Карл Маркс, Фридрих Енгелс

Mанифест на Комунистичката партија


Напишано: 1848
Извор: „Комунист“, Скопје 1987.
Техничка обработка: Александар Атевиќ
Онлајн верзија: мај 2005.


Содржина

Предговори

I Буржуи и пролетери

II Пролетери и комунисти

III Социјалистичката и комунистичката литература
  • 1. Реакционерниот социјализам
  • 2. Конзервативниот или буржоаски социјализам
  • 3. Критичко-утопистичкиот социјализам и комунизам
IV Ставот на комунистите спрема разните опозициони партии