Карл Маркс, Фридрих Енгелс

Германската идеологија

Критика на најновата германска филозофија во лицето на нејзините претставници Фојербах, Б. Бауер и Штирнер и на германскиот социјализам во лицето на разните негови пророци

(одбрани страници)Напишано: 1845.
Извор: Карл Маркс, Фридрих Енгелс „Германската идеологија“, „Комунист“ (Скопје), 1986.
Превод: Драгица и Георги Старделов.
Online верзија: мај 2005.
Техничка обработка:Содржина

Тези за Фојербах

Том I

КРИТИКА HA НАЈНОВАТА ГЕРМАНСКА ФИЛОЗОФИЈА ВО ЛИЦЕТО НА НЕЈЗИНИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ФОЈЕРБАХ, Б. БАУЕР И ШТИРНЕР

 

Предговор

I

ФОЈЕРБАХ - Спротивноста меѓу материјалистичкото и идеалистичкото гледиште

A. Идеологијата воопшто, германската посебно

        1. Идеологијата воопшто, посебно германската филозофија

    (1) Историјата

    (2) За производството на свеста

Б. Вистинската база на идеологијата

    1. Општењето и производната сила

В. Комунизам. Производство на самата форма на општење

Односот на државата и правото спрема сопственоста , Зошто идеолозите ce поставуваат на глава

Лајпцишкиот црковен собор

II

Свети Бруно

    1. „Поход" против Фојербах

    2. Разгледи на Свети Бруно за борбата меѓу Фојербах и Штирнер

    3. Свети Бруно против авторите на „Свето семејство"

    4. Последно простување со „М. Хес"

    5. Свети Бруно на својата „триумфална кола"

Том II

КРИТИКА НА ГЕРМАНСКИОТ СОЦИЈАЛИЗАМ ВО ЛИЦЕТО НА НЕГОВИТЕ РАЗЛИЧНИ ПРОРОЦИ — ВИСТИНСКИОТ СОЦИЈАЛИЗАМ

„DIE RHEINISCHE JAHRBÜCHER или ФИЛОЗОФИЈАТА НА „ВИСТИНСКИОТ СОЦИЈАЛИЗАМ"

A. Communismus, Sozialismus, Humanismus Rheinische] Jahrb[iicher] T. I, страница 167 и понатаму

B. Socialistische Bausteine „Rheinische] Jahrb [ücher]" стр. 155 и след.

Прва тула, Втора тула, Трета тула

IV

KARL GRÜN

„DIE SOZIALE BEWEGUNG IN FRANKREICH UND BELGIEN (DARMSTADT 1845) или ИСТОРИОГРАФИЈА HA „ВИСТИНСКИОТ СОЦИЈАЛИЗАМ"

Сенсимонизмот

1. Lettres d'un habitant de Genève à ses Contemporains

2. „Catéchisme politique des industriels"

3. Nouveau christianisme

4. Сенсимонистичката школа

Фуриеризмот


 

Белешки

Георги Старделов - Поговор