Живоин Павловиќ

Билансот на советскиот термидор


Напишано: 1940
Извор: Живојин Павловиħ „Биланс совјетског термидора“, „Међај“, Титово Ужице, 1989.
Превод: Здравко Савески, од српски јазик
Онлајн верзија: март 2008
Техничка обработка: Здравко Савески


Содржина

Вовед

1. Демократијата и правото на критика во партијата

2. Стрелање на државници, офицери и виши чиновници

3. Стрелање на партиски функционери

4. Коминтерната и странските партии

5. Вистината за процесите

Живоин Павловиќ интернет архива