на вредноста
Глава 6: Постојан капитал и променлив капитал
Глава 7: Нормата на вишокот на вредноста
Глава 8: Работниот ден
Глава 9: Норма и маса на вишокот на вредноста

ОДДЕЛ ЧЕТВРТИ: Производство на релативниот вишок на вредноста

Глава 10: Поим за релативниот вишок на вредноста
Глава 11: Кооперација
Глава 12: Поделбата на трудот и мануфактурата
Глава 13: Машинерија и крупна индустрија

ОДДЕЛ ПЕТТИ: Производство на апсолутниот и релативниот вишок на вредноста

Глава 14: Апсолутен и релативен вишок на вредноста
Глава 15: Менување големината на цената на работната сила и вишокот на вредноста
Глава 16: Различни формули за нормата на вишокот на вредноста

ОДДЕЛ ШЕСТИ: Наемнина

Глава 17: Претворање на вредноста или на цената на работната сила во наемнина
Глава 18: Наемнината од време
Глава 19: Наемнина од парче
Глава 20: Национални различности на наемнината

ОДДЕЛ СЕДМИ: Процесот на акумулацијата на капиталот

Глава 21: Просто препроизводство
Глава 22: Претворање на вишокот на вредноста во капитал
Глава 23: Општиот закон на капиталистичката акумулација
Глава 24: Таканаречената првобитна акумулација
Глава 25: Модерната теорија на колонизацијата

ДОДАТОК

Додаток кон глава 1: Форма на вредноста

ПРИЛОЗИ

Фридрих Енгелс: Марксовиот „Капитал“ (1868)
Фридрих Енгелс: Конспект на Првиот том на „Капиталот“ (1868)
Ото Риле: Скратена верзија на Првиот том на „Капиталот“ (1939)

Карл Mapкc и Фридрих Енгелс: Писма за „Капиталот“ (1867-1868)
Карл Маркс: Маргиналии кон Адолф-Вагнеровиот „Учебник по политичка економија“ (1881-1882)
Франц Меринг: Карл Маркс: Историја на неговиот живот (гл. 12: Капиталот) (1918)

 


Маркс-Енгелсова архива | Тематска архива за економија
марксистичка интернет архива